System podatkowy Estonii – osoby prawne

System podatkowy Estonii plasuje Estonię w światowej czołówce pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. System podatkowy Estonii tworzy konkurencyjne środowisko, które pozwala na badanie, rozwój i dostarczanie rozwiązań i usług na całym świecie.

Estonia leży w północno-wschodniej Europie, graniczy od zachodu z Morzem Bałtyckim, od północy z Zatoką Fińską, od południa z Łotwą i od wschodu z Rosją. Jest podzielona na 15 powiatów i 79 gmin lokalnych ze stolicą w Tallinnie. Językiem urzędowym jest język estoński, a walutą euro (EUR).

Estonia posiada nowoczesną gospodarkę rynkową i jeden z wyższych poziomów dochodu na mieszkańca w Europie Środkowej i w regionie Morza Bałtyckiego. Kolejne rządy Estonii realizowały politykę wolnego rynku, pro-biznesowy program gospodarczy. Estonia prowadziła stosunkowo zdrową politykę fiskalną, która doprowadziła do zrównoważenia budżetu i niskiego długu publicznego. Priorytetem Estonii było utrzymanie wysokich stóp wzrostu, które wynoszą średnio 6% rocznie. Gospodarka korzysta z silnych sektorów elektroniki i telekomunikacji oraz silnych związków handlowych z Finlandią, Szwecją i Niemcami.

System podatkowy Estonii - Znaczące zmiany

Estonię uważa się za kraj oferujący stosunkowo korzystny system podatku dochodowego, ponieważ wszystkie niepodzielone zyski osób prawnych są zwolnione z podatku. Estonia pobiera podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wyłącznie od zysków, które są wypłacane w formie dywidend, wykupu akcji własnych, obniżenia kapitału, przychodów z likwidacji lub podziału domniemanego zysku. Zyski wypłacone podlegają na ogół 20 % podatkowi od osób prawnych (20/80 od kwoty netto podziału zysku).

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie dwie istotne zmiany do ustawy o podatku dochodowym.

Po pierwsze, wprowadzono nową klauzulę o unikaniu opodatkowania, która zobowiązuje spółkę będącą rezydentem do zapłaty podatku dochodowego od pożyczki udzielonej akcjonariuszowi lub wspólnikowi, jeżeli “okoliczności transakcji wskazują, że może to być ukryty podział zysku”. Jeżeli termin wymagalności pożyczki udzielonej na rzecz podmiotu powiązanego przekracza 48 miesięcy, wówczas Ministerstwo Finansów przyjmuje, że pożyczki udzielone podmiotom powiązanym mogą stanowić ukryty podział zysku, a to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia przed organami takiego zdarzenia gospodarczego. Zmiana ta ma zastosowanie do pożyczek udzielanych począwszy od 1 lipca 2017 r.

Drugą nowelizacją, począwszy od 2019 r., jest możliwość obniżenia stawki podatku CIT o 14% dla spółek dokonujących regularnego podziału zysku. Wypłata dywidend w wysokości mniejszej lub równej wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat (20%) będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłego 20/80). W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca nierezydentem, stosuje się 7% stawkę podatku u źródła (WHT), chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%).

Od 1 stycznia 2019 r. do estońskiego prawodawstwa wprowadzane są zmiany oparte na przepisach Unii Europejskiej (UE) 2016/1164 Dyrektywa w sprawie unikania zobowiązań podatkowych (ATAD). Zmiany te wprowadzą zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC), nową ogólną zasadę zwalczania nadużyć (GAAR) oraz zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w formie opodatkowania “przekroczenia kosztów finansowania zewnętrznego.

System podatkowy Estonii - Podatek od osób prawnych

System podatkowy Estonii zakłada, iż wszystkie niepodzielone zyski osób prawnych są zwolnione z podatku. Zwolnienie to obejmuje zarówno aktywne (np. handel), jak i pasywne (np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne) rodzaje dochodów. Obejmuje również zyski kapitałowe ze sprzedaży wszystkich rodzajów aktywów, w tym akcji, papierów wartościowych i nieruchomości. System podatkowy Estonii jest dostępny dla spółek estońskich będących rezydentami oraz stałych zakładów spółek niebędących rezydentami, które są zarejestrowane w Estonii.

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw jest odraczane do momentu podziału zysków w formie dywidend lub uznania ich za wypłacone, na przykład w przypadku korekty cen transferowych, wydatków i płatności, które nie mają celu gospodarczego, korzyści ubocznych, darowizn, darowizn i wydatków reprezentacyjnych.

Zyski wypłacone podlegają z reguły podatkowi CIT w wysokości 20 %. Na przykład, firma, która ma zyski w wysokości 100 euro (EUR) dostępne do podziału, może wypłacać dywidendy w wysokości 80 euro, od których musi zapłacić podatek CIT w wysokości 20 euro.

Z estońskiego punktu widzenia, podatek ten jest uważany za CIT, a nie podatek u źródła (WHT), a więc na stawkę podatku nie ma wpływu obowiązująca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Począwszy od 2018 r., dostępny jest niższy podatek CIT o stawce 14% dla firm dokonujących regularnych wypłat z zysku. Wypłata dywidend w kwocie, która jest niższa lub równa wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłej stawki 20/80). W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się 7% stawkę WHT, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%). Rok 2018 jest pierwszym rokiem branym pod uwagę przy ustalaniu średniej dywidendy.

W Estonii spółki będące rezydentami są opodatkowane od zysków podzielonych z ich światowych dochodów, podczas gdy zakłady stałe nierezydentów są opodatkowane wyłącznie od zysków podzielonych z dochodów pochodzących ze źródeł estońskich. Dochody pochodzące z innych źródeł estońskich uzyskane przez nierezydentów mogą podlegać ostatecznemu podatkowi u źródła lub CIT w drodze oceny.

System podatkowy Estonii - Rezydencja podatkowa

Spółka w Estonii jest uznawany za rezydenta podatkowego w Estonii do celów podatkowych, jeżeli został ustanowiony na mocy prawa estońskiego.

Za podatnika niebędącego rezydentem uznaje się zakład stały (w tym oddział zarejestrowany w rejestrze handlowym) podmiotu zagranicznego. Zgodnie z prawem krajowym, które odbiega od Modelowej konwencji podatkowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), fundusz zakład stały definiuje się jako przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego w Estonii prowadzona jest stała działalność gospodarcza nierezydenta. Zakład stały uznaje się za powstały w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w Estonii, która jest geograficznie powiązana lub ma charakter ruchomy, lub w wyniku działalności gospodarczej agenta upoważnionego do zawierania umów w imieniu nierezydenta.

System podatkowy Estonii - Ustalenie dochodu

Zyski podlegające podziałowi ustala się na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z estońskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i nie dokonuje się korekt zysków księgowych dla celów podatkowych (np. amortyzacja podatkowa, przeniesienie strat podatkowych lub zwrot podatku).

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego związane z wypłatą dywidendy ujmuje się jako koszt w momencie zadeklarowania dywidendy, niezależnie od tego, kiedy zyski zostały wygenerowane lub wypłacone.

Dywidendy wypłacane przez spółki estońskie podlegają zazwyczaj podatkowi CIT 20/80 na poziomie spółki. Dywidendy wypłacane przez spółki estońskie są jednak zwolnione z podatku od wartości dodanej, jeżeli wypłaty są dokonywane:

  • na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi Estonii, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, w których przedsiębiorstwo estońskie posiada co najmniej 10 % udziałów

  • na rzecz stałego zakładu w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii

  • na rzecz innych spółek zagranicznych, w których spółka estońska (z wyjątkiem spółek działających w rajach podatkowych) posiada co najmniej 10% udziałów, pod warunkiem, że zyski bazowe zostały objęte podatkiem zagranicznym lub że zagraniczny podatek dochodowy został potrącony z otrzymanych dywidend, lub

  • na rzecz zagranicznego stałego zakładu we wszystkich innych krajach, pod warunkiem, że zyski te podlegały opodatkowaniu w kraju stałego zakładu.

Ponadto dywidendy giełdowe wypłacane akcjonariuszom są zwolnione z podatku CIT w stosunku 20/80.

Niektóre podatki krajowe i zagraniczne mogą być również zaliczone na poczet podatku dochodowego od osób prawnych 20/80 na mocy przepisów krajowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Od 2018 r. dostępna jest niższa stawka podatku CIT w wysokości 14% dla przedsiębiorstw regularnie dokonujących wypłat z zysku. Wypłata dywidend w kwocie niższej lub równej wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat (20%) będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłej stawki 20/80). Rok 2018 jest pierwszym rokiem branym pod uwagę przy ustalaniu średniej wypłaty dywidendy. W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się stawkę WHT w wysokości 7%, chyba że umowa podatkowa przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%).

Logo Kancelaria Jabłońscy
Kancelaria Jabłońscy w Estonii

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Estonii przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj

Autor:

Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
System podatkowy Estonii – osoby prawne
Przewiń na górę