jurysdykcje

Liechtenstein

liechtenstein - jurysdykcje podatkowe

Nasze usługi

AG lub Gmbh
spółka prawa handlowego

Fundacje

Fundusze inwestycyjne

Obsługa księgowa
Obsługa administracyjna
Obsługa adresu

Obsługa procesu otwarcia rachunku bankowego

ZARYS OGÓLNY

Liechtenstein jest krajem podwójnie zamkniętym w Europie Środkowej, graniczącym od zachodu i południa ze Szwajcarią, a od wschodu z Austrią. Mały, alpejski kraj, liczący około 37.000 mieszkańców, podzielony jest na 11 gmin. Jego stolicą jest Vaduz, a językiem urzędowym jest język niemiecki. Lichtenstein ma demokrację parlamentarną w monarchii konstytucyjnej. Kraj używa franka szwajcarskiego (CHF) jako waluty krajowej.

Liechtenstein został założony w Świętym Cesarstwie Rzymskim w 1719 roku. Zajmowany przez wojska francuskie i rosyjskie podczas wojen napoleońskich, w 1806 r. stał się suwerennym państwem, a w 1815 r. wstąpił do Konfederacji Germańskiej. Pełną niepodległość Liechtenstein uzyskał w 1866 r., gdy Konfederacja została rozwiązana. Do końca I wojny światowej był on ściśle związany z Austrią, ale zniszczenia gospodarcze spowodowane tym konfliktem zmusiły Lichtenstein do przystąpienia do unii celnej i walutowej ze Szwajcarią. Od 1995 roku Lichtenstein jest również członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i tym samym jest ściśle związany z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej (UE).

Od czasu II wojny światowej (w której Liechtenstein pozostał neutralny), niskie podatki w tym kraju spowodowały wyjątkowy wzrost gospodarczy. Pomimo niewielkich rozmiarów i ograniczonych zasobów naturalnych, Liechtenstein rozwinął się w zamożną, wysoce uprzemysłowioną, wolnorynkową gospodarkę z ważnym sektorem usług finansowych i najwyższym na świecie dochodem na mieszkańca.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY PRAWNE

Co do zasady w Liechtenstein, wszystkie korporacje, fundacje i przedsiębiorstwa podlegają podatkowi od zysków według zryczałtowanej stawki 12,5%. Spółki będące rezydentami podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodów na całym świecie. Spółki nie będące rezydentami podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodów z nieruchomości lub oddziałów na terenie Liechtensteinu.

Wszystkie osoby prawne podlegają rocznemu minimalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych w wysokości 1.800 franków szwajcarskich (CHF) za lata podatkowe rozpoczynające się 1 stycznia 2017 roku. Podatek ten może być w pełni zaliczony na poczet podatku dochodowego.

Pełna kwota podatku jest należna nawet jeśli osoba prawna nie jest rezydentem Liechtensteinu przez cały okres podatkowy.

W ramach jednego wyjątku, minimalny podatek nie jest należny, jeżeli suma aktywów podmiotu prowadzącego działalność nie przekroczyła 500,000 CHF w ciągu ostatnich trzech lat.

REZYDENCJA
OSOBY PRAWNEJ

Spółkę uznaje się za mającą siedzibę w Liechtensteinie, jeżeli jej statutowa siedziba lub miejsce faktycznego zarządzania znajduje się w Liechtensteinie.

Spółki, które nie mają ani siedziby, ani rzeczywistego miejsca zarządzania w Liechtensteinie, jak również podmioty specjalnego przeznaczenia majątkowego bez osobowości prawnej (np. trusty), podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do następujących dochodów:

  • dochodów przedsiębiorstw z tytułu uprawy nieruchomości krajowych wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie.

  • dochodów z wynajmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się na terenie Liechtensteinu.

  • dochodów netto z tytułu działalności gospodarczej stałych zakładów znajdujących się na terenie Liechtensteinu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży akcji są zwolnione z podatku. Zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych z nieruchomości.

Od dnia 13 lipca 2018 r. wprowadzono nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w odniesieniu do opodatkowania zysków kapitałowych. Zyski kapitałowe pochodzące z inwestycji w zagraniczne osoby prawne nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% całkowitego dochodu zagranicznej osoby prawnej stanowi dochód pasywny, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dochód z dywidend jest zwolniony z podatku dla inwestorów korporacyjnych (udziałowców lub beneficjentów), pod warunkiem, że wypłata z 25% (lub więcej) udziałów nie podlega odliczeniu podatkowemu w kraju źródła.

Z dniem 13 lipca 2018 r. wprowadzono nowe zasady zwalczania nadużyć w zakresie opodatkowania dochodów z dywidend. Dochody z dywidend uzyskane z inwestycji w zagranicznych osobach prawnych nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% ogółu dochodów zagranicznej osoby prawnej stanowią dochody pasywne, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Dochód z odsetek podlega opodatkowaniu i musi być uzyskany zgodnie z zasadą pełnej konkurencji, jeżeli dotyczy podmiotów powiązanych. 

Dochody z tytułu opłat licencyjnych podlegają zwykłemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przed 1 stycznia 2017 r. dopuszczalne było odliczenie 80% od dochodu netto z tytułu praw własności intelektualnej (IP) (np. dochodu z tytułu opłat licencyjnych). Wraz ze zmianami w prawie podatkowym, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., zniesiono w Liechtensteinie system „IP box”, przewidując okres stopniowego wycofywania istniejących „IP boxów” do 2020 r.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Liechtenstein przyjął szwajcarską ustawę o podatku VAT, posiadając jednocześnie własną administrację VAT.

Ogólna stawka podatku VAT wynosi 7,7%. Obniżona stawka w wysokości 2,5% ma zastosowanie do dostaw żywności, leków, gazet, czasopism i książek. Ponadto zakwaterowanie jest opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 3,7%. Należy pamiętać, że różne usługi są zwolnione z podatku VAT (np. opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, edukacja, bankowość, ubezpieczenia).

Każda osoba, która niezależnie od formy prawnej prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Każda osoba podlegająca opodatkowaniu VAT, która jest zaangażowana w krajową działalność gospodarczą z obrotem podlegającym opodatkowaniu niższym niż 100.000 CHF w ciągu roku obrotowego, może być zwolniona z opodatkowania.

CŁA

Na podstawie traktatu o unii celnej z 1923 r. między Liechtensteinem a Szwajcarią, szwajcarskie cła i taryfy przywozowe mają zastosowanie również do Liechtensteinu. Taryfy i cła zależą od różnych specyficznych cech produktów i są wymienione na obszernych listach taryfowych i celnych; w związku z tym specyficzne taryfy i cła muszą być sprawdzane indywidualnie dla każdego przypadku.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY FIZYCZNE

Zasadniczo Liechtensteinie, podatek od osób fizycznych jest nakładany na ogólnoświatowy dochód i majątek netto podatnika będącego rezydentem na całym świecie. Istnieją jednak ważne pozycje, które są zwolnione z podatku dochodowego, jak opisano w innych sekcjach.

Osoby fizyczne niemające stałego lub zwykłego miejsca zamieszkania w Liechtensteinie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Liechtensteinie jedynie w odniesieniu do dochodów z niektórych źródeł w Liechtensteinie. Ważnymi przykładami są:

  • stałych oddziałów;

  • nieruchomości;

  • dochód z pracy najemnej lub pracy na własny rachunek;

  • opłaty za uczestnictwo;

  • dochód z wynajmu;

Podatek komunalny w Liechtensteinie jest dopłatą do należnego krajowego podatku dochodowego. Gminy pobierają dopłatę w wysokości od 150% do 250%. Wysokość dopłaty jest ustalana corocznie przez samorządy lokalne. W związku z tym stawka podatku składa się ze stawki podatku krajowego w połączeniu z dopłatami, co daje stawki podatkowe od 2,5% do 22,4%.

Dla osób fizycznych o ograniczonym obowiązku podatkowym, które podlegają zwykłej ocenie podatkowej, zastosowany zostanie ogólny mnożnik gminny w wysokości 200%.

REZYDENCJA
OSOBY FIZYCZNEJ

Osoby fizyczne uznaje się za mieszkające w Liechtensteinie, jeśli zamieszkują w Liechtensteinie z zamiarem pozostania tam na stałe (miejsce zamieszkania w Liechtensteinie). Ponadto osoby fizyczne mające miejsce zwykłego pobytu na terytorium Liechtensteinu uznaje się za rezydentów do celów podatkowych, jeśli przebywają w tym kraju przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe w Liechtensteinie ze zbycia udziałów w spółkach krajowych lub zagranicznych są zwolnione z podatku. W zamian za to nie można odliczyć strat kapitałowych.

Zyski kapitałowe ze sprzedaży udziałów zagranicznych posiadanych jako aktywa przedsiębiorstwa podlegają nowym przepisom w zakresie zwalczania nadużyć wprowadzonym od dnia 13 lipca 2018 r. Zyski kapitałowe pochodzące z inwestycji w zagranicznych osobach prawnych nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% całkowitego dochodu zagranicznej osoby prawnej stanowi dochód pasywne, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

Dochody z dywidend w Liechtensteinie są zwolnione z podatku w przypadku inwestorów indywidualnych (udziałowców lub beneficjentów) pod warunkiem, że płatność ≥ 25% udziałów posiadanych jako aktywa przedsiębiorstwa nie podlega odliczeniu podatkowemu w kraju źródłowym. Zasada korespondencji nie ma jednak zastosowania do dywidend otrzymywanych z udziałów kapitałowych, które są utrzymywane jako aktywa prywatne.

Dochody z tytułu dywidend uzyskiwane z zagranicznych udziałów kapitałowych posiadanych jako aktywa przedsiębiorstwa podlegają nowym przepisom w zakresie zwalczania nadużyć wprowadzonym od dnia 13 lipca 2018 r. Zasady te nie mają jednak zastosowania do dywidend uzyskiwanych z udziałów kapitałowych, które są posiadane jako aktywa prywatne. Dochody z dywidend z tytułu inwestycji w zagraniczne osoby prawne nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% całkowitych dochodów zagranicznej osoby prawnej stanowią dochody pasywne, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Liechtensteinie przy współpracy z wyselekcjonowanym biurem prawnym i kancelarią księgową.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

rozwiązania dla biznesu

Formularz Kontaktowy

+48 500 398 184

ul. Elektoralna 13
00-137 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń do góry