Spółka w Bułgarii

/Spółka w Bułgarii

Spółka w Bułgarii (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD) to ciekawe narzędzie do prowadzenia międzynarodowego biznesu w Unii Europejskiej. Nowoczesny i przyjazny system podatkowy Bułgarii sprawia, że spółka w Bułgarii będzie jednym z najlepszym rozwiązań do planowania podatkowego.

Bułgaria stosuje ogólnoświatowy system podatku dochodowego, a rezydenci podlegają opodatkowaniu od swoich dochodów na całym świecie. Bułgarskie przedsiębiorstwa podlegają zryczałtowanej stawce podatkowej w wysokości 10%, a dochód podlegający opodatkowaniu jest rocznym wynikiem finansowym skorygowanym dla celów podatkowych. Bułgaria pobiera również zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%.

Popularne typy spółek w Bułgarii

Spółka w Bułgarii – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD) –  jest spółką handlową utworzoną przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które są odpowiedzialne za zobowiązania spółki do wysokości ich wkładów do kapitału zakładowego spółki. OOD musi mieć co najmniej jednego dyrektora i jednego udziałowca i nie ma ograniczeń co do ich narodowości. Minimalny kapitał podstawowy imienny wynosi 1 EUR, który musi być podzielony na udziały o wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,50 EUR. OOD, który przekracza co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów, jest zobowiązany do poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta:

 • Aktywa trwałe – 750 000 EUR;
 • Roczny obrót – 1 250 000 EUR;
 • Średnia siła robocza – 50 pracowników.

Spółka w Bułgarii  typu – OOD, którego kapitał należy do jednej osoby fizycznej lub prawnej, nazywany jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (EOOD).

Spółka w Bułgarii  typu – Spółka akcyjna (AD) – jest to spółka, której kapitał jest podzielony na akcje i która odpowiada za swoje zobowiązania i obowiązki wraz ze swoimi aktywami. Bułgarskie ustawodawstwo wymaga, aby zakłady ubezpieczeń i banki były zarejestrowane jako AD. Spółka akcyjna musi mieć co najmniej trzech członków zarządu, jednego prezesa, jednego akcjonariusza i nie ma ograniczeń co do ich narodowości. Minimalny zarejestrowany wymóg kapitałowy wynosi 25 560 EUR, a spółka akcyjna jest zobowiązana do poddania swojego sprawozdania finansowego audytowi.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD)

Bułgarskie prawo spółek umożliwia cudzoziemcom zdalną rejestrację firmy w Bułgarii poprzez udzielenie pełnomocnictwa bułgarskiej firmie prawniczej.

Odpowiedzialność udziałowców wobec wierzycieli jest ograniczona do wysokości kapitału zdeponowanego w spółce. Odpowiedzialność nie obejmuje majątku poszczególnych udziałowców. Jedyną różnicą pomiędzy bułgarską spółką OOD i bułgarską spółką EOOD jest liczba udziałowców. Spółka OOD jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dwoma lub więcej udziałowcami.

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EOOD

EOOD jest oznaczeniem spółki, w którym odpowiedzialność udziałowca wobec wierzycieli jest ograniczona do wysokości kapitału wpłaconego w spółce. Odpowiedzialność nie obejmuje majątku poszczególnych udziałowców. Bułgarska spółka EOOD jest preferowana przez osoby, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w Bułgarii lub które chciałyby nabyć nieruchomość. Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EOOD jest zdecydowanie zalecana informatykom, którzy chcieliby skorzystać z bułgarskiej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10%. EOOD jest również odpowiedni do rejestracji łodzi lub zarejestrowania pojazdu silnikowego jako majątku spółki. Chroniąc swój majątek, skorzystasz również z niskich podatków od pojazdów i łodzi w Bułgarii.

Spółka w Bułgarii jako spółka holdingowa

Dywidendy otrzymane przez bułgarską spółkę holdingową są zwolnione z podatku bez dalszych warunków, jeżeli spółka zależna wypłacająca dywidendy ma siedzibę w państwie członkowskim EOG (UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Dywidendy wypłacane przez spółkę bułgarską spółkom i innym podmiotom mającym siedzibę w państwie członkowskim EOG są zwolnione z podatku u źródła, bez żadnych dodatkowych warunków. We wszystkich innych przypadkach dywidendy wychodzące podlegają ostatecznej stawce podatku u źródła w wysokości 5% (na przykład dywidendy wypłacane podmiotom spoza EOG lub dywidendy wypłacane osobom fizycznym/akcjonariuszom). Zyski kapitałowe ze zbycia udziałów w spółkach zależnych podlegają zryczałtowanej stawce podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10% na poziomie bułgarskiej spółki holdingowej.

Spółka w Bułgarii 2 - KJ
Spółka w Bułgarii 1 - KJ

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAŁOŻENIA FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • Należy dostarczyć kopię dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
 • 3 (lub więcej) przykłady nazw firm.
 • Nazwisko przyszłego kierownika firmy.
 • Nazwa przyszłego wyłącznego właściciela kapitału spółki.
 • Preferowana kwota kapitału założycielskiego*.
 • Zakres działalności spółki.

Etapy rejestracji bułgarskiej spółki OOD

 • Sporządzenie zestawu dokumentów założycielskich (pełnomocnictwo, umowa spółki i deklaracje).
 • Każdy dyrektor lub kierownik będzie musiał podpisać Wzór i zaświadczyć w najbliższej bułgarskiej ambasadzie lub konsulacie, lub u lokalnego notariusza.
 • Otwarcie rachunku bankowego spółki w celu deponowania kapitału założycielskiego.
 • Tłumaczenie i legalizacja wzorów (jeśli nie zostały podpisane przed bułgarskim notariuszem lub w bułgarskiej ambasadzie lub konsulacie).
 • Wypełnianie wszystkich dokumentów w bułgarskim rejestrze przedsiębiorstw.
 • Bułgarska firma OOD jest zarejestrowana w ciągu 2 dni roboczych.
 • Złożenie wniosków o otwarcie rachunku bankowego i bułgarskiego numeru VAT.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas