Czym jest podatek u źródła?

Czym jest podatek u źródła? Jakie zmiany zaszły w roku 2017 w przepisach dotyczących podatku u źródła? Jak obliczyć podatek u źródła? To tylko kilka pytań, których przedmiot podaliśmy analizie. Sprawdzamy jak podatek u źródła czy i jak komplikuje swobodę biznesową.

By odpowiedzieć na pytanie – czym jest podatek u źródła (ang. withholding tax, WHT) – należy sięgnąć do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 29, ust. 1) i prawnych (Art. 21, ust. 1). Podatek u źródła jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% lub 10% kwoty przychodu (w zależności od rodzaju transakcji), który na terytorium RP muszą zapłacić osoby fizyczne lub prawne, nie mające polskiej rezydencji podatkowej chyba, że kraj rezydencji podatkowej osoby fizycznej lub prawnej zawarł z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która reguluje materie opodatkowania przychodów nierezydentów w obu krajach.

Geneza podatku u źródła

Genezą stworzenia podatku u źródła jest chęć opodatkowania przychodów na terytorium kraju, w którym ten przychód został osiągnięty niezależnie od kraju rezydencji podatkowej podmiotu osiągającego przychód. Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1. ustawy o PIT oraz analogicznie ustawy o CIT osoby fizyczne lub prawne jeśli mają miejsce zamieszkania/siedzibę lub zarząd na terytorium RP to podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów i bez względu na miejsce ich osiągania. Jest to tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy.

Natomiast zagraniczne podmioty prawa, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej (tzw. nierezydenci) mają obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w naszym kraju dochodów/przychodów osiąganych na terytorium Polski. Jest to tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy.

Jak określić dochód uzyskiwany w terytorium RP

By ocenić czy powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła należy sprawdzić kategorie transakcji, które podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. (Art. 29, ust. 1) są to:

  1. transakcje kupna/sprzedaży praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również sprzedaży tych praw, należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, użytkowania lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) — pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu;

  2. transakcje kupna/sprzedaży usług w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pobiera podatek się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu;

  3. przychody z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych — pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 10 % przychodów;

  4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera – pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

  5. transakcje kupna/sprzedaży świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze — pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu;

Przedmiot opodatkowania i wysokość podatku u źródła w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wpływ na opodatkowanie transakcji podatkiem u źródła mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te regulują kwestię opodatkowania dochodów w zależności od rodzaju źródła lub miejsca ich położenia. W większości przypadków umowy regulują także podatek u źródła poprzez obniżenie stawki lub zwolnienie. Zniesienie lub obniżenie opodatkowania jest wynikiem pierwszeństwa przepisów międzynarodowych nad przepisami krajowymi. Aktualną listę umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania prezentuje na swoich stronach Ministerstwo Finansów.

Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła

Zgodnie z art. 4a. ust 12 ustawy o CIT (lub art. 5a. ust 21 ustawy o PIT) certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku u źródła lub skorzystanie z braku jego pobrania będzie możliwie jedynie w gdy:

  • została podpisana umowa międzynarodowa między Polską a krajem strony,

  • umowa międzynarodowa zawiera obniżenie lub zwolnienie z poboru podatku u źródła,

  • wypłacający wynagrodzenie posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej.

Co istotne, konieczność uzyskania certyfikatu dotyczy zarówno firm kupujących od sprzedawców spoza Polski, jak i polskich podatników, którzy sprzedają za granicę. Polski podatnik może uzyskać swój certyfikat rezydencji podatkowej składając do urzędu skarbowego formularz CFR-1.

łukasz jabłoński.2
Autor:
Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Czym jest podatek u źródła?
Przewiń na górę