System podatkowy na Cyprze – Osoby prawne

System podatkowy na Cyprze dzięki swojej konstrukcji i szeregu korzystnych zapisów od lat stwarza niepowtarzalne warunki do tworzenia spółek na Cyprze. Mądrze skalibrowany system podatkowy pozwala temu niewielkiemu państwu być jedną z najpopularniejszych destynacji dla klientów ze środkowej Europy.

System podatkowy na Cyprze jest wariacją prawa europejskiego i anglosaskiego. Podobnie jak większość krajów, system podatkowy na Cyprze składa się z przepisów dotyczących osób fizycznych oraz odrębnego prawodawstwa dedykowanego osobą prawym. W tej części prezentujemy przepisy dotyczące spółek na Cyprze – podatek dochodowy od osób prawnych.

System podatkowy na Cyprze - Podatek dochodowy od osób prawnych

Wszystkie spółki na Cyprze będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane od osiągniętych przez nie dochodów lub dochodów pochodzących ze wszystkich podlegających opodatkowaniu źródeł na Cyprze i za granicą. Spółka niebędąca cypryjskim rezydentem podatkowym jest opodatkowana od dochodów uzyskanych lub uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład na Cyprze oraz od określonych dochodów pochodzących ze źródeł na Cyprze.

Oczekuje się, że od 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC), tj. niepodzielone zyski CFC bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez spółkę będącą rezydentem podatkowym na Cyprze mogą podlegać opodatkowaniu przy czym mogą mieć zastosowanie pewne wyjątki.

Spółka jest rezydentem Cypru, jeżeli jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze. Zapłacone podatki zagraniczne mogą być zaliczone na poczet cypryjskiego podatku dochodowego od osób prawnych.

System podatkowy na Cyprze - stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla wszystkich spółek wynosi 12,5. Cypryjska ustawa o CIT wyraźnie przewiduje szereg wyłączeń dla wielu i zróżnicowanych rodzajów dochodów, zysków i zysków. Na Cyprze nie ma podatków lokalnych od dochodów spółek.

System podatkowy na Cyprze - Specjalny wkład na rzecz obrony (SDC)

SDC nakłada się jedynie na zwolnione dochody z dywidend, dochody z “pasywnych” odsetek oraz dochody z czynszów uzyskiwane przez cypryjskie spółki będące rezydentami podatkowymi oraz cypryjskie stałe zakłady spółek niebędącymi rezydentami podatkowymi. Podmioty niebędące rezydentami podatkowymi Cypru, które nie są stałymi zakładami spółek  będącymi rezydentami podatkowymi Cypru, są zwolnione z SDC.

Dywidendy są generalnie zwolnione z SDC, z zastrzeżeniem pewnych rzadko stosowanych ograniczeń.

Odsetki otrzymane w ramach zamkniętych lub otwartych programów zbiorowego inwestowania (CIS) nigdy nie podlegają SDC, ponieważ uznaje się je za “aktywny” dochód z tytułu odsetek. Takie odsetki są opodatkowane jedynie w ramach CIT (po odliczeniu dopuszczalnych wydatków) według standardowej stawki CIT wynoszącej 12,5 %.

Odsetki otrzymane przez przedsiębiorstwa w ramach zwykłej działalności gospodarczej, w tym odsetki ściśle związane ze zwykłą działalnością gospodarczą, są również uznawane za “aktywne” przychody z tytułu odsetek i podlegają opodatkowaniu w ramach CIT (po odliczeniu dopuszczalnych kosztów) według standardowej stawki CIT w wysokości 12,5%.

W przypadku gdy przedsiębiorstwa otrzymują odsetki, które nie spełniają warunków określonych bezpośrednio powyżej, odsetki uznaje się za “pasywny” dochód z odsetek, który podlega SDC (bez odliczenia kosztów) w wysokości 30%. Takie “bierne” odsetki z natury są jednak zwolnione z podatku CIT.

Dochód z wynajmu brutto pomniejszony o 25% podlega również SDC według stawki 3% (tj. efektywnej stawki 2,25%) dodatkowo do CIT (po odliczeniu dopuszczalnych wydatków) w wysokości 12,5%.

System podatkowy na Cyprze - Rezydencja podatkowa osoby prawnej na Cyprze

Jedynie spółki zarządzane i kontrolowane na Cyprze są traktowane jako rezydenci podatkowi na Cyprze. 

System podatkowy na Cyprze - Opodatkowanie oddziałów spółki na Cyprze

Stawka podatku od zysków oddziałów cypryjskich jest taka sama jak od zysków przedsiębiorstw (12,5%). Żaden inny podatek nie jest pobierany od transferów zysków lub funduszy do zagranicznej siedziby głównej.

System podatkowy na Cyprze - Zyski kapitałowe

Zyski ze zbycia “tytułów własności” przedsiębiorstw są bezwarunkowo zwolnione z podatku CIT. Tytuły” definiuje się jako akcje, obligacje, skrypty dłużne, akcje założycielskie i inne tytuły spółek lub innych osób prawnych zarejestrowanych na Cyprze lub za granicą oraz opcje na nie. Zgodnie z okólnikiem wydanym przez cypryjski organ podatkowy (CTA) termin ten obejmuje m.in. kontrakty terminowe typu future/preward na tytuły, pozycje krótkie na tytuły, swapy na tytuły, kwity depozytowe na tytuły, umowy repo na tytuły, jednostki w otwartych lub zamkniętych funduszach inwestycyjnych, międzynarodowe systemy zbiorowego inwestowania (ICIS), przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), fundusze powiernicze i fundusze inwestycyjne, fundusze wzajemne, fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT) oraz jednostki indeksów giełdowych na tytuły.

Zyski kapitałowe z nieruchomości położonych na Cyprze (oraz z akcji nienotowanych bezpośrednio lub pośrednio będących w posiadaniu takich nieruchomości położonych na Cyprze) podlegają odrębnemu opodatkowaniu na Cyprze.

System podatkowy na Cyprze - Przychody z tytułu dywidend

Dywidendy otrzymane od innych cypryjskich spółek będących rezydentami podatkowymi są zwolnione ze wszystkich podatków, z zastrzeżeniem pewnych przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania.

Dywidendy uzyskane z inwestycji zagranicznych są zwolnione z CIT na Cyprze, z wyjątkiem dywidend, które podlegają odliczeniu do celów podatkowych dla spółki wypłacającej. Takie podlegające odliczeniu dywidendy zagraniczne podlegają CIT i są zwolnione z SDC. Inne (tj. niepodlegające odliczeniu) dochody z dywidend zagranicznych są również zwolnione (zwolnienie z udziału) z SDC, chyba że:

  • ponad 50% działalności zagranicznej spółki wypłacającej bezpośrednio lub pośrednio skutkuje przychodami z inwestycji, oraz 

  • podatek zagraniczny jest znacznie niższy niż obciążenie podatkowe na Cyprze (tzn. efektywna stawka podatkowa jest niższa niż 6,25 %).

W przypadkach, w których wspomniane wyżej cypryjskie zwolnienie z udziału w dywidendach zagranicznych nie jest dostępne, wszelkie zagraniczne podatki u źródła (WHT) nałożone na dywidendy wypłacane spółce cypryjskiej zostaną zaliczone na poczet zryczałtowanej stawki SDC w wysokości 17% w odniesieniu do takich dywidend, bez konieczności posiadania DTT w jurysdykcji płatniczej. Ponadto, w niektórych przypadkach, dostępny jest również kredyt na zaległy podatek zagraniczny (tj. zagraniczny podatek od zysków firmy wypłacającej).

Dywidendy giełdowe

Spółka cypryjska może wypłacać zwolnione z podatku dywidendy z akcji zwykłych (akcje premiowe) proporcjonalnie wszystkim akcjonariuszom akcji zwykłych (na określonych warunkach).

System podatkowy na Cyprze - Przychody z tytułu opłat licencyjnych

Dochód z tytułu opłat licencyjnych jest opodatkowany w ramach CIT, po odliczeniu dopuszczalnych wydatków, według stawki 12,5%.

System podatkowy na Cyprze - Przychody z tytułu różnic kursowych (forex)

Różnice kursowe są neutralne podatkowo dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (tj. zyski z tytułu różnic kursowych nie podlegają opodatkowaniu, a straty z tytułu różnic kursowych nie podlegają odliczeniu). Jednakże różnice kursowe wynikające z obrotu walutami obcymi (i powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi) podlegają CIT.

System podatkowy na Cyprze - podatek od osób prawnych - Odliczenia

Ogólnie rzecz biorąc, wydatki poniesione w całości i wyłącznie w celu uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu podlegają odliczeniu od przychodu podlegającego opodatkowaniu spółki. Wydatki takie powinny być poparte fakturami i odpowiednimi rachunkami lub innymi dokumentami uzupełniającymi.

System podatkowy na Cyprze - podatek od osób prawnych - Amortyzacja i umorzenie

W przypadku środków trwałych amortyzację oblicza się metodą liniową według ustalonych stawek, które różnią się w zależności od rodzaju środka trwałego.

Rzeczowe aktywa trwałe nabyte w latach podatkowych 2012-2018 kwalifikują się do przyspieszonej amortyzacji podatkowej według stawki 20% w skali roku (z wyłączeniem aktywów, które kwalifikują się już do wyższej rocznej stawki amortyzacji podatkowej).

Budynki przemysłowe i hotelowe nabyte w latach podatkowych 2012-2018 kwalifikują się do przyspieszonej amortyzacji podatkowej w wysokości 7% rocznie. Grunty nie podlegają amortyzacji podatkowej.

System podatkowy na Cyprze - Szybkie podsumowanie
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (%)
12.5
Terminy podatku dochodowego od osób prawnych
Termin płatności podatku CIT31 marca drugiego roku następującego po odpowiednim roku podatkowym/kalendarzowym.
Ostateczny termin płatności CIT1 sierpnia roku następującego po danym roku podatkowym/kalendarzowym.
Szacunkowe terminy płatności CITDwie równe raty należne na dzień 31 lipca i 31 grudnia danego roku podatkowego/kalendarzowego.
Standardowa stawka VAT (%)
19
Stawki podatku u źródła (%) (Dywidendy / Odsetki / Opłaty licencyjne)

Rezydenci korporacji: 0 / 30 (tylko na ” pasywne” odsetki) / 0;

Nierezydenci:  0 / 0 / 10 (tylko jeśli opłaty licencyjne uzyskane z praw używanych na Cyprze)

Stopa opodatkowania zysków kapitałowych (%)20
Przydatne linki
Kancelaria Jabłońscy w Cypru

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Cyprze przy współpracy z doświadczonym biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
System podatkowy na Cyprze – Osoby prawne
Przewiń na górę