System podatkowy w Liechtenstein – osoby prawne

System podatkowy Liechtensteinu dotyczący osób prawnych - dzięki swojej konstrukcji i szeregu korzystnych zapisów stwarza niepowtarzalne warunki do tworzenia podmiotów prawnych w Liechtensteinie. Mądrze skalibrowany system podatkowy i poufność informacji pozwala temu niewielkiemu państwu w Europie Zachodniej być jedną z najpopularniejszych destynacji dla zamożnych klientów.

System podatkowy w Liechtensteinie jest dostosowany do spełnienia warunków gospodarczych i prawnych w Księstwie i za granicą. Gwarantuje to, że obecnie i w przyszłości System podatkowy w Liechtensteinie będzie nadal posiadał atrakcyjny i konkurencyjny system podatkowy. Jedną z głównych koncepcji stojących za przepisami podatkowymi w tym kraju jest utrzymanie “neutralności decyzji”, co oznacza, że na podatki nie powinny wpływać decyzje dotyczące inwestycji, finansowania, form prawnych i organizacyjnych oraz wykorzystania pozyskanego kapitału. Prawo podatkowe jest proste, przejrzyste i kompatybilne z prawem międzynarodowym.

System podatkowy w Liechtensteinie - Podatek dochodowy od osób prawnych

Co do zasady, wszystkie korporacje, fundacje i przedsiębiorstwa podlegają podatkowi od zysków według zryczałtowanej stawki 12,5%. Spółki będące rezydentami podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodów na całym świecie. Spółki nie będące rezydentami podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodów z nieruchomości lub oddziałów na terenie Liechtensteinu.

Wszystkie osoby prawne podlegają rocznemu minimalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych w wysokości 1.800 franków szwajcarskich (CHF) za lata podatkowe rozpoczynające się 1 stycznia 2017 roku. Podatek ten może być w pełni zaliczony na poczet podatku dochodowego.

Pełna kwota podatku jest należna nawet jeśli osoba prawna nie jest rezydentem Liechtensteinu przez cały okres podatkowy.

W ramach jednego wyjątku, minimalny podatek nie jest należny, jeżeli suma aktywów podmiotu prowadzącego działalność nie przekroczyła 500,000 CHF w ciągu ostatnich trzech lat.

System podatkowy w Liechtensteinie - Rezydencja podatkowa osób prawnych

Spółkę w Liechtensteinie uznaje się za mającą siedzibę w Liechtensteinie, jeżeli jej statutowa siedziba lub miejsce faktycznego zarządzania znajduje się w Liechtensteinie.

Spółki, które nie mają ani siedziby, ani rzeczywistego miejsca zarządzania w Liechtensteinie, jak również specjalne przeznaczenie majątkowe bez osobowości prawnej (np. trusty), podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do następujących dochodów:

  • dochody przedsiębiorstw z tytułu uprawy nieruchomości krajowych wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie.

  • dochód z wynajmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się na terenie Liechtensteinu.

  • podlegający opodatkowaniu dochód netto osób prawnych z zakładów stałych znajdujących się na terenie Liechtensteinu.

System podatkowy w Liechtensteinie - Przychody oddziałów

Zasady mające zastosowanie do przedsiębiorstw mają również zastosowanie do dochodów oddziałów, pod warunkiem że transakcje z centralą lub innymi oddziałami odbywają się na warunkach rynkowych. Opodatkowanie w Liechtensteinie jest nakładane na zysk przypadający na dany oddział. Stosuje się również minimalny roczny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 800 CHF.

Nie ma podatku u źródła (WHT) od transferu zysków do siedziby głównej.

System podatkowy w Liechtensteinie - Zyski kapitałowe

Zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży akcji są zwolnione z podatku. Zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych z nieruchomości.

Od dnia 13 lipca 2018 r. wprowadzono nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w odniesieniu do opodatkowania zysków kapitałowych. Zyski kapitałowe pochodzące z inwestycji w zagraniczne osoby prawne nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% całkowitego dochodu zagranicznej osoby prawnej stanowi dochód pasywny, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

System podatkowy w Liechtensteinie - Dochód z dywidend

Dochód z dywidend jest zwolniony z podatku dla inwestorów korporacyjnych (udziałowców lub beneficjentów), pod warunkiem, że wypłata z 25% (lub więcej) udziałów nie podlega odliczeniu podatkowemu w kraju źródła.

Z dniem 13 lipca 2018 r. wprowadzono nowe zasady zwalczania nadużyć w zakresie opodatkowania dochodów z dywidend. Dochody z dywidend uzyskane z inwestycji w zagranicznych osobach prawnych nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% ogółu dochodów zagranicznej osoby prawnej stanowią dochody pasywne, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

System podatkowy w Liechtensteinie - Przychody z tytułu odsetek

Dochód z odsetek podlega opodatkowaniu i musi być uzyskany zgodnie z zasadą pełnej konkurencji, jeżeli dotyczy podmiotów powiązanych.

System podatkowy w Liechtensteinie - Przychody z tytułu opłat licencyjnych

Dochody z tytułu opłat licencyjnych podlegają zwykłemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przed 1 stycznia 2017 r. dopuszczalne było odliczenie 80% od dochodu netto z tytułu praw własności intelektualnej (IP) (np. dochodu z tytułu opłat licencyjnych). Wraz ze zmianami w prawie podatkowym, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., zniesiono w Liechtensteinie system “IP box”, przewidując okres stopniowego wycofywania istniejących “IP boxów” do 2020 roku.

System podatkowy w Liechtensteinie - Przychody z funduszy inwestycyjnych

Dla inwestorów korporacyjnych dochód z funduszy inwestycyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 12,5%.

System podatkowy w Liechtensteinie - Dochody zagraniczne

Przedsiębiorstwa będące rezydentami, działające lokalnie, są z reguły opodatkowane od ich światowych dochodów. Jednakże dochody z zagranicznych nieruchomości i zakładów stałych znajdujących się za granicą są zwolnione z opodatkowania w Liechtensteinie.

System podatkowy w Liechtensteinie - Podatek u źródła (WHT)

Liechtenstein nie pobiera żadnych podatków u źródła.

System podatkowy w Liechtensteinie - VAT

Liechtenstein przyjął szwajcarską ustawę o podatku VAT, posiadając jednocześnie własną administrację VAT.

Ogólna stawka podatku VAT wynosi 7,7%. Obniżona stawka w wysokości 2,5% ma zastosowanie do dostaw żywności, leków, gazet, czasopism i książek. Ponadto zakwaterowanie jest opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 3,7%. Należy pamiętać, że różne usługi są zwolnione z podatku VAT (np. opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, edukacja, bankowość, ubezpieczenia).

Każda osoba, która niezależnie od formy prawnej prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Każda osoba podlegająca opodatkowaniu VAT, która jest zaangażowana w krajową działalność gospodarczą z obrotem podlegającym opodatkowaniu niższym niż 100.000 CHF w ciągu roku obrotowego, może być zwolniona z opodatkowania. Specjalne regulacje dotyczą instytucji non-profit, jak również klubów sportowych i kulturalnych o charakterze non-profit. Odwrotna opłata ma zastosowanie w przypadku usług i niektórych dostaw od podmiotu mającego siedzibę za granicą.

System podatkowy w Liechtensteinie - Cła celne/taryfy przywozowe

Na podstawie traktatu o unii celnej z 1923 r. między Liechtensteinem a Szwajcarią, szwajcarskie cła i taryfy przywozowe mają zastosowanie również do Liechtensteinu. Taryfy i cła zależą od różnych specyficznych cech produktów i są wymienione na obszernych listach taryfowych i celnych, w związku z tym specyficzne taryfy i cła muszą być sprawdzane indywidualnie dla każdego przypadku.

System podatkowy w Liechtensteinie - Podatki akcyzowe

W Liechtensteinie obowiązuje kilka podatków akcyzowych (np. podatek od ropy naftowej, podatek od wyrobów tytoniowych, podatek samochodowy, opłata od pojazdów ciężarowych związana z osiągami, podatek od piwa, opodatkowanie napojów spirytusowych).

System podatkowy w Liechtensteinie - Podatki od nieruchomości

W Liechtensteinie nie stosuje się żadnych podatków od nieruchomości.

System podatkowy w Liechtensteinie - Opłata skarbowa

Na podstawie traktatu o unii celnej z 1923 r. między Szwajcarią a Liechtensteinem, w Liechtensteinie obowiązuje szwajcarska ustawa z dnia 27 czerwca 1927 r. o opłatach skarbowych. Ustawa o opłacie skarbowej obejmuje m.in. opłatę skarbową od emisji oraz podatek od przelewów papierów wartościowych.

System podatkowy w Liechtensteinie - Podatek od kapitału zakładowego

O ile nie ma zastosowania szwajcarska ustawa o opłacie skarbowej, podatek od założenia w wysokości 1% ustawowego kapitału nominalnego jest pobierany przy zakładaniu lub przenoszeniu spółek prawnych w Liechtensteinie (np. fundacji, zakładania), jak również przy podwyższaniu kapitału.

Ogólna stawka podatku w wysokości 1% jest obniżona do 0,5% dla kwot większych niż 5 mln CHF i do 0,3% dla kwot większych niż 10 mln CHF. Pierwszy 1 mln CHF jest zwolniony z podatku.

Fundacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od tworzenia kapitału według stawki podatkowej 0,2%, ale co najmniej 200 CHF.

System podatkowy w Liechtensteinie - Podatek od zysków z nieruchomości

Zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości lub czynności równorzędnych o takim samym wyniku podlegają odrębnemu podatkowi od zysków z nieruchomości. Dochodem podatkowym jest zasadniczo różnica między przychodami ze sprzedaży a pierwotną ceną nabycia nieruchomości powiększona o wszelkie poniesione nakłady inwestycyjne. Podstawowa stawka podatkowa może wynosić do 24%, w zależności od kwoty podlegającego opodatkowaniu zysku z nieruchomości. Przeniesienie własności ekonomicznej nieruchomości (np. poprzez sprzedaż większości udziałów w spółce obrotu nieruchomościami) może również spowodować powstanie podatku od nieruchomości.

System podatkowy w Liechtensteinie - Podatek od składek ubezpieczeniowych

Liechtenstein nakłada podatek na niektóre składki ubezpieczeniowe. Stawka podatku wynosi 5% składki pieniężnej (2,5% w przypadku ubezpieczeń na życie). Składki gotówkowe w walucie obcej muszą być przeliczone na franki szwajcarskie w momencie powstania roszczenia podatkowego.

Należy również wziąć pod uwagę różne zwolnienia z podatku.

System podatkowy w Liechtensteinie - Składki na ubezpieczenie społeczne

Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy są zobowiązani do rozliczania się ze składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń swoich pracowników. Jeżeli pracownik podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w Liechtensteinie, dotyczy to następujących obowiązkowych składek na zabezpieczenie społeczne:

  • Ubezpieczenie emerytalne, rodzinne i od niepełnosprawności (9,3 %, udział pracodawcy wynosi 5,1875 %, a udział pracownika 4,70 %).

  • Rodzinny fundusz wyrównawczy (1,9%, w całości finansowany przez pracodawcę).

  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia / dodatkowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (1%, udział pracodawcy wynosi połowę).

  • Zawodowe ubezpieczenie wypadkowe (ok. 0,1%, finansowane w całości przez pracodawcę).

  • Pracowniczy program emerytalny (II filar) (składki zależą od programu emerytalnego, udział pracodawcy wynosi zazwyczaj połowę).

 

System podatkowy w Liechtensteinie - Szybkie podsumowanie

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (%)
12.5
Terminy podatku dochodowego od osób prawnych
Termin płatności podatku CIT1 lipca (możliwe przedłużenie)
Ostateczny termin płatności CITW ciągu 30 dni od otrzymania wyników obliczeń.
Szacunkowe terminy płatności CITZazwyczaj nie są należne żadne szacunkowe płatności z tytułu CIT. Wyjątek: jeśli data złożenia wniosku zostanie przedłużona poza 30 czerwca, zostanie dostarczona tymczasowa faktura na podstawie ostatniego obliczenia.
Standardowa stawka VAT (%)
7.7
Stopa opodatkowania zysków kapitałowych (%)Zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży akcji są zwolnione z podatku. Zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości podlegają odrębnemu podatkowi od zysków z nieruchomości w wysokości do 24%.
Kancelaria Jabłońscy w Liechtensteinie

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Liechtensteinie przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
System podatkowy w Liechtenstein – osoby prawne
Przewiń na górę