Estonia

/Estonia

Estonia konsekwentnie plasuje się w światowej czołówce pod względem kapitału ludzkiego, możliwości cyfrowych i łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Tworzy to konkurencyjne środowisko, które pozwala na badanie, rozwój i dostarczanie rozwiązań i usług na całym świecie. Od wielonarodowych firm międzynarodowych po szybko rozwijające się startupy – Estonia ma za sobą dwudziesięcioletnią historię udanych inwestycji i innowacji.

Estonia jest krajem przyjaznym podatkowo, co umożliwia firmom na optymalizację kosztów podatkowych. Estoński system podatkowy przewiduje zapłatę podatku dochodowego tylko w przypadku podziału zysku, co pozwala firmom zagranicznym na wykorzystanie spółek estońskich do reinwestycji.

Jeśli firma nie wypłaca dywidend i inwestuje wypracowany zysk w rozwój biznesu, jest zwolniona z podatku dochodowego w Estonii. Podatek dochodowy jest należny tylko raz – w przypadku podziału zysku. Dywidendy wypłacane na poziomie spółki handlowej (OÜ) podlegają opodatkowaniu według stawki 20% kwoty wypłaty.

Przychody te nie podlegają dalszemu opodatkowaniu ani na poziomie spółki, ani na poziomie indywidualnych udziałowców. Jeżeli spółka nie wypłaca dywidend i inwestuje wypracowany zysk w rozwój działalności gospodarczej, depozyty, papiery wartościowe, sprzęt i nieruchomości, jest zwolniona z podatku dochodowego w Estonii.

W ten sposób estoński system podatkowy umożliwia międzynarodowym przedsiębiorstwom inwestowanie zysków w rozwój działalności gospodarczej bez strat podatkowych. Estońskie spółki nie podlegają obowiązkowym podatkom i nie muszą zatrudniać pracowników. Ponadto, członek zarządu może wykonywać prace w zamian za nagrody, a nie wynagrodzenia.

Jeżeli podstawowa działalność spółki estońskiej będzie miała miejsce w innym kraju, spółka musi być rezydentem podatkowym kraju, w którym ma miejsce podstawowa działalność. W przypadku siedziby spółki estońskiej w innym kraju opodatkowanie będzie podlegało prawu danego kraju.

Estonia - Podatki dochodowe od osób prawnych

Wszystkie niepodzielone zyski osób prawnych są zwolnione z podatku. Zwolnienie to obejmuje zarówno aktywne (np. handel), jak i pasywne (np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne) rodzaje dochodów. Obejmuje również zyski kapitałowe ze sprzedaży wszystkich rodzajów aktywów, w tym akcji, papierów wartościowych i nieruchomości. Ten system podatkowy jest dostępny dla spółek estońskich będących rezydentami oraz stałych zakładów spółek niebędących rezydentami, które są zarejestrowane w Estonii.

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw jest odraczane do momentu podziału zysków w formie dywidend lub uznania ich za podzielone, np. w przypadku korekty cen transferowych, wydatków i płatności, które nie mają celu biznesowego, korzyści ubocznych, prezentów, darowizn i wydatków reprezentacyjnych.

Zyski podzielone podlegają z reguły podatkowi CIT w wysokości 20 %. Na przykład, firma, która ma zyski w wysokości 100 euro (EUR) dostępne do podziału, może wypłacać dywidendy w wysokości 80 euro, od których musi zapłacić CIT w wysokości 20 euro.

Z perspektywy estońskiej podatek ten jest uważany za CIT, a nie WHT, a więc na stawkę podatku nie ma wpływu obowiązująca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre wypłaty są zwolnione z tego podatku.

Począwszy od 2018 r. dostępny jest niższy podatek CIT w wysokości 14% dla firm dokonujących regularnego podziału zysku. Wypłata dywidend w wysokości mniejszej lub równej wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłej stawki 20/80). W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się 7% stawkę WHT, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%). Rok 2018 jest pierwszym rokiem branym pod uwagę przy ustalaniu średniej dywidendy.

W Estonii spółki będące rezydentami są opodatkowane od zysków podzielonych z ich światowych dochodów, podczas gdy fundusze private equity nierezydentów są opodatkowane wyłącznie od zysków podzielonych z dochodów pochodzących ze źródeł estońskich. Dochody pochodzące z innych źródeł estońskich uzyskane przez nierezydentów mogą podlegać ostatecznemu podatkowi u źródła lub CIT w drodze opodatkowania podatkiem u źródła.

Estonia - Podatki dochodowe od osób fizycznych

Osoba fizyczna będąca rezydentem Estonii podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia. Osoby niebędące rezydentami są opodatkowane od swoich estońskich dochodów.

Dochody podlegające opodatkowaniu obejmują zarówno dochody aktywne, takie jak dochody z pracy i działalności gospodarczej, jak i dochody bierne, takie jak zyski kapitałowe, czynsze i tantiemy, odsetki, dywidendy, niektóre przychody z ubezpieczeń, emerytury, stypendia, granty, nagrody i wygrane loteryjne itp. Lista ta nie jest wyczerpująca; w związku z tym każdy dochód uzyskany przez osobę fizyczną będącą rezydentem, który nie należy do powyższych kategorii, podlega opodatkowaniu, chyba że dostępne jest zwolnienie podatkowe.

Większość dochodów osobistych podlega opodatkowaniu brutto, głównie poprzez potrącenie u źródła, podczas gdy dochody z działalności gospodarczej i zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu netto pod pewnymi warunkami.

Nie ma specjalnych zasad opodatkowania dla emigrantów.

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

W Estonii obowiązuje proporcjonalna (tj. zryczałtowana) stawka podatkowa w wysokości 20%, która ma zastosowanie do wszystkich pozycji dochodu uzyskanego przez podatnika będącego rezydentem. Począwszy od 2018 r. dywidendy, które podlegały obniżonej stawce 14% na poziomie spółki estońskiej wypłacającej dywidendy, będą opodatkowane według stawki WHT równej 7%. Niektóre wypłaty emerytur podlegają 10% podatkowi dochodowemu.

Przydatne linki

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas