Wielka Brytania

/Wielka Brytania

Przedstawiamy bazę wiedzy o środowisku prawno podatkowym w Wielkiej Brytanii dzięki której mogą Państwo oszacować swój podatek dochodowy, dowiedzieć się, czy zostaną sklasyfikowany jako rezydent lub nie-rezydent podatkowy w Wielkiej Brytanii.

Chociaż wiele źródeł wskazuje na złożoność brytyjskiego systemu podatkowego – jest to prawdopodobnie jeden z najdłuższych zbiorów kodów podatkowych na świecie – z makro punktu widzenia, brytyjski system podatkowy dla większości emigrantów/podatników jest stosunkowo prosty. Jeśli mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii lub przeszedłeś na emeryturę w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj będziesz zobowiązany do płacenia brytyjskich podatków – ale to, co jest opodatkowane zależy od Twojego statusu rezydencji podatkowej i indywidualnych okoliczności.

System podatkowy Wielkiej Brytanii

Podstawowe brytyjskie podatki obejmują:

 • podatki dochodowe,
 • podatki od nieruchomości,
 • podatki od zysków kapitałowych,
 • brytyjskie podatki od spadków
 • i podatek od wartości dodanej (VAT).

Wiele z tych podatków jest progresywnych – zakłada się, że osoby o wyższych dochodach są w stanie płacić podatki według wyższych stawek.

System podatkowy obowiązuje w całej Wielkiej Brytanii – Anglii, Szkocji (choć istnieją pewne specyficzne różnice ze względu na unikalny system prawny Szkocji), Walii, Irlandii Północnej i wielu mniejszych wysp wokół brytyjskiego wybrzeża. Obejmuje on platformy wiertnicze ropy naftowej na brytyjskich wodach terytorialnych, nie obejmuje jednak w szczególności Wysp Normandzkich, Wyspy Man i Republiki Irlandii.

Ciekawym aspektem podatku brytyjskiego jest to, że traktuje on małżonków jako odrębne podmioty i opodatkowuje ich jako osoby fizyczne, z wyjątkiem niewielkiego odliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych..

Zanim będą mogli Państwo płacić podatki w Wielkiej Brytanii, będziecie musieli uzyskać numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli nie jesteście obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska plus Islandia, Norwegia i Lichtenstein), Szwajcarii lub kraju członkowskiego UE być może będziecie musieli również złożyć wniosek o wizę Tier 2.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia jednego roku kalendarzowego do 5 kwietnia następnego roku.

Twój status rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii: Kto musi płacić podatki w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii wszystkie osoby fizyczne podlegają tej samej stawce podatkowej, niezależnie od ich statusu rezydenta. Jednakże, status rezydencji decyduje, jakie źródła dochodu muszą być uwzględnione w zeznaniach podatkowych. Osoba fizyczna, która jest rezydentem brytyjskim dla celów podatkowych, będzie opodatkowana od swoich dochodów na całym świecie, z ulgami, tak aby zapobiec podwójnemu opodatkowaniu z krajami, z którymi Wielka Brytania zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.. Natomiast rezydenci spoza Wielkiej Brytanii są opodatkowani tylko od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii.

Istnieje kilka sposobów określenia, czy statusu rezydenta Wielkiej Brytanii dla celów podatkowych:

Zasada 1: Mieszkaj w Wielkiej Brytanii przez większą część roku

Najłatwiejszą, „automatyczną” zasadą ustalania miejsca zamieszkania jest pobyt w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 183 dni w roku podatkowym. Jeśli osoba wypełnia to kryterium zostanie sklasyfikowana jako rezydent brytyjski. Jeśli nie, nadal istnieją inne sposoby, aby być uzyskać brytyjską rezydencję podatkową.

Zasada 2: Kup dom w Wielkiej Brytanii

Jeśli inwestor posiada dom w Wielkiej Brytanii i przebywa w nim przez co najmniej 91 kolejnych dni – z czego 30 musi być w rozpatrywanym roku podatkowym – wówczas może zostać zaklasyfikowana jako rezydent podatkowy Wielkiej Brytanii na ten rok. Aby zasada ta miała zastosowanie, osoba fizyczna musi również mieszkać w domu poza Wielką Brytanią przez mniej niż 30 dni w rozpatrywanym roku podatkowym.

Zasada 3: Praca w Wielkiej Brytanii

Jeśli podatnik pracuje w Wielkiej Brytanii przez 356 dni bez znaczącej przerwy w tym czasie, może być rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Co najmniej 274 dni w roku podatkowym podatnik musi w rozpatrywanym roku podatkowym przepracować więcej niż trzy godziny w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski kalkulator podatkowy

Wysokość należnego podatku w Wielkiej Brytanii zależy od konkretnej sytuacji. Za pomocą tego kalkulatora możesz uzyskać szacunkową wartość swojego zobowiązania podatkowego [tutaj] oraz szacunkową wartość swoich dopuszczalnych ulg podatkowych. Inne przydatne kalkulatory podatkowe w Wielkiej Brytanii są dostępne tutaj.

Jaki dochód podlega opodatkowaniu?

Status rezydenta określa, co dana osoba musi uwzględnić jako „dochód” przy określaniu swojego progu podatkowego. Rezydenci spoza Wielkiej Brytanii są opodatkowani wyłącznie od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii, w tym zysków kapitałowych, dochodów z wynajmu i dywidend. Osoby fizyczne, które są rezydentami Wielkiej Brytanii dla celów podatkowych są opodatkowane od swoich światowych dochodów, w tym inwestycji zagranicznych i odsetek od oszczędności, dochodów z wynajmu nieruchomości zagranicznych i dochodów z zagranicznych emerytur lub brytyjskiej emerytury dla osób przechodzących na emeryturę w Wielkiej Brytanii.

Podatki dochodowe w Wielkiej Brytanii

Podstawową formułą dla podatków jest sumowanie dochodów osobistych i świadczeń, odejmowanie wolnej kwoty od podatku, a następnie płacenie odpowiedniej stawki od różnicy.

W roku podatkowym 2018/19 wszystkim osobom fizycznym przysługuje wolna kwota od podatku w wysokości 11 850 GBP (wzrastający do 12 500 funtów w roku podatkowym 2019/20), dzięki czemu dochody poniżej tego poziomu są zwolnione z podatku. Stawki podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii są progresywne w zależności od dochodów. Te progi służą również do określenia innych stawek podatkowych, takich jak opodatkowanie zysków kapitałowych.

Brytyjski podatek od dochodów z wynajmu

Wpływy netto z wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii są ujmowane jako dochód zarówno rezydentów, jak i nierezydentów. Specjalne zasady obowiązują przy wynajmie pojedynczego pokoju, wynajmie nieruchomości na cele wakacyjne oraz jeśli jesteś zagranicznym właścicielem .

Wpływy netto są określane jako wpływy z wynajmu brutto pomniejszone o dopuszczalne wydatki. Wielka Brytania nie pozwala na ujmowania w koszty większości wydatków kapitałowych, w tym kosztów zakupu lub ulepszenia nieruchomości, amortyzacji i odsetek od kredytów hipotecznych.

Podatki od nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Według statystyk OECD, Wielka Brytania ma drugi co do wysokości podatek od nieruchomości w krajach rozwiniętych, po USA. Dochody z podatku od nieruchomości w Wielkiej Brytanii stanowią ponad jedną dziesiątą łącznych podatków (około 12,5%) z tytułu użytkowania, przeniesienia własności i własności nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii istnieją dwie formy podatku od nieruchomości. Kiedy kupowana jest nieruchomość w Wielkiej Brytanii powyżej pewnego progu, należy zapłacić Stamp Duty Land Tax (SDLT). SDLT dotyczy tylko nieruchomości mieszkalnych o wartości powyżej 125.000 funtów lub gruntów niemieszkalnych i nieruchomości zakupionych za ponad 150.000 funtów.

Opłata skarbowa jest płatna w Anglii i Irlandii Północnej – Szkocja posiada własny podatek od transakcji dotyczących gruntów i budynków, a Walia prowadzi podatek od transakcji dotyczących gruntów. W każdym kraju obowiązują również dopłaty dla osób kupujących nieruchomości inwestycyjne typu buy-to-let i na drugie domy.

Podobnie jak podatek dochodowy, SDLT jest podatkiem progresywny.

Kalkulator podatkowy dla SDLT w Wielkiej Brytanii. Należy wysłać należny podatek SDLT do HMRC i zapłacić podatek w ciągu 30 dni od zakończenia sprzedaży. Istnieją pewne zwolnienia podatkowe, które pozwalają na obniżenie podatku od nieruchomości w Wielkiej Brytanii, na przykład, jeśli kupujesz wiele nieruchomości. [tutaj]

Inną formą brytyjskiego podatku od nieruchomości jest podatek lokalny (Council Tax). Jest to lokalny podatek gminny, który jest progresywny jak podatek dochodowy. Każda gmina lokalna co roku ocenia nieruchomości w swojej jurysdykcji i przypisuje podatek w oparciu o ustaloną wartość.

Podatek od zysków kapitałowych w Wielkiej Brytanii

Podatek od zysków kapitałowych (CGT) jest naliczany od różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu „aktywów podlegających opodatkowaniu”. CGT jest płatne w przypadku rentownej sprzedaży szeregu aktywów, niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż przedsiębiorstwa, udziałów czy nieruchomości.

Do aktywów podlegających opodatkowaniu zalicza się

 • mienie osobiste o wartości co najmniej £6,000 (z wyłączeniem pojazdów);
 • nieruchomości, które nie są głównym domem;
 • główny dom, jeśli go wypożyczysz lub użyjesz do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • akcje, które nie należą do ISA lub PEP;
 • aktywa przedsiębiorstwa.

CGT musi być płacone od wszystkich aktywów Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy dotyczy rezydenta, czy nie. Jednakże rezydent podatkowy Wielkiej Brytanii może być winien CGT nawet w przypadku rozporządzenia aktywami spoza Wielkiej Brytanii.

CGT jest dodawany do innego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Suma wszystkich dochodów z różnych/innych źródeł określa w jakim przedziale podatkowym znajdzie się podatnik w bieżącym roku podatkowym:

Podatek od zysków kapitałowych w Wielkiej Brytanii

Podatek od zysków kapitałowych (CGT) jest naliczany od różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu „aktywów podlegających opodatkowaniu”. CGT jest płatne w przypadku rentownej sprzedaży szeregu aktywów, niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż przedsiębiorstwa, udziałów czy nieruchomości.

Do aktywów podlegających opodatkowaniu zalicza się

 • mienie osobiste o wartości co najmniej £6,000 (z wyłączeniem pojazdów);
 • nieruchomości, które nie są głównym domem;
 • główny dom, jeśli go wypożyczysz lub użyjesz do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • akcje, które nie należą do ISA lub PEP;
 • aktywa przedsiębiorstwa.

CGT musi być płacone od wszystkich aktywów Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy dotyczy rezydenta, czy nie. Jednakże rezydent podatkowy Wielkiej Brytanii może być winien CGT nawet w przypadku rozporządzenia aktywami spoza Wielkiej Brytanii.

CGT jest dodawany do innego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Suma wszystkich dochodów z różnych/innych źródeł określa w jakim przedziale podatkowym znajdzie się podatnik w bieżącym roku podatkowym:

 • Jeśli całkowity dochód podlegający opodatkowaniu jest mniejszy niż £46,350
  • stopa opodatkowania zysków kapitałowych będzie wynosiła 10% a stopa opodatkowania dochodów z nieruchomości – 18%.
 • Jeśli całkowity dochód podlegający opodatkowaniu jest większy niż £46,350 opodatkowanie zysków kapitałowych
  • stopa opodatkowania zysków kapitałowych będzie wynosiła 20% a stopa opodatkowania dochodów z nieruchomości – 28%.

Opodatkowanie naliczane jest od nadwyżki ponad pierwszy próg podatkowy.

Na przykład, jeśli Twój dochód podlegający opodatkowaniu z zatrudnienia wynosi £35,000 i sprzedałeś swój dom w Wielkiej Brytanii za zysk w wysokości £15,000, Twój podatek CGT będzie wynosił 18% od £11,350 i 28% od ostatnich £3,650, ponieważ jest to nadwyżka ponad pierwszy próg podatkowy.

Brytyjski podatek od spadków

Podatek od spadków w Wielkiej Brytanii jest jednorazową płatnością płaconą od wartości majątku osoby zmarłej, jeśli przekracza ustalony próg, obecnie £325,000. Każda wartość wyższa niż próg jest opodatkowana stawką 40%. Jeśli jednak przekażesz więcej niż 10% swojego spadku na cele charytatywne, stawka ta zostanie obniżona do 36%.

Istnieją inne sposoby na zmniejszenie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od spadków w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim, Twój partner może odziedziczyć całą nieruchomość bez konieczności płacenia podatku od spadków w Wielkiej Brytanii. Jeśli chcesz przekazać swój majątek przed śmiercią, możesz go przekazać swojemu partnerowi.

Brytyjski podatek od działalności na własny rachunek i podatek dochodowy od osób prawnych

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą zarejestrować się w HMRC. Większość korporacji w Wielkiej Brytanii jest opodatkowana stawką 20% od ich zysków netto i w większości przypadków musi złożyć osobny deklarację podatkową. Dopuszczalne wydatki obejmują normalne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. Materiały biurowe), a jeśli są prowadzone z wyznaczonej powierzchni w domu danej osoby, wydatki mogą obejmować proporcjonalną część wydatków domowych. Osoby fizyczne mają możliwość również odliczenia proporcjonalną kwotę wydatków na samochód (ale nie do kosztów dojazdu do pracy), jeśli używają własnego pojazdu do celów służbowych.

Brytyjski podatek od działalności na własny rachunek i podatek dochodowy od osób prawnych

Jedną z korzyści płynących z funkcjonowania niektórych struktur biznesowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest możliwość pobierania pieniędzy od spółki w formie dywidend. Chociaż zastosowanie mają pewne zasady, stawka podatkowa dla dywidend jest na ogół niższa niż typowe stawki „przedziałowe” dla podatku dochodowego.

Obowiązująca w Wielkiej Brytanii stawka podatku dochodowego od osób prawnych zależy od poziomu zysku spółki, stosowanego do zysków z prowadzenia działalności gospodarczej jako spółka limited w Wielkiej Brytanii, jako spółka zagraniczna z oddziałem lub biurem w Wielkiej Brytanii, lub jeśli jesteś klubem, spółdzielnią lub innym podmiotem stowarzyszonym nieposiadającym osobowości prawnej (klub sportowy lub grupa społeczna).

Podatek od dywidend w Wielkiej Brytanii

Stawki podatku od dywidendy w Wielkiej Brytanii są następujące:

Próg podatkowy

Stawka podatkowa dla dywidend powyżej 2.000 funtów

Stawka podstawowa

7.5%

Stawka wyższa

32.5%

Stawka dodatkowa

38.1%

Podatek od działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Podatek od działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest określany jako VAT (Value Added Tax) lub podatek od sprzedaży i ma zastosowanie do prawie wszystkich towarów i usług. Brytyjski podatek od działalności gospodarczej może być również stosowany do towarów z zagranicy, jeśli przekroczone zostaną limity.

Standardowa stawka podatku komercyjnego w Wielkiej Brytanii wynosi 20%, chociaż niektóre towary i usługi podlegają niższym brytyjskim stawkom podatku komercyjnego. Zwolnienia z podatku VAT są również oferowane w odniesieniu do niektórych pozycji, na przykład długoterminowych artykułów medycznych.

ZAKRES USŁUG KANCELARII JABŁOŃSCY

Kancelaria Jabłońscy oferuje kompleksową obsługę na zasadach powiernictwa oraz doradztwa biznesowego dla inwestorów zainteresowanych spółką w Wielkiej Brytanii.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas