Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z danymi przekazywanymi przez Użytkowników Serwisu (w szczególności w związku z wysyłaniem maili przez Użytkowników do Administratora, jak też zapytań za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu) oraz w związku z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu.

Regulamin polityki prywatności

​Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego www.kancelariajablonscy.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.kancelariajablonscy.pl.

Definicje

 1. Usługodawca – Kancelaria Jabłońscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, nr 43A, lok. 37B, 01–001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS:0000619709 NIP: 113-291-07-51 REGON: 364-516-606

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.kancelariajablonscy.pl

 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu ww.kancelariajablonscy.pl

 5. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Serwisie Usługodawcy,

 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 7. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik ww.kancelariajablonscy.pl

 8. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

Przesłanie zapytania

 1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji Konta Użytkownika.

 2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.

 3. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

 4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia po uzgodnieniu z Pytającym informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu i znajduje się poniżej.

Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

 3. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

 5. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:

 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;

 • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;

 • ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;

 • ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

Obowiązki Pytającego

 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Usługodawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.

 2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.

 3. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.

 4. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

 5. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

Inne zastrzeżenia

 1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

 2. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.

 3. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika.

Własność intelektualna

 1. Kancelariajablonscy.pl jest własnością Administratora.

 2. Nazwa i logo kancelariajablonscy.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.

 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.

 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Kancelaria Jabłońscy Sp. Z. o.o.

 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

Warunki techniczne

Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług www.kancelariajablonscy.pl, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.

Zmiany Regulaminu

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.

 2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie.

 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w www.kancelariajablonscy.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.

 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

Postanowienia końcowe

W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

Polityka prywatności

TReść

Korzystając z usług (dalej łącznie „Usługi” lub „Usługi KJ”, a osobno „Usługa”) Kancelarii Jabłońscy  (dalej „KJ” lub „Kancelaria Jabłońscy ”) czyli podmiotów z grupy kapitałowej Kancelaria Jabłońscy, w której skład wchodzą Kancelaria Jabłońscy Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów (dalej „Podmioty Zależne”), powierzasz nam swoje informacje. Zdarza się również, że informacje to powierzasz również naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy aby zapewnić Ci Usługi na najwyższym poziomie, jak również którzy realizują działania marketingowe (dalej „Zaufani Partnerzy”), którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania marketingowe w środowisku naszych Usług (dalej „Klienci”).

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług KJ. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach KJ może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w panelu powiązanym daną Usługą KJ, jak również możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych są podmioty z grupy kapitałowej Kancelarii Jabłońscy. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci.

Administratorem Twoich danych osobowych na potrzeby wysłania przez Strefa Przedsiębiorcy wiadomości reklamowych produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów „marketing cudzy” jest zawsze Strefa Przedsiębiorcy. W tym przypadku Zaufani Partnerzy jak i Klienci nie ustalają celów i sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych, nie uzyskują też dostępu do Twoich danych.

Kancelaria Jabłońscy:

 • Strefa Przedsiębiorcy Biuro rachunkowe Sp. Z .o.o.
 • Kancelaria Jabłońscy Sp. Z o.o.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że zdarza się, że np. z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami – szczególnie będącymi tzw. Klientami np. w przypadku gdy zlecają Oni umieszczenie reklamy w naszych powierzchniach za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową, nie jesteśmy w stanie z przyczyn obiektywnych podać tutaj ich nazw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej proszę, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane poniżej).

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla całej Kancelarii Jabłońscy. Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Kancelaria Jabłońscy / IODO / Al. Jana Pawła II, nr 43A, lok. 37B, 01–001 Warszawa, 00-127 Warszawa

E-mail: office@kancelariajablonscy.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach.

Cel przetwarzania danych:

Wykonanie umowy na linii KJ – użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik

Okres przetwarzania:

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a KJ, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).
Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?
Wiedza
Strategia

Personalizacja

Poufność

Chcesz uzyskać poradę dotyczącą tego tematu?
Skontaktuj się z nami.

+48 22 299 45 65

ul. Poznańska 3 lok 36
00-680 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń na górę