jurysdykcje
Cypr

CYPR | ZARYS OGÓLNY

Republika Cypryjska (Cypr), wyspiarskie państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE) na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, leży na wschód od Grecji, na południe od Turcji, na zachód od Izraela i Libanu oraz na północ od Egiptu. Cypr to była kolonia brytyjska, jest niepodległym państwem od 1960 roku. Republika jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Republika przyjęła euro (EUR) jako swoją walutę krajową w dniu 1 stycznia 2008 r. Stolicą jest Nikozja, inne główne miasta to Limassol, Larnaca i Paphos.

Cypr posiada otwartą gospodarkę rynkową, w której dodatni wzrost zdominowany jest przez sektor usług, obejmujący głównie usługi finansowe, turystykę i nieruchomości.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Cypryjski PIT jest nakładany na światowe dochody osób fizycznych będących rezydentami podatkowymi na Cyprze. Osoby fizyczne nie będące rezydentami podatkowymi  są opodatkowane tylko od określonych rodzajów dochodów uzyskanych lub uzyskanych ze źródeł na Cyprze.

Dochody opodatkowane są według skali wynoszącej 0%, 20%, 25%, 30%, 35%. Stawka opodatkowania uzależniona jest o wysokości uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym. 

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ NA CYPRZE

Od 2017 r. osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym Cypru, jeżeli spełnia się albo zasadę “183 dni” albo zasadę “60 dni” w danym roku podatkowym. Jedynie w odniesieniu do wcześniejszych lat podatkowych “zasada 183 dni” ma znaczenie dla określenia cypryjskiej rezydencji podatkowej.

Zasada 183 dni” dla cypryjskiej rezydencji podatkowej jest spełniona w przypadku osób fizycznych, które spędzają więcej niż 183 dni w dowolnym roku kalendarzowym na Cyprze, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków/kryteriów.

Zasada 60 dni” dla rezydencji podatkowej na Cyprze jest spełniona w przypadku osób fizycznych, które łącznie w danym roku podatkowym:

  • nie zamieszkują w żadnym innym pojedynczym stanie przez okres przekraczający łącznie 183 dni

  • nie są uznawane za rezydentów podatkowych przez żadne inne państwo

  • zamieszkują na Cyprze przez co najmniej 60 dni,

  • oraz mają inne określone powiązania z Cyprem.

Aby spełnić czwarte kryterium, osoba fizyczna musi prowadzić jakąkolwiek działalność na Cyprze i/lub być zatrudniona na Cyprze i/lub posiadać biuro (dyrektora) osoby prawnej będącej rezydentem podatkowym na Cyprze w dowolnym momencie roku podatkowego, pod warunkiem, że nie zostanie to zakończone w ciągu roku podatkowego.

Ponadto, osoba fizyczna musi utrzymać w roku podatkowym nieruchomość mieszkalną na Cyprze, która jest własnością osoby fizycznej lub jest przez nią wynajmowana.

Dla celów zarówno zasady “183 dni” jak i “zasady 60 dni” dni na Cyprze i poza nim oblicza się w następujący sposób:

  • dzień wyjazdu liczy się jako dzień zamieszkania poza Cyprem,

  • dzień przyjazdu liczy się jako dzień pobytu na Cyprze,

  • przyjazd i wyjazd w tym samym dniu liczy się jako jeden dzień pobytu na Cyprze,

  • oraz wyjazd i przyjazd  w tym samym dniu liczy się jako jeden dzień pobytu poza Cyprem.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe, inne niż te związane z nieruchomościami położonymi na Cyprze, nie podlegają opodatkowaniu.

Dywidendy i (większość rodzajów) dochodów z odsetek otrzymywanych przez osoby fizyczne są zwolnione z podatku PIT, ale podlegają one SDC, który jest nakładany według jednolitych stawek 17% w odniesieniu do dochodów z dywidend i 30% w odniesieniu do dochodów z odsetek (z wyjątkiem obligacji korporacyjnych i cypryjskich, w przypadku których stosuje się stawkę 3%).

Należy zauważyć, że od 16 lipca 2015 r. osoby fizyczne podlegają SDC tylko w tych przypadkach, gdy są zarówno cypryjskimi rezydentami podatkowymi, jak i cypryjskimi rezydentami podatkowymi mającymi siedzibę dla celów SDC.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Wszystkie firmy będące rezydentami podatkowymi Cypru są opodatkowane od osiągniętych przez nie dochodów lub dochodów pochodzących ze wszystkich źródeł na Cyprze i za granicą. Spółka niebędąca cypryjskim rezydentem podatkowym jest opodatkowana od dochodów uzyskanych lub uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład na Cyprze oraz od niektórych innych dochodów pochodzących ze źródeł na Cyprze.

Standardowa stawka CIT  wynosi 12,5%.

Od 1 stycznia 2019 r. zastosowanie mają zasady dotyczące CFC, tj. niepodzielone zyski CFC bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez cypryjską spółkę będącą rezydentem podatkowym mogą podlegać opodatkowaniu na Cyprze (mogą mieć zastosowanie pewne wyjątki)

Cypryjska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie przewiduje szereg zwolnień dla wielu i zróżnicowanych rodzajów dochodów, zysków i zysków (więcej informacji znajduje się w części poświęconej ustaleniu dochodu).

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ NA CYPRZE

Jedynie spółki zarządzane i kontrolowane na Cyprze są traktowane jako rezydenci podatkowi Cypru.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski ze zbycia “tytułów własności” przedsiębiorstw są bezwarunkowo zwolnione z podatku CIT. “Tytuły” definiuje się jako akcje, obligacje, skrypty dłużne, akcje założycielskie i inne tytuły spółek lub innych osób prawnych zarejestrowanych na Cyprze lub za granicą oraz opcje na nie. Zgodnie z okólnikiem wydanym przez cypryjski organ podatkowy (CTA) termin ten obejmuje m.in. kontrakty terminowe typu future/preward na tytuły, pozycje krótkie na tytuły, swapy na tytuły, kwity depozytowe na tytuły, umowy repo na tytuły, jednostki w otwartych lub zamkniętych funduszach inwestycyjnych, międzynarodowe systemy zbiorowego inwestowania (ICIS), przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), fundusze powiernicze i fundusze inwestycyjne, fundusze wzajemne, fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT) oraz jednostki indeksów giełdowych na tytuły.

Zyski kapitałowe z nieruchomości położonych na Cyprze (oraz z akcji nienotowanych bezpośrednio lub pośrednio będących w posiadaniu takich nieruchomości położonych na Cyprze) podlegają odrębnemu opodatkowaniu na Cyprze.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy otrzymane od innych cypryjskich spółek będących rezydentami podatkowymi są zwolnione ze wszystkich podatków, z zastrzeżeniem pewnych przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania.

Dywidendy uzyskane z inwestycji zagranicznych są zwolnione z CIT z wyjątkiem dywidend, które podlegają odliczeniu do celów podatkowych dla spółki wypłacającej. Takie podlegające odliczeniu dywidendy zagraniczne podlegają CIT i są zwolnione z SDC.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Dochód z tytułu opłat licencyjnych jest opodatkowany w ramach CIT, po odliczeniu dopuszczalnych wydatków, według stawki 12,5%.

Odsetki otrzymane przez przedsiębiorstwa w zwykłym toku ich działalności gospodarczej, w tym odsetki ściśle związane ze zwykłym tokiem działalności gospodarczej, są uznawane za “aktywny” dochód z odsetek i podlegają opodatkowaniu w ramach CIT (po odliczeniu dopuszczalnych wydatków) według standardowej stawki CIT w wysokości 12,5 %.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Podatek VAT nakładany jest na dostarczanie towarów i świadczenie usług na Cyprze, jak również na nabywanie towarów z Unii Europejskiej oraz import towarów na Cypr. Podatnicy pobierają podatek VAT od swoich podlegających opodatkowaniu dostaw (podatek należny) i są obciążani podatkiem VAT od otrzymywanych towarów lub usług (podatek naliczony). 

Standardowa stawka VAT wynosi 19%. Dwie obniżone stawki VAT to 9 % i 5 %.

CŁA

Cła są obliczane zgodnie z taryfą celną i przepisami celnymi UE.

Publikacje

cypr

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze

Konkurencyjne opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze, wysoka kwota wolna od podatku, przyjazne środowisko biznesowe – to tylko kilka atrybutów systemu podatkowego na Cyprze. Przy stosunkowo niskim opodatkowaniu osób fizycznych na Cyprze, ograniczonym podatku od zysków kapitałowych i braku podatku od spadków, Cypr może zaoferować ekspatriantom korzystne środowisko podatkowe dla dochodów, inwestycji i emerytur. Opodatkowanie osób

Czytaj więcej »

Cypryjskie banki zamykają rachunki bankowe dla nieoperacyjnych spółek

14 czerwca 2018 roku Centralny Bank Cypru wysłał list do wszystkich instytucji finansowych, w tym Bank of Cyprus, w którym wezwał cypryjskie banki do zamknięcia kont bankowych dla fikcyjnych firm. List ten był kolejnym krokiem w kierunku “globalnej dezoffshoryzacji” Cypru. Stąd wśród polskich inwestorów pojawiają się pytania o ryzyko zamknięcia rachunku bankowego w cypryjskim banku

Czytaj więcej »

Założenie spółki na Cyprze – rodzaje spółek

Założenie spółki na Cyprze wymaga wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze. Przepisy cypryjskie przewidują szereg podmiotów, z których mogą wybierać inwestorzy. W niniejszym artykule rozpoznajemy cypryjskie podmioty, omawiamy ich rodzaje i charakterystykę. nagłówka Założenie spółki na Cyprze wymaga przeanalizowania dostępnych opcji form prawnych jakie może przyjąć planowana przez nas działalność gospodarcza. W zależność

Czytaj więcej »
Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?
Wiedza
Strategia

Personalizacja

Poufność

Chcesz uzyskać poradę dotyczącą tego tematu?
Skontaktuj się z nami.

+48 22 299 45 65

ul. Poznańska 3 lok 36
00-680 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń na górę