System podatkowy Estonii

///System podatkowy Estonii
43. System podatkowy w Estonii

System podatkowy Estonii plasuje Estonię w światowej czołówce pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. System podatkowy Estonii tworzy konkurencyjne środowisko, które pozwala na badanie, rozwój i dostarczanie rozwiązań i usług na całym świecie.

Estonia leży w północno-wschodniej Europie, graniczy od zachodu z Morzem Bałtyckim, od północy z Zatoką Fińską, od południa z Łotwą i od wschodu z Rosją. Jest on podzielony na 15 powiatów i 79 gmin lokalnych, a stolicą jest Tallinn. Językiem urzędowym Estonii jest estoński, a walutą jest euro (EUR).

Po wiekach rządów niemieckich, duńskich, szwedzkich, polskich i rosyjskich Estonia uzyskała niepodległość w 1918 roku. Wcielona do ZSRR w 1940 r., działanie nigdy nie uznane przez Stany Zjednoczone, odzyskała wolność w 1991 r. wraz z rozpadem Związku Radzieckiego. Od czasu odejścia wszystkich sił okupacyjnych w 1994 r. Estonia może swobodnie promować więzi gospodarcze i polityczne z Europą Zachodnią.

Estonia posiada nowoczesną gospodarkę rynkową i jeden z wyższych poziomów dochodu na mieszkańca w Europie Środkowej i w regionie Morza Bałtyckiego. Kolejne rządy Estonii realizowały wolny rynek, pro-biznesowy program gospodarczy i niewiele zrzekły się zaangażowania w reformy prorynkowe. Obecny rząd prowadził stosunkowo zdrową politykę fiskalną, która doprowadziła do zrównoważenia budżetu i niskiego długu publicznego. Priorytetem Estonii było utrzymanie wysokich stóp wzrostu, które wynoszą średnio 6% rocznie. Gospodarka korzysta z silnych sektorów elektroniki i telekomunikacji oraz silnych związków handlowych z Finlandią, Szwecją i Niemcami.

Wiosną 2004 r. Estonia przystąpiła zarówno do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), jak i do Unii Europejskiej (UE). W dniu 9 grudnia 2010 r. Estonia została 34. państwem członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Estonia przyjęła euro 1 stycznia 2011 r.

SYSTEM PODATKOWY ESTONII - ISTOTNE ZMIANY

Estonię uważa się za kraj oferujący stosunkowo korzystny system podatku dochodowego, ponieważ wszystkie niepodzielone zyski osób prawnych są zwolnione z podatku. Estonia pobiera podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wyłącznie od zysków, które są wypłacane w formie dywidend, wykupu akcji własnych, obniżenia kapitału, przychodów z likwidacji lub podziału domniemanego zysku. Zyski wypłacone podlegają na ogół 20 % podatkowi od osób prawnych (20/80 od kwoty netto podziału zysku).

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie dwie istotne zmiany do ustawy o podatku dochodowym.

Po pierwsze, wprowadzono nową klauzulę o unikaniu opodatkowania, która zobowiązuje spółkę będącą rezydentem do zapłaty podatku dochodowego od pożyczki udzielonej akcjonariuszowi lub wspólnikowi, jeżeli „okoliczności transakcji wskazują, że może to być ukryty podział zysku”. Jeżeli termin wymagalności pożyczki udzielonej na rzecz podmiotu powiązanego przekracza 48 miesięcy, wówczas Ministerstwo Finansów przyjmuje, że niektóre pożyczki udzielone podmiotom powiązanym mogą stanowić ukryty podział zysku, a po dotrzymaniu terminu ciężar udowodnienia, że jest odwrotnie, spoczywa na podatniku. Zmiana ta ma zastosowanie do kwalifikujących się kredytów udzielanych począwszy od 1 lipca 2017 r.

Drugą nowelizacją, począwszy od 2019 r., jest możliwość obniżenia stawki podatku CIT o 14% dla spółek dokonujących regularnego podziału zysku. Wypłata dywidend w wysokości mniejszej lub równej wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat (20%) będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłego 20/80). W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się 7% stawkę podatku u źródła (WHT), chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%).

Od 1 stycznia 2019 r. do estońskiego prawodawstwa wprowadzane są zmiany oparte na przepisach Unii Europejskiej (UE) 2016/1164 Dyrektywa w sprawie unikania zobowiązań podatkowych (ATAD). Zmiany te wprowadzą zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC), nową ogólną zasadę zwalczania nadużyć (GAAR) oraz zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w formie opodatkowania „przekroczenia kosztów finansowania zewnętrznego”.

SYSTEM PODATKOWY ESTONII - PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH

Wszystkie niepodzielone zyski osób prawnych są zwolnione z podatku. Zwolnienie to obejmuje zarówno aktywne (np. handel), jak i pasywne (np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne) rodzaje dochodów. Obejmuje również zyski kapitałowe ze sprzedaży wszystkich rodzajów aktywów, w tym akcji, papierów wartościowych i nieruchomości. System podatkowy Estonii jest dostępny dla spółek estońskich będących rezydentami oraz stałych zakładów spółek niebędących rezydentami, które są zarejestrowane w Estonii.

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw jest odraczane do momentu podziału zysków w formie dywidend lub uznania ich za wypłacone, na przykład w przypadku korekty cen transferowych, wydatków i płatności, które nie mają celu gospodarczego, korzyści ubocznych, darowizn, darowizn i wydatków reprezentacyjnych.

