Rejestracja i zakładanie – spółka jawna

/Rejestracja i zakładanie – spółka jawna

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, która we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Spółka osobowa – spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą.

NAZWA SPÓŁKI

Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko/nazwiska lub nazwę/nazwy wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „Spółka Jawna”.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Spółka Jawna może wykonywać wszelką działalność niezakazaną prawnie oraz te, które wymagają uzyskania urzędowych zgód.

MAJĄTEK SPÓŁKI

Spółka we własnym imieniu może nabywać majątek w tym nieruchomości, ruchomości i inne prawa rzeczowe. Majątek zgromadzony przez spółkę jest majątkiem własnym spółki.

WKŁADY WSPÓLNIKÓW

Domniema się, że wkłady wspólników co do zasady są równe, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu składnika majątku albo innych praw rzeczowych lub dokonanie świadczenia na rzecz spółki.

Wszelkie składniki, które zostaną wniesione do spółki stają się własnością spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką. Oznacza to, że wierzyciele mogą dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń od dowolnego wspólnika.

PRAWO DO REPREZENTACJI

Umowa spółki może regulować prawo wspólników do reprezentowania spółki, włącznie z pozbawieniem prawa do reprezentowania spółki dla określonego wspólnika. Dodatkowo wspólnicy mogą ustanowić prokurę. Nie mniej wyłącznie prawomocne orzeczenie sądu może pozbawić całkowicie wspólnika prawa do reprezentacji spółki.

PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

Podobnie jak w przypadku prawa do reprezentacji, jeden ze wspólników może być pozbawiony prawa do prowadzenia spraw spółki, lecz całkowicie prawo to może odebrać wyłącznie prawomocne orzeczenie sądu.

INNE PRAWA WSPÓLNIKA

Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo do zasięgania informacji o stanie majątku spółki, stanie interesów oraz do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Jest to pierwotne prawo wspólnika spółki jawnej, którego nie można odebrać wspólnikowi na drodze zapisu w umowie spółki.

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Co do zasady spółka jawna powoływana jest na czas nieokreślony, lecz w umowa spółki może stanowić o określonej dacie zakończenia funkcjonowania spółki.

UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki jawnej powinna być co do zasady zawarta w formie aktu notarialnego. Poprawna umowa powinna zawierać kluczowe informacje opisujące spółkę w tym szczególności:

  • o firmie (nazwa) i siedzibie spółki,
  • o wkładach wnoszonych przez wspólników i ich wartości,
  • o przedmiocie działalności spółki,
  • o czasie trwania spółki.

PROCES ZAŁOŻENIA SPÓŁKI JAWNEJ

  • Przygotowanie umowy spółki;
  • Zawarcie umowy spółki przez wspólników w formie aktu notarialnego;
  • Zgłoszenie spółki do odpowiedniego rejestru (Sądu Rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki);
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz Urzędu Statystycznego (REGON);

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas