Rezydencja podatkowa na Malcie

/Rezydencja podatkowa na Malcie

Rezydencja podatkowa na Malcie jest jedną z ciekawszych opcji zmiany destynacji podatkowej. Z pozoru niejasne prawo podatkowe po ujawnieniu swoich zalet, zachęca i motywuje do zmiany kraju w którym aktualnie płacimy podatki.

Rezydencja podatkowa na Malcie jest jednym z najatrakcyjniejszych planów dla osób fizycznych, które chcą zmienić rezydencję podatkową na bardziej atrakcyjną i przyjazną a tym samym obniżyć osobiste zobowiązania podatkowe.

Pierwotnie,  progresywny podatek dochodowy od osób fizycznych może zachęcać do zmiany rezydencji. Jednakże szczegółowa analiza przepisów prawa pozwala wyodrębnić szereg korzyści w tym niskie efektywne opodatkowanie dochodów co łącznie umożliwia uznać maltańską rezydencję podatkową za jedną z najlepszych w Unii Europejskiej.

REZYDENCJA PODATKOWA A PRZEPISY O ZAGRANICZNYCH SPÓŁKACH KONTROLOWANYCH

Rezydencja podatkowa na Malcie jest istotna w kontekście przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych oraz systemie powszechnej wymiany informacji finansowej.   W obliczu tych regulacji wehikuły podatkowe należące do polskich podatników wymagają niejednokrotnie dostosowania do nowych wymagań zarządczych. Wyżej wymienione regulacje wymuszają zmiany, których koszt oraz czas wdrożenia przewyższa koszt i czas uzyskania rezydencji podatkowej na Malcie, gdyż na Malcie nie obowiązują przepisy o CFC.

Dzięki takim preferencjom każdy kto uzyska certyfikat rezydencji podatkowej Republiki Malty może posługiwać się maltańskim TIN (polski – NIP ) w dowolnym banku otwierając rachunek bankowy na potrzeby prowadzonej przez siebie lub jako powiernik działalności biznesowej.

Rodzaje rezydencji podatkowej

Maltański system prawny umożliwia cudzoziemcom uzyskanie jednego z czterech reżimów rezydencji podatkowej:

 • ordinary residence,
 • permanent residence,
 • long-term residence,
 • temporary residence.

Do celów optymalizacji podatkowej wskazana jest rezydencja typu ordinary residence, czyli rezydencja zwykła.

Ordinary residence - Rezydencja zwykła

Zwykła rezydencja pozwala skorzystać z szeregu preferencji takich jak:

 • brak wymagań w zakresie minimalnego okresu przebywania na terytorium Malty,
 • kwota rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych do zapłaty wynosi zazwyczaj ok. EUR 4.230,
 • opodatkowanie ograniczone jest tylko do dochodów przekazywanych na Maltę bądź przechowywanych na Malcie a tym samym dochody z innych źródeł nie podlegają opodatkowaniu,
 • brak obowiązku zakupu nieruchomości (wystarczy długoterminowy najem),
 • brak minimalnych wymogów inwestycyjnych,
 • brak podatku od zgromadzonego majątku.

Permanent residence - rezydencja stała

O rezydencję stałą mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego wraz ze swoimi rodzinami posiadający stały, legalny pobyt na Malcie przez okres przynajmniej 5 lat. Osoby ubiegające się o ten typ rezydencji nie mogą opuszczać kraju na dłużej niż sześć miesięcy rocznie.

Long-term residence

Ten reżim jest stosowany dla osób niebędących obywatelami Unii Europejskiej. Takie osoby mogą starać się o rezydencję długoterminową, o ile przebywają na Malcie legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Co więcej taka osoba nie może opuszczać Malty na dłużej niż 6 miesięcy w ciągu jednego roku, a łącznie w ciągu tych 5 lat nie może przebywać poza terytorium Malty dłużej niż 10 miesięcy.

Temporary residence

Rezydencja tymczasowa może zostać przyznana tylko w indywidualnych przypadkach osobom, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, a które przebywają na Malcie dłużej niż 3 miesiące.

Proces uzyskiwania rezydencji podatkowej

By uzyskać zwykłą rezydencje podatkową na Malcie trzeba spełnić poniższe warunki:

 • wyrazić zamiar przebywania na terytorium Malty co najmniej 183 dniu w roku,
 • posiadać adres maltański poprzez zakup nieruchomości na terytorium Malty lub wynająć nieruchomość o rocznej wartość 20.000
 • wykupić lokalne ubezpieczenie zdrowotne (ok. 300 EUR rocznie).
 • wykazać finansową samodzielności (minimalny tygodniowy dochód rezydenta niepozostającego w związku małżeńskim ma wynosić więcej niż 92,32 euro),

Uzyskanie statusu rezydenta podatkowego na Malcie wiąże się ponadto minimum z dwukrotnym wyjazdem na Maltę:

 • raz w celach złożenia wniosku o rezydencje podatkową,
 • drugi raz po ok. 5-6 w celu odbioru certyfikatu rezydencji podatkowej

W przypadku rezygnacji z rezydencji podatkowej na Malcie, cały dochód i zyski mogą być swobodnie transferowane z Malty. Podatnikowi przysługuje prawo do sprzedaży nieruchomości posiadanych na Malcie i wytransferowanie dochodu z tego tytułu w dowolnym czasie. Podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości nie nastąpi gdy rezydent podatkowy oświadczy, że nieruchomość służyła mu do celów zamieszkania przez ostatnie trzy lata. Wówczas organy skarbowe na Malcie weryfikują czy rezydent spędził na Malcie wymagane minimum 183 dni.

Zwykła rezydencja podatkowa jest odnawiana co pięć lat. Pozbawienie rezydencji może nastąpić tylko w przypadku złamania zasad rezydencji. Rozliczanie podatku z tytułu dochodów uzyskiwanych na terytorium Malty w pierwszym roku następuje w czerwcu następującego po roku, w którym otrzymano certyfikat rezydencji podatkowej. W kolejnych latach rezydencji są zobowiązani do wpłaty zaliczek na podatek w kwietniu, sierpniu i grudniu kolejnego roku. Podstawą naliczenia zaliczek jest dochód osiągnięty w poprzednim roku.

Uzyskaj maltańską rezydencję podatkową z Kancelarią Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy wspólnie z lokalnym powiernikiem świadczy kompleksową obsługę procesu uzyskania rezydencji podatkowej na Malcie.

Ważne

Zmiana rezydencji podatkowej jest decyzją strategiczną wymagającą dogłębnej analizy struktury biznesowej oraz procesów zarządzania. Dzięki wykonanemu compliance w fazie początkowej, całość procesu zmiany rezydentury przebiega w sposób zaplanowany i komfortowy dla klienta.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas