jurysdykcje

Holandia

holandia - jurysdykcje podatkowe

Nasze usługi

Obsługa księgowa
Obsługa administracyjna
Obsługa adresu

Obsługa procesu otwarcia rachunku bankowego

ZARYS OGÓLNY

Holandia to kraj położony w Europie Północno-Zachodniej, graniczy z Morzem Północnym na północy i zachodzie, Belgią na południu i Niemcami na wschodzie. Holandia jest podzielona na 12 prowincji, a stolicą jest Amsterdam. Językiem urzędowym Holandii jest język niderlandzki, a walutą jest euro (EUR).

Holandia była członkiem założycielem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) (obecnie Unii Europejskiej [UE]), a w 1999 r. uczestniczyła we wprowadzeniu euro.

Holandia była członkiem założycielem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) (obecnie Unii Europejskiej [UE]), a w 1999 r. uczestniczyła we wprowadzeniu euro.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY PRAWNE

Spółka będąca rezydentem w Holandii podlega podatkowi CIT od swoich światowych dochodów. Jednakże niektóre dochody mogą być zwolnione lub wyłączone z podstawy opodatkowania. Podmioty niebędące rezydentami podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jedynie w odniesieniu do dochodów ze źródeł holenderskich.

Standardowa stawka podatku CIT wynosi obecnie 25%. Istnieją dwa przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu. Niższa stawka 20% ma zastosowanie do pierwszego przedziału dochodów, na który składa się dochód podlegający opodatkowaniu do wysokości 200.000 EUR. Stawka podwyższona ma zastosowanie do nadwyżki dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Stawki podatku CIT będą stopniowo obniżane. Stawka podstawowa będzie obniżana stopniowo z 25% do 22,55% w 2020 roku i do 20,5% w 2021 roku. Niższa stawka zmniejszy się z 20% do 19% w 2019 roku, do 16,5% w 2020 roku i do 15% w 2021 roku.

REZYDENCJA
OSOBY PRAWNEJ

Jedynie spółki zarządzane i kontrolowane na Cyprze są traktowane jako rezydenci podatkowi na Cyprze.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Z zastrzeżeniem spełnienia warunków zwolnienia z podatku od udziałów, spółka holenderska lub oddział spółki zagranicznej jest zwolniona z podatku od wszystkich korzyści związanych z udziałem w kapitale zakładowym, w tym dywidend pieniężnych, dywidend w naturze, akcji premiowych, ukrytych wypłat zysku, zysków kapitałowych oraz wyników wymiany walut.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Z zastrzeżeniem spełnienia warunków zwolnienia z podatku, spółka holenderska lub oddział spółki zagranicznej jest zwolniony z podatku od wszystkich dywidend pieniężnych i dywidend w naturze.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Przychody z tytułu odsetek i licencji są opodatkowane jako zwykłe przychody w stosunku do zwykłej stawki CIT.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Podatek VAT, znany w języku niderlandzkim jako Belasting over de Toegevoegde Waarde lub btw, jest płatny od sprzedaży towarów i usług świadczonych w Niderlandach, jak również od importu towarów i „wewnątrzeuropejskiego” nabycia towarów. Istnieją trzy stawki VAT, które wynoszą 21%, 9% i 0%.

Główna stawka podatku VAT wynosi 21 %.

Obniżona stawka VAT w wysokości 9 % ma zastosowanie do niektórych podstawowych artykułów pierwszej potrzeby (a także do niektórych energooszczędnych prac izolacyjnych w domach).

Specjalna stawka 0% VAT ma zastosowanie głównie do dostaw wewnątrzunijnych, wywozu, przywozu towarów składowanych w składach celnych, usług świadczonych w związku z powyższym oraz niektórych innych usług.

CŁA

Wiele towarów importowanych do Holandii spoza Unii Europejskiej podlega opłatom celnym i akcyzowym. Taryfy i stawki mające zastosowanie do różnych towarów znacznie się różnią i ulegają regularnym zmianom.

