jurysdykcje

Luksemburg

luxemburg - jurysdykcje podatkowe

Nasze usługi

Spółki

Public Limited Company (PLC., Corp./SA)

Limited Liability Company (LLC., Ltd./SARL)

Partnership Limited By Shares (SCA)

Limited Partnership (LP./SCS)

General Partnership (SNC)

European Company (Se)

SOPARFI (Financial Investment/Holding)

Fundusze inwestycyjne

Obsługa księgowa
Obsługa administracyjna
Obsługa adresu

Obsługa procesu otwarcia rachunku bankowego

ZARYS OGÓLNY

Luksemburg to kraj śródlądowy w Europie Zachodniej, graniczy z Francją, Belgią i Niemcami. Oficjalnymi językami Luksemburga są: luksemburski, francuski i niemiecki.

Luksemburg podzielony jest na trzy dzielnice, w których stolicą jest miasto Luksemburg. Luksemburg to stabilna gospodarka o wysokich dochodach, korzystająca z bliskości Francji, Belgii i Niemiec, charakteryzowała się historycznie solidnym wzrostem i niskim bezrobociem. Sektor przemysłowy, początkowo zdominowany przez stal, stał się coraz bardziej zdywersyfikowany w celu włączenia do niego chemikaliów, gumy i innych produktów. Wzrost w sektorze finansowym, który obecnie stanowi ponad 30% produktu krajowego brutto (PKB), z nawiązką zrekompensował spadek produkcji stali. Większość banków jest własnością kapitału zagranicznego i prowadzi szeroko zakrojone transakcje zagraniczne. Gospodarka jest uzależniona od pracowników zagranicznych i transgranicznych którzy stanowią około 70 % siły roboczej. Mimo że Luksemburg ucierpiał w wyniku światowego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r., kraj ten nadal cieszy się niezwykle wysokim standardem życia. Wzrost gospodarczy Luksemburga w ujęciu ilościowym wyniósł 2,6 % w 2018 r. a przewiduje się, że w 2019 r. wyniesie 2,5 %.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY PRAWNE

Luksemburg opodatkowuje swoich rezydentów korporacyjnych od ich światowych dochodów, a nierezydentów tylko od dochodów pochodzących z Luksemburga.

System opodatkowania przedsiębiorstw jest progresywny. Dodatkowo nakładany jest surtax w wysokości 7%. 

Stąd przedsiębiorstwa, których dochód podlegający opodatkowaniu jest niższy niż 175 000 EUR, podlegają opodatkowaniu CIT według stawki 15%.

Przedsiębiorstwa, których dochód podlegający opodatkowaniu wynosi od 175 000 EUR do 200 001 EUR, podlegają opodatkowaniu CIT obliczonemu w następujący sposób: 26 250 EUR plus 31% podstawy opodatkowania powyżej 175 000 EUR w roku podatkowym.

Dla firm, których dochody podlegające opodatkowaniu przekraczają kwotę 200.001 EUR stawka podatku CIT wynosi 17% zaś efektywna stawka wynosi 24,94% (z uwzględnieniem nadwyżki solidarnościowej w wysokości 7% stawki podatku CIT, w tym obowiązującej stawki podatku komunalnego od działalności gospodarczej w wysokości 6,75%).

Podatek dochodowy od osób prawnych nie ma zastosowania do podmiotów przejrzystych podatkowo.

Chociaż kiedyś istniał minimalny poziom CIT dla spółek mających siedzibę w Luksemburgu, taki minimalny CIT nie ma zastosowania od 2016 roku. Został on zastąpiony minimalnym podatkiem od majątku netto.

REZYDENCJA
OSOBY PRAWNEJ

Zgodnie z prawem krajowym, spółkę w Luksemburgu uznaje się za mającą siedzibę w Luksemburgu, jeżeli jej siedziba lub miejsce centralnej administracji znajduje się w Luksemburgu. Siedziba statutowa jest określona jako taka w akcie założycielskim spółki.

Miejsce centralnej administracji jest zasadniczo rozumiane jako miejsce, w którym spółka jest zarządzana i kontrolowana. Chociaż termin ten nie jest prawnie zdefiniowany, o lokalizacji głównej siedziby spółki decydują fakty i okoliczności, w tym następujące:

  • miejsce, w którym odbywają się posiedzenia zarządu;

  • miejsce, w którym odbywają się zgromadzenia akcjonariuszy;

  • miejsce, w którym członkowie zarządu spółki podejmują swoje decyzje.

  • miejsce, w którym prowadzone są księgi i rejestry spółki.

  • miejsce, w którym występują inne, podobne czynniki świadczące o kontroli zarządzania.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski (i straty) kapitałowe są zasadniczo opodatkowane jako zwykły dochód (lub strata). Możliwe jest odroczenie opodatkowania zysków kapitałowych z tytułu niektórych środków trwałych, gdy wpływy te są wykorzystywane do nabycia pozycji zamiennych. Pod pewnymi warunkami zyski kapitałowe i ukryte rezerwy mogą zostać odroczone lub zwolnione z opodatkowania i pozostać nieopodatkowane w przypadku fuzji lub innej formy reorganizacji spółek będących rezydentami lub innych spółek z UE.

Ogólnie rzecz biorąc, zyski kapitałowe ze zbycia znacznych pakietów akcji posiadanych przez podmioty kwalifikujące się do systemu zwolnienia z podatku od udziałów są zwolnione z podatku, pod warunkiem że (i) pakiet akcji stanowi co najmniej 10 % całkowitego udziału w kapitale zakładowym lub cenę nabycia wynoszącą co najmniej 6 mln EUR oraz (ii) spółka zbywająca posiadała lub zamierza posiadać znaczny pakiet akcji przez co najmniej 12 miesięcy.

Istnieje system odzyskiwania, w ramach którego zrealizowany zysk kapitałowy będzie podlegał opodatkowaniu do wysokości łącznych wydatków i odpisów w odniesieniu do udziałów odliczonych w roku realizacji zwolnionego zysku kapitałowego i w latach poprzednich.

Celem systemu jest uniknięcie próżni podatkowej, która powstałaby, gdyby dopuszczono możliwość odliczenia wydatków i odpisów związanych z udziałem kapitałowym, podczas gdy dochód z udziału kapitałowego jest zwolniony z podatku. System ten powinien, co do zasady, pozostać neutralny podatkowo, ponieważ spółka powinna dysponować dostępnymi stratami z lat ubiegłych na równoważną kwotę wynikającą z wyżej wymienionych odliczeń (o ile nie zostały one wcześniej wykorzystane do skompensowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu).

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy otrzymane przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Luksemburgu (lub przez krajowy zakład stały przedsiębiorstwa niebędącego rezydentem w niektórych przypadkach) zasadniczo podlegają obowiązkowi CIT.

Dywidendy otrzymane mogą być zwolnione z podatku w Luksemburgu, zgodnie z tzw. systemem „wyłączenia z udziału w zyskach”, jeżeli spełnione są warunki przewidziane do zwolnienia.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Zgodnie z zasadami rachunkowości i zasadami podatkowymi obowiązującymi w Luksemburgu, przychody z tytułu odsetek są ujmowane zgodnie z zasadą memoriałową i w pełni podlegają podatkowi CIT oraz komunalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Co do zasady, przychody i koszty z tytułu opłat licencyjnych uzyskiwanych z aktywów własności intelektualnej nabytych lub wytworzonych po 30 czerwca 2016 r. podlegają standardowemu systemowi podatkowemu (tj. podatkowi CIT i komunalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych).

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Dostawy towarów i usług, które uznaje się za mające miejsce w Luksemburgu, podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 17% (najniższa stawka podstawowa VAT w Unii Europejskiej) lub, w przypadku niektórych transakcji, według stawki 14% (np. niektóre wina, broszury reklamowe, zarządzanie i przechowywanie papierów wartościowych), 8% (np. dostawy gazu lub energii elektrycznej) lub 3% (e.g. żywność [z wyjątkiem większości napojów alkoholowych]; produkty farmaceutyczne; książki [w tym e-booki od okólnika nr 793 wydanego przez luksemburskie organy ds. podatku VAT w dniu 17 maja 2019 r.]; usługi nadawcze radiowe i telewizyjne [z wyjątkiem rozrywek dla dorosłych]; buty, akcesoria i ubrania przeznaczone dla dzieci poniżej 14 roku życia).

Transakcje bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne są zasadniczo działalnością zwolnioną z podatku. Podatek VAT zapłacony od kosztów, które mają bezpośredni i bezpośredni związek z tymi transakcjami, nie może być odzyskany, chyba że jest związany z usługami świadczonymi na rzecz osób mających siedzibę poza Unią Europejską. Inne transakcje zwolnione z VAT, takie jak wywóz i związane z nim transporty, umożliwiają usługodawcy odzyskanie podatku naliczonego od powiązanych kosztów.

Podatnicy mający siedzibę w Luksemburgu są zasadniczo zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT. Jednakże podatnicy prowadzący wyłącznie działalność zwolnioną z podatku VAT, którzy nie mają prawa do odzyskania podatku naliczonego, nie są zobowiązani do zarejestrowania się do celów podatku VAT, chyba że są zobowiązani do samodzielnego oszacowania podatku VAT od towarów/usług wymaganych z zagranicy. W takim przypadku mogą oni podlegać uproszczonemu obowiązkowi przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT.

Podatnicy, których działalność podlega opodatkowaniu VAT, są uprawnieni do odliczenia od należnego im podatku VAT kwoty tego podatku naliczonego przez ich dostawców towarów lub usługodawców lub samodzielnie zaksięgowanego przez nich z tytułu importu lub nabycia towarów lub usług z zagranicy.

CŁA

Na podstawie rozporządzenia europejskiego, towary wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej mogą podlegać należnościom celnym/celom przywozowym. Stosowane stawki opierają się na rodzaju i ilości produktów.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY FIZYCZNE

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest od dochodów osób fizycznych zamieszkałych w Luksemburgu na całym świecie, jak również od dochodów nierezydentów pochodzących z Luksemburga.
Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

REZYDENCJA
OSOBY FIZYCZNEJ

Zasadniczo, efektywnie wykorzystane miejsce zamieszkania w Luksemburgu lub pobyt w Luksemburgu dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy skutkuje rezydencją podatkową, nawet jeśli okres ten pokrywa się z dwoma latami podatkowymi lub jest przerwany przez krótką nieobecność.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe pochodzące ze sprzedaży ruchomości podlegają luksemburskiej progresywnej stawce podatku dochodowego (od 0% do 45,78%), pod warunkiem, że okres posiadania nieruchomości jest krótszy niż sześć miesięcy i że całkowite zyski kapitałowe przekraczają 500 EUR. W przypadku zbycia ruchomości w okresie dłuższym niż sześć miesięcy po ich nabyciu, zyski kapitałowe nie podlegają opodatkowaniu, chyba że osoba fizyczna posiada znaczący udział (istotny udział).

Zyski kapitałowe z tytułu zbycia istotnych odsetek po upływie sześciu miesięcy są opodatkowane jako dochody nadzwyczajne według połowy średniej łącznej stawki podatkowej (maksymalnie 22,89%).

Odsetki uznaje się za istotne, gdy podatnik indywidualny (wraz z jego gospodarstwem domowym) posiada lub posiadał, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 10% kapitału zakładowego w okresie pięciu lat przed dniem zbycia udziałów.

Zyski kapitałowe ze sprzedaży głównego miejsca zamieszkania podatnika są zwolnione z podatku.

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Luksemburgu przy współpracy z wyselekcjonowanym biurem prawnym i kancelarią księgową.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

rozwiązania dla biznesu

Formularz Kontaktowy

+48 500 398 184

ul. Elektoralna 13
00-137 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń do góry