Mapa krajów z przepisami CFC

Z dniem 1 stycznia weszły zmiany w polskim prawie podatkowym w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych. Wprowadzane zmiany są wynikiem uszczelniania prawa podatkowego w ramach Unii Europejskiej. Przygotowana mapa krajów z przepisami CFC pozwala na porównanie krajowych regulacji z przepisami CFC w krajach europejskiej wspólnoty.

Kraje wspólnoty europejskiej stosują różne podejścia w zakresie przepisów o CFC. Co do zasady poziom rygoru prawnego oraz podejście do swobody gospodarczej ma swoje odzwierciedlenie w rygorystyczności przepisów CFC.

Dlatego dokonaliśmy przeglądu odnosząc lokalne przepisy do uchwalonych w Polsce przepisów o CFC. Dzięki temu stworzyliśmy swoistą mapę przepisów CFC w Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z UE.

Podstawowe pojęcia - Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC)

Dla lepszego zrozumienia przepisów przywołajmy kilka podstawowych pojęć i ich rozumienie wg. polskiego prawa:

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) to:

 • osoba prawna lub,

 • spółka kapitałowa w organizacji lub,

 • jednostka organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej lub,

 • spółka niemająca osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd w innym państwie w którym to traktowane są jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów bez względów na miejsce osiągania dochodów,

która nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej a w której podatnik posiada:

 • udział w kapitale lub,

 • prawo do głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub,

 • prawo do uczestnictwa w zysku,

a która to spółka ma siedzibę lub zarząd na terytorium:

 • raju podatkowego lub,

 • kraju z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej w szczególności o unikaniu podwójnego opodatkowania albo Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej o wymianie informacji podatkowej lub,

 • krajów pozostałych.

Podstawowe pojęcia - Raj podatkowy

Pojęcie to nie ma unormowanej definicji w polskim prawie, lecz Ministerstwo Finansów w swym rozporządzeniu określa listę krajów prowadzących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku od osób fizycznych [Aktualny wykaz] i w zakresie podatku od osób prawnych [Aktualny wykaz].

Podstawowe pojęcia - Rzeczywista działalność gospodarcza

Również ten termin nie ma bezpośredniej definicji a ustawa określa jedynie wskazówki jak interpretować czy mamy do czynienia z rzeczywistą działalnością gospodarczą. Wymieniono kilka przesłanek:

 • zarejestrowanie spółki wiąże się z powstaniem przedsiębiorstwa wykonującego faktyczną działalność gospodarczą, w tym posiada lokal, pracowników oraz narzędzia i wyposażenie do wykonywania, przedmiotu działalności,

 • spółka nie została utworzona do działalności niezasadnej ekonomicznie,

 • istnieje faktyczna relacja między zakresem wykonywanej działalności a posiadanymi zasobami,

 • wszelkie umowy i porozumienia mają zasadność ekonomiczną i gospodarczą,

 • zagraniczna spółka kontrolowana wykonuje działalność za pośrednictwem swoich zasobów w tym organów zarządczych znajdujących się w kraju rejestracji.

Mapa CFC - Kryteria klasyfikacji

By przyporządkować kraje do mapy przepisów CFC dokonaliśmy ich selekcji według następujących kryteriów:

 • czy w kraju obowiązują przepisy o CFC,

 • czy jest próg posiadanych udziałów przez podatnika danego kraju a jeśli tak to ile on wynosi by uznać spółkę za zagraniczną spółkę kontrolowaną,

 • jaki rodzaj przychodów powoduje, że spółkę uznaje się za zagraniczną spółkę kontrolowaną,

 • czy liczone są sumy udziałów, udziały w spółkach powiązanych z podatnikiem,

 • czy rzeczywista działalność gospodarcza zwalnia z przepisów o CFC,

 • próg stawki opodatkowania w kraju, w którym spółka CFC się znajduje – tj. poniżej jakiej stawki opodatkowania spółka będzie traktowana jako spółka CFC przez organy skarbowe kraju rezydencji podatnika.

Mapa CFC - Kryterium przynależności do europejskiej wspólnoty

Kraje w Unii Europejskiej:

Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja

Łotwa
Malta
Rumunia
Słowacja
Słowenia

Kraje z EOG:

Pozostałe kraje:

Albania
Białoruś

Bośnia i Hercegowina
Macedonia

Serbia
Ukraina

Kraje o łagodniejszych kryteriach

Kraje o rygorystycznych kryteriach

CFC - a swoboda biznesowa

Powyższa mapa przepisów o CFC pokazuje, że podejście do swobody gospodarczej a tym samym do małego i średniego biznesu ma swoje odzwierciedlenie w restrykcyjności przepisów. Te kraje m.in. Cypr i Malta, które słynną z otwartości na biznes w ogóle nie przyjęły przepisów. Na przeciwległym biegunie są kraje które zmagają się z wysokimi kosztami pracy, opodatkowaniem pracy i biznesu wprowadziły restrykcyjne przepisy w ten sposób popychają inwestorów i przedsiębiorców do zmiany rezydencji podatkowej.

Oddzielnym przypadkiem wartym podkreślenia jest Wielka Brytania, która wprowadziła przepisy o CFC, lecz dzięki przyjaznemu prawu anglosaskiemu dla brytyjskiego podatnika, przepisy o CFC nie tworzą barier w planowaniu podatkowym dla brytyjskiego podatnika.

michał jabłoński_kj

Autor:

Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Mapa krajów z przepisami CFC
Przewiń na górę