Rejestracja i zakładanie – spółka komandytowa

/Rejestracja i zakładanie – spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową posiadającą ułomną osobowość prawną, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej gdzie jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki a odpowiedzialność drugiego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa jest spółką osobową prawa handlowego, której wspólnikami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Szczególnie popularne jest zastosowanie jako wspólnika spółki z o.o., spółki SA lub zagranicznej spółki typu Limited lub LLC. Osobowy charakter spółki wyraża się w względnie trwałym składzie osobowym spółki, osobistych cechach wspólników oraz braku organów korporacyjnych prowadzących sprawy spółki.

W spółce komandytowej funkcjonują dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Przyczyną wyodrębnienia tych dwóch rodzajów wspólników jest odmienne ukształtowanie ich pozycji prawnej w spółce komandytowej.

NAZWA SPÓŁKI

Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko/nazwiska lub nazwę/nazwy wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „Spółka Komandytowa”.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Spółka komandytowa może wykonywać wszelką działalność niezakazaną prawnie oraz te, które wymagają uzyskania urzędowych zgód.

MAJĄTEK SPÓŁKI

Spółka we własnym imieniu może nabywać majątek w tym nieruchomości, ruchomości i inne prawa rzeczowe. Majątek zgromadzony przez spółkę jest własnością spółki.

CHARAKTERYSTYKA WSPÓLNIKÓW

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, któremu co do zasady przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Wspólnik bądź wspólnicy będący komplementariuszami w spółce odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swym majątkiem przy czym odpowiedzialność komplementariusza jest subsydiarna, co oznacza, że wierzyciele najpierw zaspakajają wierzytelności z majątku spółki. W przypadku gdy majątek spółki jest niewystarczający lub egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna, wierzyciele kierują się ze swymi żądaniami do komplementariusza.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który co do zasady nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej na zewnątrz. Dla komandytariusza zostały przypisane prawa do kontroli i nadzoru nad działalnością spółki. Dzięki pasywnemu charakterowi atrybutów komandytariusza, osobista odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki została ograniczona przepisami wyłącznie do określonej w umowie spółki kwoty tzw. sumy komandytowej.

WKŁADY WSPÓLNIKÓW

Umowa spółki musi określać wkłady wspólników i ich wartość.

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Co do zasady spółka komandytowa powoływana jest na czas nieokreślony, lecz w umowa spółki może stanowić o określonej dacie zakończenia funkcjonowania spółki.

UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki komandytowej powinna być co do zasady zawarta w formie aktu notarialnego. Poprawna umowa powinna zawierać kluczowe informacje opisujące spółkę w tym szczególności:

  • o firmie (nazwa) i siedzibie spółki,
  • o przedmiocie działalności spółki,
  • o wkładach wnoszonych przez wspólników i ich wartości,
  • o czasie trwania spółki.

BIURO RACHUNKOWE KANCELARII JABŁOŃSCY ZWRACA UWAGĘ:

Wspólnicy spółki komandytowej są płatnikami podatku dochodowego. Spółka jest jedynie płatnikiem podatku od towarów i usług (podatek VAT). To na wspólnikach spółki komandytowej ciąży obowiązek poprawnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i opłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Dopuszcza się wypłatę zaliczek do wspólników z tytułu przyszłego zysku spółki.

Dzięki takiej konstrukcji spółki komandytowej, zysk spółki jest wyłącznie raz opodatkowany a tym samym nie występuje dodatkowe opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.

PROCES ZAŁOŻENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

  • Przygotowanie umowy spółki;
  • Zawarcie umowy spółki przez wspólników w formie aktu notarialnego;
  • Zgłoszenie spółki do odpowiedniego rejestru (Sądu Rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki);
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz Urzędu Statystycznego (REGON);

Zapraszamy do kontaktu

po więcej informacji

Telefon
+48 500 398 184
Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas