Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

13 października 2019 został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Do 13 października 2020 podmioty prawne muszą zadbać o uzupełnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych by uniknąć kar mogących osiągnąć 1 mln zł.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawną bazą w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi. Powstanie rejestru wiąże się z nowymi obowiązkami dla spółek. 

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które:

 • sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub

 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze bądź jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Dla spółki beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;

 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;

 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;

 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Jakie dane będzie przetwarzał rejestr

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,

 • komandytowych,

 • komandytowo-akcyjnych,

 • z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)

 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).

WYSZUKAJ

Wyszukaj beneficjenta lub spółkę w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

UTWÓRZ ZGŁOSZENIE

Wypełnij formularz zgłoszeniowy / wykonaj korektę zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZENIA

Sprawdź status zgłoszenia i pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Kogo nie obejmie obowiązek rejestracji

Spod rygoru rejestracji wyłączono spółki cywilne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

Sankcje i czas na zgłoszenie

Osoby uprawnione do reprezentacji spółek  mają obowiązek do 13 kwietnia 2020 r. zgłosić beneficjentów rzeczywistych do rejestru CRBR. Termin ten nie dotyczy nowo zakładanych spółek (czyli tych zakładanych po 13 października 2019 r.). Te bowiem zgłoszenia dokonują już w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Oświadczenia te są składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

Ikona logo Kancelaria Jabłońscy
Wsparcie Kancelarii Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy dostarcza kompleksową obsługę dla przedsiębiorców szukających wsparcia wparcia specjalistów w drodze do biznesowych sukcesów.

 

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

łukasz jabłoński.2
Autor:
Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców
Przewiń do góry