Podatek akcyzowy jest nakładany na niektóre towary konsumpcyjne (np. papierosy, cygara, oleje mineralne, produkty alkoholowe). Jeżeli towary są wykorzystywane wyłącznie jako surowce, podatek akcyzowy nie jest pobierany. Podatek akcyzowy podlega zwrotowi, jeśli towar jest eksportowany.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY FIZYCZNE

W Holandii światowy dochód dzieli się na trzy różne rodzaje kategorie dochodu podlegającego opodatkowaniu, a każdy rodzaj dochodu podlega odrębnemu opodatkowaniu na podstawie własnej skali. Każda kategoria ma swoją własną stawkę podatkową.

Podlegający opodatkowaniu dochód osoby fizycznej opiera się na łącznym dochodzie w tych trzech polach.

Kategoria 1 odnosi się do podlegającego opodatkowaniu dochodu z pracy i własności domu.

Kategoria 2 odnosi się do podlegającego opodatkowaniu dochodu z odsetek, a Kategoria 3 odnosi się do podlegającego opodatkowaniu dochodu z oszczędności i inwestycji.

REZYDENCJA
OSOBY FIZYCZNEJ

Artykuł 4 ogólnej ustawy podatkowej stanowi, że miejsce zamieszkania osoby fizycznej determinuje rezydencje podatkową ekspatrianta. Miejsce zamieszkania określa się na podstawie wszystkich (istotnych) faktów i okoliczności. W przypadku sporu, holenderskie sądy podatkowe zbadają trwałe więzi danej osoby o charakterze osobistym (i, w mniejszym stopniu, ekonomicznym) z Holandią.

Zgodnie z holenderskim prawem podatkowym, do określenia miejsca zamieszkania stosuje się szereg kryteriów. Najważniejsze kryteria obejmują następujące:

  • utrzymywanie stałego miejsca zamieszkania,

  • wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnieniem,

  • zamieszkanie rodziny danej osoby,

  • miejsce rejestracji osoby fizycznej przez władze lokalne.

  • miejsce prowadzenia rachunków bankowych i innych aktywów.

  • długość pobytu w Holandii.

Ekspatriant jest zazwyczaj uznawany za rezydenta Holandii, jeżeli:

  • jako osoba pozostająca w związku małżeńskim, ich rodzina towarzyszy im w Holandii, lub

  • jako jedna osoba, przebywa w Holandii dłużej niż rok.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

W przypadku rezydentów i nierezydentów zyski kapitałowe i dochody z inwestycji jako takie nie podlegają opodatkowaniu, z wyjątkiem przypadków opisanych w kategorii 2 i 3. W przypadku nierezydentów dochód z lukratywnych inwestycji będzie uważany za „dochód z innych rodzajów działalności” w kategorii 1 do celów podatkowych w Holandii.

Dochód z oszczędności i inwestycji (np. dywidend) jako taki nie podlega opodatkowaniu. Jednakże aktywa netto (aktywa minus zadłużenie) wyceniane w dniu 1 stycznia przez osobę fizyczną uznaje się za generujące stały roczny zwrot z inwestycji. Ten stały zwrot jest opodatkowany w kategorii 3 według zryczałtowanej stawki 30%.

Wszystkie aktywa netto, które nie są przeznaczone do codziennego użytku i które nie są opodatkowane w kategorii 1 lub kategorii 2, należą do kategorii 3 – podstawa opodatkowania. W przypadku rezydentów i nierezydentów część podstawy opodatkowania jest zwolniona z podatku i można zastosować kilka szczególnych odliczeń

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Holandii przy współpracy z wyselekcjonowanym biurem prawnym i kancelarią księgową.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

rozwiązania dla biznesu

Formularz Kontaktowy

+48 500 398 184

ul. Elektoralna 13
00-137 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń do góry