Jak legalnie nie płacić ZUS-u, czyli sposoby optymalizacji składek ZUS-u?

Jak legalnie nie płacić ZUS-u ? – to pytanie zapewne zadaje sobie rzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Składki ZUS z roku na rok stale rosną obciążając małych przedsiębiorców nieproporcjonalnie to osiągniętego przychodu.

Optymalizacja kosztów jest jednym z elementów zarządzania firmą. Zakładając działalność gospodarczą musimy zmierzyć się z problemem opłacania składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W niniejszej publikacji postaramy się przedstawić dostępne, legalne metody jak legalnie nie płacić ZUS lub jak legalnie zminimalizować obciążenie składami ZUS.
W 2019 r. przedsiębiorcy muszą opłacać składki w wysokości:

 • emerytalna – 558,08 zł,
 • rentowa – 228,72 zł,
 • chorobowa (jest ona dobrowolna) – 70,05 zł,
 • wypadkowa – 47,75 zł,
 • zdrowotna – 342,32 zł,
 • na Fundusz pracy – 70,05 zł.

Łączna kwota do zapłaty co miesiąc- 1.316,97 zł – z dobrowolną składką chorobową albo – 1.246,92 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej.

Tak wysokie koszty jakie musi ponieść osoba zakładająca działalność gospodarczą motywuje do szukania każdej formy oszczędności na składkach ZUS.

Wysokość składek w 2020 roku

Systemowe preferencje

W obliczu wzrastającej niechęci przedsiębiorców do płacenia rosnących składek ZUS, ustawodawca próbuje tworzyć protezy ulg i preferencji dla przedsiębiorców. Proponowane zmiany promują nowo wchodzących na rynek przedsiębiorców a drugiej strony regularnie podnoszone są koszty dla już obecnych na rynku przedsiębiorców.

Systemowe preferencje - Ulga na start

Na mocy ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 30 kwietnia 2018 roku, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy. Niestety koniecznościom jest opłacanie tzw. składki zdrowotnej. Ten rodzaj preferencji przysługuje również przedsiębiorcom, którzy ponownie uruchamiają jednoosobową działalność gospodarczą po co najmniej 5 latach.

Systemowe preferencje - Preferencyjny ZUS

Preferencja w zasadach płacenia składek ZUS dotyczy jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne spełniające powyższe warunki mogą skorzystać z preferencji. Dzięki temu w roku 2019 płacą tylko składki w wysokości:

 • składka emerytalna – 131,76 zł,
 • składka rentowa – 54,00 zł,
 • składka chorobowa (dobrowolna) – 16,54 zł
 • składka wypadkowa – 11,27 zł,
 • składka zdrowotna – 342,32 zł.

Łączna kwota zobowiązań na rzecz ZUS co w miesiąc z dobrowolną składką chorobową wynosi – 555,89 zł, zaś bez składki chorobowej – 539,35 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej. W przypadku preferencyjnego ZUS-u płatnik nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy.

Preferencyjny ZUS przysługuje przedsiębiorcom przez okres pełnych 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca np. rozpocznie działalność 12 lutego to pełne 24 miesiące liczymy od marca do marca ze względu na fakt że jest to dopiero pierwszy pełny miesiąc.

W przypadku zawieszenia działalności okres zawieszenia jest wliczany w preferencyjny okres 24 miesięcy.

Jak legalnie nie płacić ZUS-u? - Umowa o pracę plus działalność gospodarcza

Często wykorzystywaną metodą jak legalnie nie płacić ZUS-u jest powiązanie działalności gospodarczej z umową o pracę. Osoba, która ma zawartą umowę o pracę na co najmniej minimalne wynagrodzenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązana jest do odprowadzania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy [FP] i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych [FGŚP] są opłacane obowiązkowo tylko z tytułu umowy o pracę. Dzięki takiemu połączeniu koszty składek ZUS wyniosą tylko 342,32 zł (dane dla 2019 roku).

Jak legalnie nie płacić ZUS-u? - Składki zależne od przychodu

Od 01.01.2019 przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz których przychody w 2018 roku nie przekroczyły 63.000 złotych (30-krotność minimalnego wynagrodzenia) zapłacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wyliczając wysokość zobowiązania bierzemy pod uwagę przychód (nie dochód). Ulga będzie dotyczyła jedynie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz składek na Fundusz Pracy. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca opłaci w standardowej wysokości.

Jak zwykle ustawodawca wprowadził kryteria segregujące przedsiębiorców, jednych promując kosztem pozostałych.

Kryterium Nr 1 – wielkość przychodu

Aby skorzystać z preferencji przedsiębiorca nie może osiągnąć przychodu za poprzedni rok przewyższającego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wysokość przychodu za 2018 rok to kwota 63.000 złotych (2100*30).

Kryterium Nr 2 – forma prawna

Ulga będzie przysługiwała tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom współpracującym przy prowadzeniu takiej działalności.

Kryterium Nr 3 – ilość dni prowadzenia działalności w roku poprzednim

Osoba, która będzie chciała skorzystać z ulgi musi prowadzić działalność w roku poprzednim przez co najmniej 60 dni. Jeśli więc przedsiębiorca rozpoczął działalność z końcem roku z ulgi będzie mógł skorzystać dopiero od 2020 roku.

Kryterium Nr 4 – działalność na rzecz byłego pracodawcy

Ulga nie obejmuje przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Kryterium Nr 5 – czas trwania ulgi

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z ulgi można skorzystać jedynie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Sposób na składki ZUS

Zarejestruj spółkę z o.o.

Jak legalnie nie płacić ZUS-u? - Świadczenie emerytalne plus działalność gospodarcza

Jeżeli przedsiębiorca jest emerytem i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą zobowiązany jest do opłacenia wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak legalnie nie płacić ZUS-u? - Umowa zlecenie plus działalność gospodarcza

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie mający umowę zlecenie niezwiązaną z wykonywaną działalnością na kwotę co najmniej równą lub wyższą jak podstawa z działalności gospodarczej, to taki przedsiębiorca opłaca składki społeczne (tylko chorobowa jest dobrowolna) i składkę zdrowotną od tego tytułu który był wcześniej.

Przykład:

Przedsiębiorca posiada zawarł umowę zlecenie na kwotę 2.500,00 zł brutto oraz równocześnie prowadzi działalność gospodarczą – ZUS pełny – podstawa – 2.375,40 zł. W tym przypadku z działalności należy opłacić wszystkie składki społeczne (chorobowa dobrowolna) i składkę zdrowotną. Z umowy zlecenia tylko składkę zdrowotną. Te tytuły zobowiązań Zus-owych można zamienić – opłacać składkę zdrowotną z tytułu działalności gospodarczej a z umowy zlecenie wszystkie tytuły ubezpieczeniowe.

Jak legalnie nie płacić ZUS-u? - Załóż spółkę z o.o.

Polecaną metodą legalnej optymalizacji zobowiązań wobec ZUS jest założenie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zwolniona z opłacania składek ZUS w momencie posiadania więcej niż jednego wspólnika. Brak obowiązku opłacania ZUS wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z tym, że ZUS-u nie płaci spółka z o.o., w której udziały posiada co najmniej dwóch wspólników, rejestrując firmę pamiętaj oddać część udziałów. Warto przekazać więcej niż jeden udział, sugerujemy oddanie minimum 15 udziałów.

Co z podwójnym opodatkowaniem w Spółce z o. o.?

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. występuje w momencie wypłaty dywidendy udziałowcom. Jednak nie trzeba tego robić, gdyż pieniądze ze spółki możemy wypłacać np.:

 • jako pensję Prezesa wykonującego swoje obowiązki na podstawie powołania. Od tego wynagrodzenia nie zapłacimy składek ZUS a jedynie podatek dochodowy,

 • poprzez umowę o dzieło/umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich (50% kosztów uzyskania przychodu, ok. 9% podatku dochodowego).

Które rozwiązanie wybrać?

Metoda rozliczeń z ZUS lub ich brak jest zależna od kilku czynników takich jak:

 • prosta kalkulacja finansowa,
 • elementy prawne
 • elementy zabezpieczenia emerytalnego.

Jeśli są Państwo zainteresowani obniżeniem kosztów związanych ze składami ZUS zapraszamy do kontaktu i rozmowy o metodach możliwych do zastosowania w Państwa przypadku.

łukasz jabłoński.2
Autor:
Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

Jak legalnie nie płacić ZUS-u, czyli sposoby optymalizacji składek ZUS-u?
Przewiń na górę