Rejestracja i zakładanie – spółka z o.o.

/Rejestracja i zakładanie – spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.) jest spółką kapitałową, która posiada osobowość prawną oraz odrębny majątek. Może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych w każdym, prawnie dopuszczalnym celu gospodarczym. Za podjęte zobowiązania odpowiedzialność ponosi wyłącznie spółka.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową prawa handlowego, która posiada własną osobowość prawną i zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Zasady funkcjonowania spółki z o.o. są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. to najczęściej występująca forma spółki kapitałowej. Dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy podejmują przedsięwzięcia gospodarcze o wyższym poziomie ryzyka.

Spółka z o.o. może posiadać jednego lub większą liczbę wspólników. Wspólnikami spółki mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne. Wyjątek stanowi przepis mówiący, iż jednoosobowa spółka z o.o. nie może być powołana przez inną jednoosobową sp. z o.o. Owe ograniczenie dotyczy wyłącznie momentu utworzenia spółki natomiast po zarejestrowaniu spółki w KRS nie istnieją już przeszkody prawne by wspólnikiem jednoosobowym spółki z o.o. stała się jednoosobowa spółka z o.o.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SP. Z O.O.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. musi wynieść minimum 5 000 zł – w pieniądzu lub poprzez aport. Obowiązkiem wspólników jest pokrycie kapitału zakładowego przed rejestracją spółki. Dopuszcza się objęcie udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej wtedy nadwyżka jest wnoszona na kapitał zapasowy spółki. Minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 zł. Kapitał zakładowy spółki może dzielić się na udziały o równej bądź nie równej wartości nominalnej. Prawnie dopuszczone jest oznaczanie udziałów odpowiednimi seriami – np. seria A, seria B a tym samym przypisanie odpowiednim seriom różnych atrybutów prawnych wynikających z posiadania określonych udziałów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Pośrednio wspólnicy spółki odpowiadają za zobowiązania wyłącznie do wysokości swoich wkładów w kapitał spółki.

Za zobowiązani spółki mogą odpowiadać solidarnie członkowie Zarządu, lecz tylko wtedy gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Członek Zarządu może uchronić się od odpowiedzialności na następujące sposoby:

 • po pierwsze posiadając ubezpieczenie OC od czynności cywilno-prawnych dla członków zarządu,
 • po drugie w trybie postępowania kodeksowego we właściwym czasie członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowanie układowego,
 • kolejną możliwością jest złożenie wniosku z informacją, iż niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z winy członka zarządu,
 • ostatnim rozwiązaniem jest złożenie wniosku z informacją, iż w wyniku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego nie wyrządziło szkód wierzycielom.

ZARZĄD SPÓŁKI

Prawo do prowadzenia spraw oraz reprezentacji spółki z o.o. ma Zarząd spółki składający się z jednego lub większej liczby członków. Do Zarządu spółki mogą zostać powołane osoby spośród wspólników lub inne osoby fizyczne mające zdolność do czynności prawnych. Zarząd i członkowie są powoływaniu i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być  zawarta w formie aktu notarialnego lub w formie elektronicznej przy użyciu formatu na stronie KRS. Poprawna umowa powinna zawierać kluczowe informacje opisujące spółkę w tym szczególności:

 • o firmie (nazwa) i siedzibie spółki,
 • o przedmiocie działalności spółki,
 • o wkładach wnoszonych przez wspólników i ich wartości,
 • o czasie trwania spółki.

BIURO RACHUNKOWE KANCELARII JABŁOŃSCY ZWRACA UWAGĘ:

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT). Dodatkowo wszystkie dochody wypłacone wspólnikom w postaci dywidend czy odsetek jest opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych.

Od roku 2017 r spółki o rocznym obrocie poniżej 1 200 000 euro opodatkowane są obniżoną 15% stawką CIT. Dla spółek osiągających wyższe obroty stosowana jest 19% stawka CIT.

PROCES ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O.

 • Przygotowanie umowy spółki;
 • Zawarcie umowy spółki przez wspólników w formie aktu notarialnego;
 • Zgłoszenie spółki do odpowiedniego rejestru (Sądu Rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki);
 • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz Urzędu Statystycznego (REGON);

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas