Atrybuty prawne spółki zoo. Spółka zoo w praktyce

W kolejnym artykule z cyklu spółka z o.o. w praktyce, dzisiaj omawiamy podstawowe atrybuty prawne spółki z o.o.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się atrybutom prawnym spółki z o.o. Omówimy:

 • podstawę prawną dla spółek z o.o,
 • pojęcie kapitału zakładowego,
 • podstawowe kwestie dotyczące zarządu spółki,
 • materie odpowiedzialności za zobowiązania,
 • zagadnienie umowy spółki.
Atrybuty prawne spółki z o.o. - Kodeks Spółek Handlowych

Zasady funkcjonowania spółki z o.o. są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych. Przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy szukać w Tytule III Spółki kapitałowe, dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca stworzył blisko 150 artykułów w których zapisał ramy prawne do funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Atrybuty spółki z o.o. - Osobowość prawna

Pierwszym atrybutem spółki z o.o. jest odrębna od właściciela osobowość prawna spółki. Dzięki temu spółka jako osoba prawna ma zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. To właśnie atrybut odrębnej osobowości prawnej od właściciela konstytuuje wartość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. uzyskuje swoją osobowość prawną w chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Atrybuty spółki z o.o. - Wspólnicy spółki

Wspólnikiem spółki z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Dopuszcza się by spółka miała tylko jednego wspólnika. Gdy jedynym wspólnikiem spółki jest osoba fizyczna wtedy spółka określana jest mianem jednoosobowej spółki z o.o.. 

Niestety, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. będący osobą fizyczną objęty jest obowiązkiem pełnych składek ZUS tak jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto wszystkie czynności prawne dokonywane pomiędzy spółką a wspólnikiem muszą być dokonane w formie aktu notarialnego. 

Wspólnikowi mogą być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mogą być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to dokładnie określić w umowie spółki.

Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności:

 • prawa głosu,
 • prawa do dywidendy
 • sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o jest objęty obowiązkiem zapłaty pełnych składek ZUS tak jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Atrybuty spółki z o.o. - Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. musi wynieść minimum 5 000 zł i być pokryty w pieniądzu lub poprzez aport. Minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 zł. Z pokryciem kapitału spółki wiąże się obowiązek opłacenia podatku PCC w wysokości 0,5% od wartości wkładu.

Dopuszcza się objęcie udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej wtedy nadwyżka ponad nominał jest wnoszona na kapitał zapasowy spółki. Kapitał zakładowy spółki może dzielić się na udziały o równej bądź nie równej wartości nominalnej. Prawnie dopuszczone jest oznaczanie udziałów odpowiednimi seriami – np. seria A, seria B a tym samym przypisanie odpowiednim seriom różnych atrybutów prawnych wynikających z posiadania określonych udziałów.

Atrybuty prawne spółki z o.o. - Zarząd spółki

Prawo do prowadzenia spraw oraz reprezentacji spółki z o.o. ma zarząd spółki składający się z jednego lub większej liczby członków. Do Zarządu spółki mogą zostać powołane osoby spośród wspólników lub inne osoby fizyczne mające zdolność do czynności prawnych. Zarząd i członkowie są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.

Atrybuty prawne spółki z o.o. - Odpowiedzialność za zobowiązania

Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem zaś wspólnicy spółki odpowiadają do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. 

Za zobowiązani spółki mogą odpowiadać solidarnie członkowie Zarządu, lecz tylko wtedy gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Członek Zarządu może uchronić się od odpowiedzialności na następujące sposoby:

 • po pierwsze posiadając ubezpieczenie OC od czynności cywilno-prawnych dla członków zarządu,

 • po drugie w trybie postępowania kodeksowego we właściwym czasie członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowanie układowego,

 • kolejną możliwością jest złożenie wniosku z informacją, iż niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z winy członka zarządu,

 • ostatnim rozwiązaniem jest złożenie wniosku z informacją, iż w wyniku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego nie wyrządziło szkód wierzycielom.

Atrybuty prawne spółki z o.o. - Umowa spółki

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być  zawarta w formie aktu notarialnego lub w formie elektronicznej przy użyciu formatu na stronie MS. Poprawna umowa powinna zawierać kluczowe informacje opisujące spółkę w tym szczególności:

 • nazwę (firmę) i siedzibę spółki;

 • przedmiot działalności spółki;

 • wysokość kapitału zakładowego;

 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Zmiany umowy spółki wymagają uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24 może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych, w tym również co do wysokości kapitału spółki, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie.

Proces założenia spółki z o.o.

Proces założenia spółki z o.o. opisaliśmy dokładnie w osobnym artykule zakładanie spółki z o.o. Przedsiębiorcy mogą decydować pomiędzy tradycyjnym metodą tj. poprzez zawarcie aktu notarialnego i zgłoszenie na wnioskach papierowych do Sądu Rejestrowego lub skorzystać z systemu S24 .

Ikona logo Kancelaria Jabłońscy
Wsparcie Kancelarii Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy dostarcza kompleksową obsługę dla przedsiębiorców szukających wsparcia wparcia specjalistów w drodze do biznesowych sukcesów.

 

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

Atrybuty prawne spółki zoo. Spółka zoo w praktyce
Przewiń do góry