Rejestracja i zakładanie – spółka z o.o. spółka komandytowa

/Rejestracja i zakładanie – spółka z o.o. spółka komandytowa

Spółka z o.o. spółka komandytowa jest tradycyjną spółką komandytową, której komplementariuszem jest wspólnik będący osobą prawną. Dzięki zastosowaniu tej hybrydy inwestorzy mogą zyskać doskonały „pojazd” do prowadzenia biznesu, który z jednej strony ogranicza odpowiedzialność prawną a z drugiej strony pozwala unikną dodatkowego opodatkowania wypłacanych zysków.

Spółka z o.o. spółka komandytowa to mieszana forma prowadzenia działalności gospodarczej, która w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego jest jednym z najlepszych rozwiązań do optymalizacji podatkowej i prawnej na gruncie prawa polskiego.

W prostej strukturze spółki komandytowej, wspólnikami spółki mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne. W strukturze spółka z o.o. spółka komandytowa, komplementariuszem spółki staje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaś komandytariuszem osoba fizyczna.

W takiej strukturze to spółka komandytowa odpowiedzialna jest za prowadzenie działalności operacyjnej i generowanie zysków.

SPÓŁKA Z O.O. JAKO KOMPLEMENTARIUSZ ODPOWIADA ZA

zobowiązania spółki komandytowej zgodnie z atrybutami spółki z o.o.

SPÓŁKA Z O.O. JAKO KOMPLEMENTARIUSZ

Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej zarządza i reprezentuje na zewnątrz spółkę. Odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, lecz ta sama spółka z o.o. korzysta z atrybutów prawnych przypisanych w k.s.h. do spółek z o.o. w zakresie odpowiedzialności wobec zobowiązań. Faktyczny zarząd nad spółką komandytową sprawuje zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ważne prezes zarządu spółki z o.o. nie staje się automatycznie prezesem zarządu spółki z o.o. sp. k., lecz wyłącznie reprezentuje wspólnika spółki komandytowej.

PODZIAŁ ZYSKU

Podział zysku w spółce komandytowej jest dokonywany na podstawie zapisów umowy spółki. Struktura podziału zysku może być co do zasady dowolna, lecz musi mieć zasadność gospodarczą. By zoptymalizować podatkowo całą strukturę do umowy spółki komandytowej najczęściej wprowadza się taki podział, gdzie spółka z o.o. jako komplementariusz ma 5% udziału w zyskach spółki komandytowej a pozostałe 95% jest wypłacane komandytariuszom.

ILE WYNOSI OSZCZĘDNOŚĆ PODATKOWA

Optymalizacja podatkowa dzięki sp. z o.o. spółce komandytowej

KORZYŚCI PODATKOWE

Do zilustrowania oszczędności podatkowej posłużymy się przypadkiem spółki ABC działająca pod postacią spółki z.o.o., która w danym roku obrotowym osiągnęła zysk brutto w wysokości 100 000 zł przy obrotach nie przekraczających 1 200 000 euro. Właściciele firmy podjęli decyzje o wypłacie zysków do udziałowców.

WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA JAKO SPÓŁKA Z.O.O

W przypadku spółki z o.o. zysk spółki zostanie opodatkowany obniżoną stawką podatku CIT w wysokości 15%. Roczna kwota podatku do zapłacenia przez spółkę wyniesie 15 000 zł. Wypłata zysku w postaci dywidendy wiążę się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19% zysku netto. Dla zadanego przypadku kwota podatku od zysków wyniesie 16 150 zł. Łączne obciążenie podatkowe wypłaty zysków do udziałowców wynosi 31 150 zł a efektywne opodatkowanie wynosi 31%.

WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA JAKO SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dla zadanego przykładu zastosowano najczęściej praktykowany podział zysku w proporcji 5%-95%, dzięki 95% otrzymuje wspólnik – komandytariusz spółki. Opodatkowanie zysku 19% stawką PIT po stronie komandytariusza wyniesie dla przypadku firmy ABC 18 050 zł. Zysk przekazany do spółki z o.o. – komplementariusza zostanie opodatkowany podatkiem CIT a następnie podatkiem od zysków kapitałowych. Łączne obciążenie podatkowe wypłaty zysków do udziałowców w spółce z o.o. wyniesie odpowiednio: CIT – 750 zł, podatek od zysków kapitałowych 807,5 zł. Łącza wysokość opodatkowania spółki z o.o. spółki komandytowej wyniosło 19 607,5 zł co skutkuje efektywnym opodatkowaniem w wysokości 19,6%

BIURO RACHUNKOWE KANCELARII JABŁOŃSCY ZWRACA UWAGĘ:

Wspólnicy spółki komandytowej są płatnikami podatku dochodowego. Spółka jest jedynie płatnikiem podatku od towarów i usług (podatek VAT). To na wspólnikach spółki komandytowej ciąży obowiązek poprawnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i opłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Osoby fizyczne będące komplementariuszem bądź komandytariuszem zobowiązane są do opłaty stosownych składek ZUS.

PROCES ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  • Przygotowanie umowy spółki z.o.o.;
  • Zawarcie umowy spółki przez wspólników w formie aktu notarialnego;
  • Zgłoszenie spółki do odpowiedniego rejestru (Sądu Rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki);
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz Urzędu Statystycznego (REGON);
  • Przygotowanie umowy spółki komandytowej;
  • Zawarcie umowy spółki przez wspólników w formie aktu notarialnego;
  • Zgłoszenie spółki do odpowiedniego rejestru (Sądu Rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki);
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (NIP) oraz Urzędu Statystycznego (REGON);

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas