Trust na Cyprze

/Trust na Cyprze

Trust to forma działalności biznesowej, której powołanie jest również możliwe na Cyprze. Trust na Cyprze jest ciekawym narzędziem do transferu aktywów. W niniejszym artykule rozpoznajemy czym jest trust na Cyprze, jaka jest jego konstrukcja i zasady działania.

Forma prawna – trust – ma swoje korzenie w prawie rzymskim, lecz szeroko wdrożony został w prawie anglosaskim. Dzięki anglosaskiej tradycji stanowienia prawa na Cyprze, forma prawna trustu również dostępna jest na Cyprze. Trust na Cyprze ma swoje umocowanie prawne w:

 • ustawie o międzynarodowych trustach (International Trusts Law);
 • ustawie o powiernikach (Trustee Law).

Czym jest trust?

Trust to stosunek prawny – umowa pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel a osobą, która będzie zarządzać tym majątkiem w sposób określony w umowie trustu. Umowa trustu stanowi, że przekazujący mienie określa w jaki sposób będzie zarządzane mienie na rzecz beneficjentów trustu.

Zgodnie z art. 2 Ustawy o trustach, międzynarodowych trust kwalifikuje się jako Cypryjski Trust Międzynarodowy jeżeli:

 • założyciel (settlor) nie jest stałym rezydentem na Cyprze;
 • co najmniej jeden z powierników (trustee) jest stałym rezydentem na Cyprze;
 • żaden z beneficjentów nie jest stałym rezydentem na Cyprze;

oraz

 • majątek trustu nie zawiera nieruchomości położonych na Cyprze.

Formalności w procesie założenia trustu

Jak wyżej wspomniano, trust na Cyprze jest opisany następującymi kategoriami:

 • Założyciel (settlor) – osoba fizyczna lub prawna, która przenosi majątek do Trustu lub też rozporządza majątkiem na zasadzie Trustu testamentowego;
 • Powiernik (trustee) – osoba fizyczna lub prawna, która jest właścicielem lub przechowuje lub w której posiadanie przekazany został lub ma zostać przekazany majątek Trustu do przechowywania na rzecz Beneficjenta/-ów niezależnie od tego, czy Powiernik jest również Beneficjentem Trustu, oraz/lub do innych celów nieleżących wyłącznie w interesie Powiernika;
 • Beneficjent – osoba fizyczna lub prawna, w tym osoby nienarodzone na dzień utworzenia Trustu, lub część klasy osób, którym przysługuje prawo lub udział w majątku Trustu;
 • Protektor – osoba fizyczna lub prawna której powierzone zostały dowolne uprawnienia na mocy umowy powierniczej, w tym upoważnienie do pełnienia funkcji doradczej wobec Powiernika w związku z wykonywaniem jego obowiązków, lub też w odniesieniu do prawa Powiernika do wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielenia, obejmujące również prawo do powołania lub odwołania Powiernika.

Niepowtarzalnym elementem przepisów opisujących trust na Cyprze i tym samym wyróżniających prawo cypryjskie jest fakt, iż trust nie traci statusu „Międzynarodowego” w przypadku gdy założycielem lub powiernikiem lub beneficjentem jest spółka cypryjską. Taka regulacja pozwala zachować założycielowi pełną kontrolę na zarządzaniem trustu gdyż w tym celu może zarejestrować spółkę na Cyprze, obejmując udziały spółki oraz stanowić zarząd spółki.

Formalności w procesie założenia trustu

Utworzenie trustu na Cyprze wymaga dopełnienia kilku formalności. Po pierwsze, zawarcia w formie pisemnej umowy trustu. Od roku 2013 trusty na Cyprze podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Rejestr gromadzie następujące dane:

 • nazwę;
 • nazwę i pełen adres każdego z powierników;
 • datę założenia;
 • datę ewentualnej zmiany prawa trustu, jeżeli wcześniej trust ten podlegał prawu innej jurysdykcji, ze szczególnym wskazaniem na datę podległości prawu cypryjskiemu;
 • datę upływu okresu, na jaki trust został założony.

Dane o trustach w Rejestrze nie są publiczne lecz mogą być one udostępnione właściwym organom państwowym. Dane o trustach są przetrzymywane jeszcze przez 5 lat od dnia upływu okresu na jaki został założony, dnia odwołania lub zmiany prawa właściwego.

Każdy rezydent Cypru będący powiernikiem trustu na Cyprze jest zobowiązany do:

 • dostarczenia informacji ujawnianych w rejestrze trustów odpowiednim organom rejestrowym w ciągu 15 dni od dnia założenia trustu bądź 15 dni od dnia zmiany prawa trustu na prawo cypryjskie;
 • informowania organów rejestrowych o zmianach w zakresie informacji ujawnionych w rejestrze w ciągu 15 dni od dnia ich zaistnienia;
 • informowania organów rejestrowych o zakończeniu okresu trwania trustu;
 • lub zmiany prawa trustu na inne prawo niż prawo cypryjskie w terminie 15 dni od dnia zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń.

Trust na Cyprze może zostać założony na czas oznaczony lub na okres do 100 lat i jest wtedy co do zasady nieodwołalny. Wyjątek od tej zasady stanowi zamieszczenie w umowie trustu jednoznacznych dyspozycji dotyczących możliwości i przyczyn odwołania trustu na Cyprze.

Poza wyżej wymienionymi obowiązkami rejestrowymi oraz obowiązkami wobec cypryjskiego powiernika brak jest innych obowiązków w zakresie rejestracji i sprawozdawczości trustów na Cyprze.

Opodatkowanie trustów na Cyprze

System podatkowy na Cyprze w praktyce nie przewiduje opodatkowania trust na Cyprze. Dochody pochodzące lub które uważa się za pochodzące ze źródłem poza Cyprem są w całości zwolnione z opodatkowania na Cyprze.

Dywidendy, odsetki i inne dochody otrzymywane przez Trust od spółki cypryjskiej nie podlegają ani podatkowi dochodowemu ani podatkowi u źródła. Zyski ze zbycia aktywów Trustu Międzynarodowego nie podlegają na Cyprze opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

Trust zapewnia dużą poufność prowadzenia międzynarodowej struktury

Poufność jest główną zaletą trustu na Cyprze. Cypryjskie przepisy o trustach przewidują, że Powiernik lub każda inna osoba, włączając w to urzędników rządowych i urzędników Banku Centralnego Cypru, nie może ujawnić żadnych dokumentów lub informacji dotyczących trustu na Cyprze nikomu, komu nie przysługuje prawo ich poznania. Prawo to uzyskuje się wyłącznie poprzez decyzję sądu a sama decyzja jest wydawana w przypadkach gdy informacja ma istotne znaczenie dla wyniku danego postępowania.

Dla kogo trust?

Trust na Cyprze może być zasadny w planowaniu podatkowym m.in. w następujących przypadkach:

 • inwestor uzyskuje dochody za granicą, których nie chce przekazywać do kraju zamieszkania;
 • inwestor uzyskuje dochody z majątku poza krajem zamieszkania, który to kraj może w przyszłości zwiększyć obciążenia podatkowe (np. poprzez mechanizm CFC);
 • inwestor ma chęć pozbyć się osobistego majątku z powodów np. fiskalnych;
 • inwestor nie chce opodatkowywać dochodów w kraju rezydencji;
 • inwestor chce zachować w poufności informacje o posiadanych firmach / spółkach;
 • inwestor chce zachować poufność struktury holdingowej;

Przydatne linki

ZAKRES USŁUG KANCELARII JABŁOŃSCY

Kancelaria Jabłońscy oferuje kompleksową obsługę na zasadach powiernictwa oraz doradztwa biznesowego dla inwestorów zainteresowanych trustem na Cyprze.

Współpracujemy z doświadczonym zespołem konsultantów, prawników i księgowych na Cyprze z siedzibą w Limassol, który atutem jest prowadzenie obsługi w języku polskim.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas