Czechy

/Czechy

Czechy (Republika Czeska) to państwo leżące w Środowej Europie z ponad 10 mln rynkiem konsumentów, który stanowi dla polskich przedsiębiorców jeden z głównych rynków eksportowych. Czechy oferują przedsiębiorcom przyjazne prawo, pro przedsiębiorczy system podatkowy dzięki czemu stworzył się trend przenoszenia biznesu na południową granicę.

Czechy od roku 2004 są członkiem Unii Europejskiej dzięki czemu posiadają dostęp do europejskiego rynku na którym czeskie podmioty śmiało konkurują z zachodnimi potentatami (patrz ŠkodaCEZ). Dzięki zachowaniu lokalnej waluty – korony czeskiej – czeskie spółki z powodzeniem konkurują na niemieckim czy austriackim rynku.

Wg. stanu na koniec 2016 r. na terytorium Czech było zarejestrowanych blisko 2 500 spółek prawa handlowego, w których polscy inwestorzy mieli minimum 25% udziałów. Większość z nich to spółki o minimalnym wymaganym kapitale 1 CZK (korona czeska).

Spółki prawa handlowego w Czechach

W Czechach możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej pod wieloma formami prawnymi, m.in.:

Normą prawną regulującą w Czechach prowadzenie działalności gospodarczej jest ustawa o spółkach handlowych i spółdzielniach zwana również ustawą o korporacjach handlowych.

Czechy - System podatkowy

Oszacowanie i pobór podatku dochodowego w Czechach reguluje obecnie Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) regulująca podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie podatków dochodowych w relacjach polsko-czeskich, obowiązuje również podpisana w 2011 r. umowa ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Rezydencja podatowa

By uzyskać rezydencję podatkową w Czechach, osoba fizyczna musi przez okres co najmniej 183 dni posiadać miejsce zamieszkania lub zwykle przebywać na terytorium Republiki Czeskiej w danym roku kalendarzowym (w jednym lub kilku okresach). Do okresu 183 dni zalicza się każdy rozpoczęty dzień pobytu w Czechach. Rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. że opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągnięte przez nich dochody zarówno w Czechach, jak i za granicą (również w Polsce).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stawka podatkowa w Czechach w roku 2017 wynosiła 15% od podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają:

  • wynagrodzenia oraz dochody z pełnionych funkcji,
  • dochody z działalności gospodarczej i innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej,
  • dochody kapitałowe,
  • dochody z wynajmu.

Do dochodów nieopodatkowanych należą stypendia, emerytury, renty, odszkodowania, niektóre przychody ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego, wygrane w konkursach i na loteriach publicznych oraz niektóre nagrody w zawodach sportowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Czechach są:

  • osoby, które nie są osobami fizycznymi,
  • jednostki organizacyjne państwa,
  • fundusze inwestycyjne, działające zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • fundusze emerytalne.

Podatnicy mający na terytorium Czech swoją siedzibę lub miejsce zarządu mają obowiązek podatkowy dotyczący zarówno przychodów uzyskiwanych ze źródeł na terytorium Czech oraz z przychodów uzyskiwanych po za granicami Czech. Stawka podatkowa dla firm wynosi 19% a podstawę opodatkowania stanowi różnica, o którą przychody przewyższają wydatki (koszty).

Przydatne linki:

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas