Fundacja prywatna na Malcie

/Fundacja prywatna na Malcie

Fundacja prywatna na Malcie to ciekawe narzędzie do zarządzania kapitałem i ochrony majątku inwestora lub grupy inwestorów. Fundacja prywatna na Malcie pozwala na elastyczne funkcjonowanie i sterowanie grupom spółek oraz podmiotów. Dzięki swej konstrukcji prawnej pozwala podatnikom dostosować się do przepisów o CFC tak by zachować bezpieczeństwo i swobodę działalności biznesowej.

Maltańskie przepisy przewidują możliwość utworzenia fundacji będącej fundacją charytatywną (Purpose Foundation) lub fundacją pożytku prywatnego (Private Foundation). Fundacje pożytku prywatnego są uważane za cywilistyczny wariat instytucji trustu, z tym że mają one również „domieszkę” cech spółki kapitałowej, gdyż są odrębnym podmiotem posiadającym osobowość prawną.

Fundacja prywatna na Malcie powoływana jest w celu dokonywania świadczeń na rzecz osób określonych przez fundatora na rzecz beneficjentów jednakże taka fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej lecz może posiadać wszelki majątek, który przynosi zyski z tytułu działalności gospodarczej.

CEL ZAŁOŻENIA FUNDACJI NA MALCIE

Fundacja prywatna na Malcie może być wykorzystane do osiągnięcia różnych celów, w tym do:

 • ochrony majątku;
 • konsolidacji procesu zarządzania majątkiem prywatnym;
 • zapewnienia poufności;
 • uregulowania kwestii dziedziczenia;
 • oraz planowania podatkowego.

PROCES ZAŁOŻENIA

Powstanie fundacji prywatnej na Malcie następuje w momencie jej rejestracji w publicznym Rejestrze Osób Prawnych (Registrar for Legal Persons). Podstawą rejestracji jest statut fundacji (z ang. Deed of Foundation) podpisany przez fundatora i sporządzony w formie aktu notarialnego.

ŚRODOWISKO GOSPODARCZE FUNDACJI NA MALCIE

 • Niska realna stawka podatku od osób prawnych – maksymalnie 5%;
 • Stabilna ekonomia i gospodarka;
 • Brak podatków u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów;
 • Brak regulacji dotyczących cen transferowych czy niskiej kapitalizacji;
 • Ponad 60 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w tym brak podatku od zysku kapitałowych dla nierezydentów z tytułu zbycia udziałów w spółce maltańskiej (z wyłączeniem spółek, których majątek stanowią nieruchomości na Malcie);

ORGANY FUNDACJI

Do zarządzania fundacją powoływany jest zarząd fundacji (Board of Administrators), który pełni rolę administratora fundacji. Funkcje administratorów może pełnić osoba fizyczna lub osoba prawna. Również fundator może pełnić funkcję administratora lecz  pod warunkiem, że nie pełni on tej roli jednoosobowo, będąc jednocześnie beneficjentem fundacji. Dodatkowo na mocy zapisów statutu można powołać radę nadzorczą fundacji, protektora lub protektorów fundacji.

Uprawnienia administratorów fundacji prywatnej na Malcie są ukonstytuowane w przepisach maltańskiego kodeksu cywilnego.  Administratorzy są związani stosunkiem powiernictwa mającym oparcie w przepisach maltańskiego kodeksu cywilnego. Występowanie w roli administratora fundacji wymaga uprzedniego uzyskania stosownej autoryzacji instytucji regulującej rynek finansowy na Malcie (Malta Financial Services Authority).

Prawo do nominowania i odwoływania administratorów fundacji przysługuje fundatorowi, ewentualnie innemu organowi fundacji, który zostanie do tego upoważniony mocą statutu fundacji (np. protektorowi lub radzie nadzorczej).