Zyski wypłacone podlegają z reguły podatkowi CIT w wysokości 20 %. Na przykład, firma, która ma zyski w wysokości 100 euro (EUR) dostępne do podziału, może wypłacać dywidendy w wysokości 80 euro, od których musi zapłacić podatek CIT w wysokości 20 euro.

Z estońskiego punktu widzenia, podatek ten jest uważany za CIT, a nie WHT, a więc na stawkę podatku nie ma wpływu obowiązująca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Począwszy od 2018 r., dostępny jest niższy podatek CIT o stawce 14% dla firm dokonujących regularnych wypłat z zysku. Wypłata dywidend w kwocie, która jest niższa lub równa wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłej stawki 20/80). W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się 7% stawkę WHT, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%). Rok 2018 jest pierwszym rokiem branym pod uwagę przy ustalaniu średniej dywidendy.

W Estonii spółki będące rezydentami są opodatkowane od zysków podzielonych z ich światowych dochodów, podczas gdy zakłady stałe nierezydentów są opodatkowane wyłącznie od zysków podzielonych z dochodów pochodzących ze źródeł estońskich. Dochody pochodzące z innych źródeł estońskich uzyskane przez nierezydentów mogą podlegać ostatecznemu podatkowi u źródła lub CIT w drodze oceny.

SYSTEM PODATKOWY ESTONII - REZYDENCJA PODATKOWA

Podmiot prawny jest uznawany za rezydenta podatkowego w Estonii do celów podatkowych, jeżeli został ustanowiony na mocy prawa estońskiego.

Za podatnika niebędącego rezydentem uznaje się zakład stały (w tym oddział zarejestrowany w rejestrze handlowym) podmiotu zagranicznego. Zgodnie z prawem krajowym, które odbiega od Modelowej konwencji podatkowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), fundusz zakład stały definiuje się jako przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego w Estonii prowadzona jest stała działalność gospodarcza nierezydenta. Zakład stały uznaje się za powstały w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w Estonii, która jest geograficznie powiązana lub ma charakter ruchomy, lub w wyniku działalności gospodarczej agenta upoważnionego do zawierania umów w imieniu nierezydenta.

SYSTEM PODATKOWY ESTONII - PODATEK U ŹRÓDŁA

Płatnikami podatku u źródła są osoby prawne będące rezydentami, osoby fizyczne będące rezydentami zarejestrowane jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działające jako pracodawcy, oraz nierezydenci posiadający zakład stały lub działający jako pracodawcy w Estonii.

Podatek musi być zgłoszony i zapłacony do dziesiątego dnia miesiąca następującego po dokonaniu płatności. Podatek CIT nie jest potrącany z płatności na rzecz spółek będących rezydentami, zarejestrowanych właścicieli jednoosobowych i zarejestrowanych zakładów stałych spółek nierezydentów.

W odniesieniu do płatności podlegających opodatkowaniu WHT obowiązują następujące zasady:

Nie ma podatku u źródła od dywidend. W drodze wyjątku 7% podatku u źródła ma zastosowanie do dywidend wypłacanych osobom fizycznym będących rezydentami i nierezydentami, jeżeli wypłata podlega obniżonej stawce CIT.

Nie ma podatku u źródła od odsetek wypłacanych nierezydentom. Odsetki dla osób fizycznych będących rezydentami podlegają 20% stawce WHT.

Opłaty licencyjne (w tym płatności za korzystanie ze sprzętu przemysłowego, handlowego lub naukowego) płacone nierezydentom podlegają z reguły 10% stawce WHT zgodnie z prawem krajowym, ale stawki obniżone mogą być dostępne na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre opłaty licencyjne na rzecz stowarzyszonych firm unijnych i szwajcarskich, które spełniają określone warunki, są zwolnione z podatku u źródła.

Opłaty czynszowe dla nierezydentów za korzystanie z nieruchomości znajdujących się w Estonii oraz majątku ruchomego podlegającego rejestracji w Estonii (z wyłączeniem opłat za korzystanie ze sprzętu przemysłowego, handlowego lub naukowego) podlegają 20% stawce podatku u źródła zgodnie z prawem krajowym, ale PTT mogą zwolnić opłaty za korzystanie z majątku ruchomego z podatku u źródła.

Opłaty licencyjne i czynszowe dla osób fizycznych będących rezydentami podlegają 20% stawce WHT.

Płatności na rzecz spółek nie będących rezydentami za usługi świadczone w Estonii, w tym opłaty za zarządzanie i doradztwo, podlegają stawce 10% podatku u źródła zgodnie z prawem krajowym, ale mogą być zwolnione na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opłaty za usługi dla rajów podatkowych zawsze podlegają 20% stawce podatku u źródła.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia dyrektorów i opłaty za usługi wypłacane osobom fizycznym podlegają 20% stawce podatku u źródła zgodnie z prawem krajowym, ale PTT mogą zwolnić płatności z podatku u źródła na rzecz osób fizycznych niebędących rezydentami.

Płatności za działalność artystów lub sportowców nierezydentów prowadzoną w Estonii podlegają 10% stawce podatku u źródła.

Niektóre emerytury, świadczenia ubezpieczeniowe, stypendia, nagrody, wygrane na loterii, itp. wypłacane nierezydentom i osobom fizycznym będącym rezydentami podlegają 20% stawce WHT według prawa krajowego.

W przypadku nierezydentów nieposiadających stałego miejsca zamieszkania w Estonii, podatek potrącany od tych płatności według stawek krajowych lub traktatowych stanowi ostateczny podatek w kategoriach ich estońskiego źródła dochodu i nie mają oni żadnych wymogów sprawozdawczości podatkowej w Estonii.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas