Rejestracja i zakładanie – spółka partnerska

/Rejestracja i zakładanie – spółka partnerska

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez minimum dwóch wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu. Wspólnikami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Spółka partnerska jest spółką osobową powołaną przez minimum dwóch wspólników (często nazywanych Partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu pod własną firmą (nazwą). Wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Pojęcie wolnego zawodu nie posiada definicji normatywnej choć funkcjonuje w języku prawniczym oraz w praktyce gospodarczej. Najbardziej popularna interpretacja terminu wolnego zawodu określana jest jako wykonywanie zawodu na własny rachunek.

W polskim prawie termin wolnego zawodu został zastąpiony zwrotem zawodu zaufania publicznego. Często osoby wykonujące wolny zawód w drodze ustawy są zobowiązane do przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego, który zrzesza osoby wykonujący określony zawód zaufania publicznego.

Zawodami zaufania publicznego są m.in.: aptekarz, architekt, notariusz, doradca podatkowy, komornik, radca prawny, syndyk.

NAZWA SPÓŁKI

Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko/nazwiska lub nazwę/nazwy wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „Spółka Partnerska”.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Spółka partnerska może wykonywać działalność związaną z jednym lub więcej wolnym zawodem.

MAJĄTEK SPÓŁKI

Spółka we własnym imieniu może nabywać majątek w tym nieruchomości, ruchomości i inne prawa rzeczowe. Majątek zgromadzony przez spółkę jest własnością wspólników.

WKŁADY WSPÓLNIKÓW

Domniema się, że wkłady wspólników co do zasady są równe, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu składnika majątku albo innych praw rzeczowych lub dokonanie świadczenia na rzecz spółki.

Wszelkie składniki, które zostaną wniesione do spółki stają się własnością spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką. Oznacza to, że wierzyciele mogą dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń od dowolnego wspólnika.

PRAWO DO REPREZENTACJI

Umowa spółki może regulować prawo wspólników do reprezentowania spółki, włącznie z wyłączeniami praw wspólników do reprezentowania spółki. Prawo dopuszcza powołanie zarządu spółki. Osobą powołaną do zarządu może być osoba nie mająca uprawnień do wykonywania wolnego zawodu. W przypadku ustanowienia zarządu podstawą prawną określającą prawa i obowiązki zarządu są przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Co do zasady spółka jawna powoływana jest na czas nieokreślony, lecz w umowa spółki może stanowić o określonej dacie zakończenia funkcjonowania spółki.

UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki partnerskiej powinna być co do zasady zawarta w formie aktu notarialnego. Poprawna umowa powinna zawierać kluczowe informacje opisujące spółkę w tym szczególności:

  • o firmie (nazwa) i siedzibie spółki,
  • o wkładach wnoszonych przez wspólników i ich wartości,
  • o przedmiocie działalności spółki,
  • o czasie trwania spółki.

BIURO RACHUNKOWE KANCELARII JABŁOŃSCY ZWRACA UWAGĘ:

Wspólnicy spółki partnerskiej są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka jest jedynie płatnikiem podatku od towarów i usług (podatek VAT). To na wspólnikach spółki partnerskiej ciąży obowiązek poprawnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i opłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Dopuszcza się wypłatę zaliczek do wspólników z tytułu przyszłego zysku spółki.

Dzięki takiej konstrukcji podmiotu zysk spółki jest wyłącznie raz opodatkowany i nie występuje podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki

PROCES ZAŁOŻENIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

  • Przygotowanie umowy spółki;
  • Zawarcie umowy spółki przez wspólników w formie aktu notarialnego;
  • Zgłoszenie spółki do odpowiedniego rejestru (Sądu Rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki);
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz Urzędu Statystycznego (REGON);

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas