Biała lista podatników

Biała lista podatników VAT to nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów. Uruchomiona 1 września 2019 roku biała lista podatników VAT w swoim założeniu ma pomóc sprawdzać i weryfikować jakość podatkową kontrahentów.

Uruchomiona 1 września 2019 tzw. biała lista podatników VAT to kolejne rozwiązanie w walce z nadużyciami VAT. Niestety to kolejne procedury, które mają według ustawodawcy ułatwiać życie przedsiębiorcom. W rzeczywistości dokładają kolejnych czynności, których przedsiębiorcy muszą dokonać przy realizacji transakcji by nie uniknąć sankcji.

Biała lista podatników VAT zawiera informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców wskazanych do rozliczeń.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Biała lista podatników VAT zawiera szereg informacji, lecz kluczowa jest lista rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP lub CEIDG).

Jakie dane będzie zawierała biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT zawiera:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;

 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

 • status podmiotu:

  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

 • adres siedziby (dotyczy spółek);

 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności (dotyczy działalności gospodarczej);

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL (dotyczy spółek);

 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL (dotyczy spółek);

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL (dotyczy spółek);

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy niż w wykazie grozi sankcjami!

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?

Jak często bywa za kurtyną zmian ustawodawca wprowadził środki, które przymuszą przedsiębiorców i ich obsługę księgową do kolejnych czynności weryfikacyjnych – sankcje. Od 1 stycznia 2020 r., przedsiębiorca który dokona płatności kontrahentowi na kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. (Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzieli płatność wynikającą z jednej faktury),
 • będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji. 

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy.  Numer rachunku bankowego kontrahenta należy weryfikować tego samego dnia, w którym przedsiębiorca planuje zrealizować przelew.

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy niż w wykazie grozi sankcjami!

W przypadku popełnienia błędu będzie istniała możliwość uwolnienia się od sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego przedsiębiorca poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Nasz komentarz

Ustawodawca kontynuując program uszczelniania tzw. luki VAT wprowadza kolejny rejestr i bazę danych z których utrzymaniem i jakością dostępu ma problem. Już teraz funkcjonuje odrębny rejestr osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą CEIDG oraz odrębny rejestr przedsiębiorców KRS. Tym razem Ministerstwo Finansów tworzy nową bazę danych i infrastrukturę do jej utrzymania.

Dla przedsiębiorców wprowadzenie białej listy podatników VAT daje nadzieje, że skończą się spory z Urzędami Skarbowymi i sprawy w sądach administracyjnych o brak zachowania należytej staranności i niedopełnianie obowiązku weryfikacji podatkowej kontrahenta. Niestety już pierwsze dni wskazują na liczne braki w bazie danych i nagłą konieczność nowelizacji tak by uzupełnić przepisy o przypadki płatności kartą oraz przy użyciu bramki płatności lub serwisu transferującego np. Blue Media, PayPal.

Ikona logo Kancelaria Jabłońscy
Wsparcie Kancelarii Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy dostarcza kompleksową obsługę dla przedsiębiorców szukających wsparcia wparcia specjalistów w drodze do biznesowych sukcesów.

 

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

łukasz jabłoński.2
Autor:
Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

Biała lista podatników
Przewiń do góry