Gibraltar

/Gibraltar

Gibraltar to niewielkie państwo na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego idealne do ulokowania spółki offshore a od niedawna również prywatnej fundacji. Gibraltar oferuje szereg korzyści, które możemy spotkać w innych popularnych destynacjach offshore. Niemniej Gibraltar oferuje wartość unikalną – specjalny status w obrębie Unii Europejskiej.

Gibraltar od roku 1973 jest członkiem Unii Europejskiej na mocy art. 227 pkt. 4 Traktatów Rzymskich, jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

System podatkowy charakteryzuje się zasadą terytorialności. Oznacza to, że dochody uzyskiwane spoza terytorium Gibraltaru nie podlegają opodatkowaniu. Stawka CIT – 10% ma zastosowanie wyłącznie do dochodów uzyskiwanych na Gibraltarze. Co więcej na Gibraltarze nie ma podatku od zysków kapitałowych, podatku od nieruchomości, spadków i darowizn.

Niemniej jednym z najważniejszych atutów Gibraltaru są regulacje dot. hazardu online. Jest on całkowicie legalny i opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 1% dochodu.

Dlatego często Gibraltar uznawany jest za przyjazny raj podatkowy, dzięki czemu jest popularną destynacją podatkową typu offshore. [TAX HAVEN REVIEW 2017 – Gibraltar]

System podatkowy Gibraltar

Oszacowanie i pobór podatku dochodowego reguluje obecnie Ustawa o podatku dochodowym z 2010 roku. Ustawa ta została uchwalona w 2010 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Podstawa naliczania

Podatek jest naliczany od dochodu uzyskanego w Gibraltarze lub pochodzącego z Gibraltaru, od zysków lub zysków spółki lub funduszu powierniczego pochodzących z jakiejkolwiek transakcji, działalności gospodarczej, zawodu lub powołania.

Dywidendy, emerytury i renty oraz uposażenia urzędowe naliczane, uzyskiwane lub otrzymywane w jakimkolwiek miejscu innym niż Gibraltar przez osobę fizyczną a będącą rezydentem podatkowym Gibraltaru również podlegają opodatkowaniu na Gibraltarze.

Ponadto podatek jest naliczany od wszystkich kategorii dochodu z nieruchomości (czynsze, składki, odsetki) znajdujących się na Gibraltarze. Objęte podatkiem są dochody zarówno osób fizycznych i spółek.

Przychód pochodzący spoza Gibraltaru, który wprawdzie nie jest faktycznie otrzymywany lub przekazywany, ale jest uzyskiwany w Gibraltarze przez osobę fizyczną w formie równoważnej korzyści, jest traktowany jak dochód otrzymany w Gibraltarze.

Rezydencja podatkowa

By uzyskać rezydencję podatkową na Gibraltarze, osoba fizyczna musi przez okres co najmniej 183 dni łącznie posiadać zwykłe miejsce pobytu na Gibraltarze lub jest obecna w Gibraltarze przez ponad 300 dni w ciągu kolejnych trzech lat.

Podatek od osób prawnych

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10% choć od roku 2011 obowiązuje podwyższona stawka podatkowa – 20% dla niektórych typów działalności.

Podatek dochodowy od osób prawnych odsetki i dywidend

Odsetki nie podlegają opodatkowaniu na mocy ustawy o podatku dochodowym z 2010 r., chyba że:

  • działalność podmiotu polega na udzielaniu pożyczek pieniężnych lub przyjmowaniu depozytów zgodnie z definicją zawartą w ustawie o usługach finansowych (bankowości); lub
  • są to odsetki od pożyczek zaciągniętych przez spółkę na rzecz innej spółki w wysokości przekraczającej 100 000 GBP.

Dywidendy wypłacane przez spółkę, która jest  rezydentem Gibraltaru, podlegają obowiązkowi podatkowemu w Gibraltarze, jeżeli są wypłacane udziałowcowi będącemu osobą fizyczną, która jest  rezydentem Gibraltaru.

Podatek od zysków kapitałowych

Na Gibraltarze nie istnieje podatek od zysków kapitałowych.

Przydatne linki:

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas