Spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem

Spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem to jedna z najlepszych konstrukcji planowania podatkowego dla polskiego rezydenta podatkowego. Dzięki połączeniu zalet polskiej spółki komandytowej oraz maltańskiej spółki limited polscy przedsiębiorcy mogą osiągnąć wysoką efektywność podatkową swojego biznesu.

Spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem to wehikuł, którego struktura składa się z trzech podmiotów:

Efektywność podatkowa rozwiązania

Efektywność tej struktury wynika z konstrukcji zapisów umowy spółki komandytowej oraz umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Polską a a Maltą [Umowa Polska — Malta].

Na mocy art. 123 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.0.1577) w umowie spółki komandytowej można ustanowić zapis, iż zysk jest dzielony według następującej proporcji:

  • 1% – komandytariusz – polska spółka z o.o.

  • 99 – komplementariusz – maltańska spółka z.o.o.

Taka struktura pozwala zgodnie z prawem płacić w Polsce CIT jedynie od 1% dochodu. Pozostałe 99% dochodów spółki komandytowej jest przypisywane zakładowi spółki na Malcie w Polsce a z drugiej strony polskiemu zakładowi przypisywany jest koszt wynagrodzenia dyrektora takiej spółki. Oczywiście w powołanej spółce na Malcie polski inwestor sprawuje funkcję dyrektora zarządzającego lub członka rady nadzorczej. Wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy polskiej ustawy o PDOF i wspomnianej wcześniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą. Dodatkowo dochód ten nie stanowi podstawy naliczania składek ubezpieczeniowych.

Wspólnik spółki komandytowej jest zobowiązany do zapłaty ubezpieczenia społecznego

Osoba fizyczna będąca komandytariuszem w spółce komandytowej jest traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą a związku z tym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu niezależnie od tego, czy faktycznie działalność prowadzi i uzyskuje przychody.

Nawet w przypadku tak niskiego udziału w zyskach (1%) komandytariusz jest zobligowany do opłaty ubezpieczenia społecznego co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2010 r. (II UK 82/10), który po rozpoznaniu uznał:

Skoro nieodzownym atrybutem działalności gospodarczej jest jej wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły, to sam udział w spółce cywilnej, niepołączony z uczestnictwem w działalności tej spółki, nie stanowi wystarczającej podstawy do zaistnienia obowiązkowego ubezpieczenia, o którym stanowi art. 13 ust. 4 u.s.u.s. Ponadto wykonywanie pozarolniczej działalności, o którym stanowi art. 13 ust. 4 u.s.u.s., to nic innego jak posiadanie statusu wspólnika spółki komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą. Podleganie przez wspólnika takiej spółki obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej do dnia zaprzestania jej wykonywania należy zatem odnosić do okresu posiadania statusu wspólnika w spółce prowadzącej (wykonującej) działalność gospodarczą, a nie do faktycznego uczestniczenia w działalności przedsiębiorstwa. Tylko w sytuacji zawieszenia działalności, w okresie którym wspólnicy nie prowadzą spraw spółki są zwolnieni z obowiązku rozliczania się z ZUSem.

Korzyści ze spółka komandytowej z maltańskim komplementariuszem

Spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem pozwala zredukować podatek CIT oraz PIT jej wspólników. Transparentność podatkową zapewnia w tym wypadku zgłoszenie spółki komandytowej i spółki maltańskiej do VAT w Polsce, a także uzyskanie przez spółkę maltańską polskiego numeru NIP na potrzeby rozliczeń dyrektora zarządzającego.

Instytucja Dyrektorów Zarządzających umożliwia wypłatę około 2,5 mln zł bez konieczności rozliczania podatku dochodowego.

Proces implementacji struktury

Proces implementacji rozpoczynamy od:

  • uzyskania indywidualnej interpretacji Ministra Finansów potwierdzającą zgodność rozwiązania z przepisami oraz legalność [wymagane jest przygotowanie dwóch interpretacji na każdą osobę w Polsce]

  • uzyskania opinii izby skarbowej na Malcie w sprawie braku opodatkowania wypłat dyrektorskich na Malcie,

  • przygotowanie komentarza prawno-podatkowego opisującą strukturę zagraniczną oraz przepływy pieniężne.

Spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących stacjonarny biznes na terenie Polski i którzy chcą wykazać dochód na polskim PIT.

Aktualizacja: Przepisy z dniem 1 stycznia 2019 uległy zmianie. 

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Kancelaria Jabłońscy na Malcie

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Malcie przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem
Przewiń na górę