Zakres kompetencji nadzorczych protektora lub rady nadzorczej jest szczegółowo określony w statucie. Zwykle taki organ kontrolny jest uprawniony, podobnie jak fundator, do otrzymywania informacji nt. działalności i stanu majątkowego fundacji oraz do wykonywania innych czynności nadzorczych wobec administratorów. Zwyczajowo jego zgoda jest często konieczna do dokonania określonych czynności przez administratorów fundacji.

O ile statut fundacji nie stanowi inaczej, fundator może swobodnie w granicach prawa stanowionego zmieniać jego treść, a także zmieniać, wskazywać lub odwoływać beneficjentów.

BENEFICJENCI FUNDACJi

Beneficjentem fundacji może być osoba fizyczna lub prawna, której pod określonymi warunkami lub jedynie w określonym przedziale czasowym lub do określonej wysokości przysługuje prawo do przysporzenia majątkowego. Tak jak wspomniano wyżej, również beneficjentem fundacji może być sam fundator jak również osoby jeszcze nienarodzone, pod warunkiem, że urodzą się żywe.

Prawo beneficjenta do otrzymywania określonych świadczeń jest uprawnieniem osobistym. W związku z tym osoby trzecie co do zasady nie uzyskują żadnych praw do majątku fundacji a jedynie prawo do świadczeń wypłacanych lub udostępnianych przez fundację.

Podkreślenia wymagają również istotne kompetencje sądu w zakresie kontroli przestrzegania prawa, postanowień statutu i innych aktów woli fundatora. Wszelkie czynności sądowe dotyczące fundacji są dokonywane z wyłączeniem dostępu osób trzecich, co zapewnia poufność takich procedur.

ZASADY OPODATKOWANIA FUNDACJI

Co do zasady z mocy prawa, fundacja prywatna na Malcie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak spółki prawa maltańskiego, a dokonywane przez nią wypłaty pieniężne na rzecz jej beneficjentów są w rozumiane jako wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową. Fundacja tak jak spółka na Malcie korzysta z systemu refundacji podatku dochodowego oraz ma możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej.

ŚRODOWISKO GOSPODARCZE FUNDACJI NA MALCIE

 • Niska realna stawka podatku od osób prawnych – maksymalnie 5%;
 • Stabilna ekonomia i gospodarka;
 • Brak podatków u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów;
 • Brak regulacji dotyczących cen transferowych czy niskiej kapitalizacji;
 • Ponad 60 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w tym brak podatku od zysku kapitałowych dla nierezydentów z tytułu zbycia udziałów w spółce maltańskiej (z wyłączeniem spółek, których majątek stanowią nieruchomości na Malcie);

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI NA MALCIE

 • Założenie fundacji trwa do 14-21 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów.
 • Wymagany min. jeden radny.
 • Wymagany jest jeden fundator.
 • Minimalny kapitał zakładowy wynosi 1165,00 EUR.
 • Wymagany jest adres rejestrowy na Malcie.
Fundacja Malta KJ - 1
Fundacja Malta KJ - 2

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAŁOŻENIA FUNDACJI NA MALCIE

 • poświadczona notarialnie kopia paszportu i drugiego dokumentu ze zdjęciem;
 • potwierdzenie stałego zamieszkania nie starsze niż 1 miesiąc;
 • opinia bankowa;
 • życiorys lub CV;
 • list polecający;

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski.

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI NA MALCIE

 • prowadzenie pełnej księgowości (oferujemy pełną obsługę biura rachunkowego);
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • wykonanie audytu sprawozdania finansowego;

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE FUNDACJI NA MALCIE

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowy urząd;
 • dokumenty dotyczące zakresu prac rady/radnego fundacji;
 • karta i regulamin fundacji;
 • dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta;
 • decyzja o powołaniu rady fundacji;

PRZEZNACZENIE FUNDACJI NA MALCIE

 • zarządzanie majątkiem;
 • ochrona majątku inwestora;
 • prowadzenie fundacji w celach inwestycyjnych jako hub inwestorski;

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas