jurysdykcje

Malta

malta - jurysdykcje podatkowe

Nasze usługi

Spółki

Private limited liability company

Limited Partnership 

General Partnership

Fundacje

Fundusze inwestycyjne

Serwis nominee directors
Serwis nominee shareholders

Obsługa księgowa

Obsługa administracyjna
Obsługa adresu

Obsługa procesu otwarcia rachunku bankowego

ZARYS OGÓLNY

Malta, archipelag położony na Morzu Śródziemnym, stała się kolonią korony brytyjskiej na początku XIX wieku i pozostała nią aż do 21 września 1964 roku, kiedy to stała się niezależnym, suwerennym państwem. W 1974 r. Malta została ogłoszona republiką. Malta jest członkiem Wspólnoty Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wkrótce po uzyskaniu niepodległości, Malta została przyjęta do Rady Europy.

W połowie lat 80. nastąpiła transformacja Malty w kwitnące centrum gospodarcze. Społeczność międzynarodowa zaczęła postrzegać Maltę jako atrakcyjny punkt przeładunkowy towarów, centrum finansowe i turystyczne. W dalszym ciągu rozwijał się również przemysł wytwórczy. It was around this time when Malta began demonstrating interest in becoming a member of the European Community. Malta ostatecznie przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w maju 2004 roku, a jej przyjęcie euro (EUR) nastąpiło kilka lat później, 1 stycznia 2008 roku. Stolicą Malty jest Valletta, a językami urzędowymi są maltański i angielski.

W ostatnich latach maltański sektor usług finansowych znacznie się rozwinął (zwłaszcza po przystąpieniu do UE) i jest jednym z szybciej rozwijających się sektorów, wykorzystującym szereg kluczowych atrybutów, które oferuje Malta, w tym wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, doskonałe usługi, kompetencje, infrastrukturę techniczną oraz solidne ramy prawne i regulacyjne, w tym efektywność podatkową.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY PRAWNE

Spółka zarejestrowana na Malcie jest uważana za mającą siedzibę i rezydenta na Malcie i w związku z tym podlega opodatkowaniu na całym świecie. Spółka niemająca domicylu na Malcie, która ma siedzibę na Malcie dzięki zarządzaniu i kontroli, podlega maltańskiemu podatkowi od dochodów powstających na Malcie oraz od dochodów otrzymanych na Malcie lub przekazanych na jej rzecz.

Spółki na Malcie podlegają podatkowi dochodowemu według zryczałtowanej stawki 35%.

REZYDENCJA
OSOBY PRAWNEJ

Wszystkie spółki zarejestrowane na Malcie uznaje się za mające zarówno domicyl, jak i rezydencję na Malcie. Inne podmioty (w tym spółki założone za granicą) są uważane za rezydentów na Malcie, jeżeli kontrola i zarządzanie ich działalnością są wykonywane w tym kraju.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Podatek jest naliczany od zysków kapitałowych zrealizowanych z tytułu przeniesienia własności nieruchomości, akcji i innych papierów wartościowych, działalności gospodarczej, wartości firmy, zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, praw autorskich, patentów, nazw handlowych, znaków towarowych, innej własności intelektualnej, udziałów w spółce osobowej oraz udziałów w spółce powierniczej.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy otrzymane przez jedną spółkę będącą rezydentem od drugiej, niezależnie od tego, czy jest to spółka zależna, czy też nie, podlegają opodatkowaniu od kwoty brutto będącej w posiadaniu odbiorcy. Jeżeli wypłacone zyski zostały opodatkowane, spółka otrzymująca nie powinna być obciążana żadnym innym podatkiem. Jednakże w przypadku udziałowców będących rezydentami, jeżeli stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku, w którym zostały osiągnięte zyski, jest niższa niż w roku, w którym zostały one wypłacone, należna jest kwota równa różnicy stawek (uzupełnienie). Jeżeli wypłata następuje z nieopodatkowanego dochodu, dywidenda będzie zwolniona od podatku w rękach spółki otrzymującej.

Dywidendy i zyski ze zbycia akcji otrzymane przez inwestora korporacyjnego od spółki niebędącej rezydentem (lub od spółki osobowej niebędącej rezydentem, pod pewnymi warunkami), jak również zyski z zakładu stałego, w tym zagranicznego oddziału, mogą kwalifikować się do zwolnienia z udziału w kapitale zakładowym na Malcie, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków ustawowych. Zamiast ubiegać się o zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych, może zostać zapłacony odpowiedni podatek maltański, a następnie, po wypłacie takich opodatkowanych zysków, udziałowiec może ubiegać się o pełny zwrot podatku zapłaconego od takich zysków w ramach maltańskiego systemu opodatkowania dywidend.

Zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych może mieć również zastosowanie do zysków ze zbycia udziałów kapitałowych w podmiotach będących rezydentami maltańskimi. Podział opodatkowanego dochodu przez maltańskie spółki będące rezydentami nie podlega dalszemu opodatkowaniu w ramach systemu pełnej kompensaty.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Odsetki podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym i podlegają podstawowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak, w przypadku gdy otrzymanie odsetek wchodzi w zakres definicji „dochodu z inwestycji” określonej w maltańskich przepisach podatkowych, podatek u źródła w wysokości 15 % może mieć ogólne zastosowanie. Ponadto w przypadku dochodów z odsetek należnych osobom niebędącym rezydentami Malty takie odsetki powinny być zwolnione z maltańskiego podatku, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków ustawowych.

Podobnie jak w przypadku dochodów z odsetek, dochody z opłat licencyjnych podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. e) ustawy o podatku dochodowym.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Dostawy towarów i usług na Malcie podlegają opodatkowaniu VAT-em według podstawowej stawki 18%. Jednakże zastosowanie mają pewne obniżone stawki VAT, takie jak 7% na zakwaterowanie w hotelach i lokalach licencjonowanych, a także na obiekty sportowe, 5% na dostawę energii elektrycznej, import dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, niektórych wyrobów cukierniczych, akcesoriów medycznych, druków (w tym niedawne rozszerzenie tej stawki na publikacje elektroniczne) oraz przedmiotów przeznaczonych wyłącznie do użytku przez osoby niepełnosprawne. Wywóz do krajów spoza Unii Europejskiej, żywność oraz niektóre inne towary i usługi są zwolnione z podatku VAT i dają prawo do zaliczenia zapłaconego podatku VAT.

CŁA

Towary przywożone spoza Unii Europejskiej mogą podlegać należnościom celnym. Kodeks celny przewiduje procedury i pojęcia celne, które opierają się na wymogach Wspólnoty Europejskiej.

KLUCZOWE FAKTY
OSOBY FIZYCZNE

Malta opodatkowuje osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu na Malcie, od ich światowych dochodów.

Każda osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na Malcie, ale nie posiada domicylu na Malcie, podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów powstających na Malcie oraz od wszelkich dochodów zagranicznych przekazywanych na Maltę (tj. od dochodów i zysków podlegających opodatkowaniu powstających na Malcie oraz od dochodów spoza Malty otrzymanych na Malcie). Osoby takie nie podlegają opodatkowaniu na Malcie od dochodu powstającego poza Maltą, który nie jest uzyskiwany na Malcie, oraz od zysków kapitałowych powstających poza Maltą, niezależnie od tego, czy są one uzyskiwane na Malcie, czy też w inny sposób.

 

Jednakże osoby pozostające w związku małżeńskim z osobą fizyczną mającą zwykłe miejsce zamieszkania i siedzibę na Malcie podlegają opodatkowaniu na całym świecie (a nie na podstawie źródła i przekazów pieniężnych).

 

Osoba fizyczna niebędąca rezydentem jest opodatkowana jedynie od dochodów i podlegających opodatkowaniu zysków kapitałowych powstałych na Malcie.

REZYDENCJA
OSOBY FIZYCZNEJ

Istnieje niewiele szczególnych zasad odnoszących się do miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu, domicylu, miejsca uzyskania dochodu lub przekazywania dochodu na Maltę. Zazwyczaj uznaje się, że osoby mają miejsce zamieszkania w kraju, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Miejsce, w którym powstaje dochód, ustala się zgodnie z daną kategorią dochodu, a różne kryteria mogą mieć zastosowanie do różnych źródeł dochodu. Uznaje się, że osoby mają miejsce zwykłego pobytu na Malcie, jeżeli mieszkają w zwykłym lub regularnym toku swojego życia.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Podatek od zysków kapitałowych jest nakładany na każdy zysk zrealizowany w związku z przekazaniem nieruchomości, udziałów i innych papierów wartościowych (z wyłączeniem inwestycji przynoszących stałą stopę zwrotu), działalności gospodarczej, wartości firmy, zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, praw autorskich, patentów, nazw handlowych, znaków towarowych i wszelkich innych własności intelektualnych, udziałów w spółce osobowej oraz udziałów w trupie. Zyski z przekazania innych aktywów powinny być wyłączone z zakresu tego podatku.

Dywidendy od spółek maltańskich

Malta stosuje pełny system przypisywania podatku od dywidend. Poprzez ten system, podatek płacony na poziomie spółki jest uważany za przedpłatę podatku należnego od udziałowca po ewentualnym podziale zysków. Akcjonariusze indywidualni, pod pewnymi warunkami, nie będą podlegać dalszemu podatkowi dochodowemu w momencie otrzymania dywidendy z opodatkowanych zysków (lub zwolnionych zysków, które są zwolnione do poziomu ostatecznego akcjonariusza) od maltańskiej spółki. Z zastrzeżeniem określonych progów dochodu, akcjonariusze indywidualni będą mieli prawo do odliczenia ulgi podatkowej związanej z dywidendą od ich całkowitego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego.


Dywidendy od spółek zagranicznych

Maltańskie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie są opodatkowane na całym świecie; w związku z tym dywidendy od zagranicznych przedsiębiorstw będą podlegać podatkowi dochodowemu na Malcie. Maltańskie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na Malcie, ale nie mające tam siedziby, podlegają na Malcie podatkowi dochodowemu od dywidend od zagranicznych przedsiębiorstw tylko wtedy, gdy takie dywidendy są przekazywane/otrzymywane na Malcie.

Dywidendy są opodatkowane według standardowych progresywnych stawek podatku mających zastosowanie do osób fizycznych. Zagraniczny podatek u źródła od osób fizycznych powinien być przyznany jako kredyt w stosunku do zobowiązań podatkowych Malty z tytułu zagranicznego dochodu z tytułu dywidendy, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków. Ulga nie może przekraczać zobowiązania podatkowego na Malcie w odniesieniu do tego dochodu.

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Malcie przy współpracy z wyselekcjonowanym biurem prawnym i kancelarią księgową.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

+48 500 398 184

ul. Elektoralna 13
00-137 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń do góry