System podatkowy w Szwajcarii

System podatkowy w Szwajcarii jest ciekawym środowiskiem prawnym do prowadzenia międzynarodowego biznesu. Sprawny aparat państwowy, przejrzystość prawa - to niektóre atrybuty, które zachęcają do zaprezentowaniu tej jurysdykcji. Dla inwestorów zainteresowanych budowaniem biznesu w Szwajcarii przedstawiamy podstawowe informacje o kluczowych aspektach systemu podatkowego w Szwajcarii.

Szwajcaria jest jedną z najpopularniejszych lokalizacji firm na świecie. W 2017 roku czwarty rok z rzędu do szwajcarskiego rejestru handlowego zostało wpisanych ponad 41 000 nowych spółek, z czego ponad jedna trzecia to inwestorzy zagraniczni.

Federalny system podatkowy w Szwajcarii jest udanym modelem: podatki są ustalane i nakładane na szczeblu federalnym, kantonalnym i gminnym. Krajowa konkurencja podatkowa odgrywa istotną rolę w bardzo niskich stawkach podatkowych. Najatrakcyjniejsze pod względem podatkowym kantony to międzynarodowi liderzy zarówno pod względem podatków od osób prawnych, jak i podatków nakładanych na wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Rezydencja podatkowa

Spółka uważana jest za rezydenta podatkowego w Szwajcarii, jeżeli ma swoją siedzibę (siedzibę statutową) lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności w Szwajcarii. Szwajcarskie spółki będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane od swoich światowych dochodów, z wyjątkiem zysków z zagranicznych oddziałów i zagranicznych nieruchomości, które są zwolnione z podatku.

Szwajcarskie spółki nie będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane od dochodów generowanych w Szwajcarii, tj. od dochodów ze stałego zakładu/oddziału oraz nieruchomości znajdujących się w Szwajcarii. Ogólnie rzecz biorąc, podatek dochodowy od szwajcarskich spółek będących rezydentami podatkowymi waha się między 11,5% a 24,2%.

Obowiązki podatkowe

Okresem opodatkowania spółki w Szwajcarii jest rok obrotowy spółki. Każda firma musi złożyć roczne zeznanie podatkowe, które jest łączone dla celów podatkowych na poziomie federalnym i kantonalnym/gminnym. Termin płatności waha się od kantonu do kantonu, ale zazwyczaj jest to 30 września.

Grupowe zeznania podatkowe nie są dozwolone w Szwajcarii. Nie ma ustalonej daty wydania ocen.

Podatek od osób prawnych

Podatek pobierany jest na trzech poziomach: federalnym, kantonalnym i gminnym.

Na poziomie federalnym pobierana jest ryczałtowa stawka w wysokości 8,5%. Ponieważ jednak podatek podlega odliczeniu dla celów podatku dochodowego, efektywna stawka podatku dochodowego na poziomie federalnym wynosi 7,83%.

Każdy kanton ma swoje własne prawo podatkowe i dlatego pobiera podatek kantonalny i gminny według różnych stawek. Podatek dochodowy i kapitałowy różni się w zależności od kantonu i kantonu. Ponadto spółki, które korzystają z przywileju spółki holdingowej są w pełni zwolnione z podatków dochodowych kantonalnych i gminnych (proszę odnieść się poniżej do definicji systemu spółek holdingowych).

Ogólnie rzecz biorąc, podatek dochodowy od szwajcarskich spółek będących rezydentami podatkowymi waha się między 11,5% a 24,2%.

Przywilej spółki holdingowej przyznawany jest spółkom, które spełniają następujące kryteria:

  • co najmniej 2/3 całości aktywów stanowią udziały lub akcje lub udziały lub co najmniej 2/3 ich dochodu stanowią dochody z udziałów (dywidendy lub zyski kapitałowe).

  • nie prowadzą aktywnej wymiany handlowej ani działalności gospodarczej w Szwajcarii.

Spółki korzystające z przywileju spółki holdingowej są w pełni zwolnione z kantonalnego i gminnego podatku dochodowego i podlegają jedynie podatkowi dochodowemu na poziomie federalnym (tj. 8,5%, który jest obniżony do 7,83%, ponieważ podatek dochodowy jest traktowany jako odliczenie podatkowe).

Dywidendy

Dochód z dywidend z inwestycji zagranicznych podlega opodatkowaniu w Szwajcarii, chyba że dywidenda jest otrzymywana z kwalifikującego się udziału (patrz poniżej zasady zwolnienia z obowiązku uczestnictwa).

Dochód z dywidend od kwalifikujących się udziałów jest w Szwajcarii zwolniony z podatku dochodowego. Udział kwalifikuje się, jeśli spółka holdingowa posiada co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendę lub ma wartość co najmniej 1.000.000 CHF.

Zasady zwolnienia z obowiązku uczestnictwa mają zastosowanie zarówno do inwestycji lokalnych, jak i zagranicznych.

Dochód z dywidend z inwestycji lokalnych podlega opodatkowaniu w Szwajcarii, chyba że dywidenda jest otrzymywana z kwalifikującego się udziału (zob. poniżej zasady dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestnictwa).

Dywidendy wypłacane odbiorcom zagranicznym podlegają podatkowi potrącanemu u źródła w wysokości 35%. Szwajcaria przyjmuje unijną dyrektywę w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych, zgodnie z którą dywidendy pomiędzy podmiotami powiązanymi pomiędzy państwami członkowskimi UE nie podlegają podatkowi u źródła, jeżeli bezpośredni udział kapitałowy wynosi więcej niż 25% przez co najmniej 2 lata.

Dywidendy wypłacane odbiorcom lokalnym podlegają podatkowi potrącanemu u źródła w wysokości 35%, ale zazwyczaj podlega on pełnemu zwrotowi pod warunkiem, że zyski, z których wypłacono dywidendę, zostały opodatkowane.

Zyski kapitałowe

Zysk ze zbycia szwajcarskiej spółki przez jej zagranicznego akcjonariusza indywidualnego jest zwolniony z podatku w Szwajcarii.

Zysk ze zbycia szwajcarskiej spółki przez jej zagranicznego udziałowca jest zwolniony z opodatkowania w Szwajcarii pod warunkiem, że spełnione są kryteria zwolnienia z podatku od udziałów (definicja znajduje się powyżej).

Zyski kapitałowe zalicza się do dochodu podlegającego opodatkowaniu i podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednakże zbycie kwalifikujących się udziałów kapitałowych jest uprawnione do ulgi z tytułu uczestnictwa, a zatem nie podlega opodatkowaniu. Kwalifikujący się udział musi spełniać następujące kryteria

  • udział jest utrzymywany przez okres co najmniej jednego roku.

  • udział stanowi co najmniej 10% kapitału zbywanej spółki lub ma wartość co najmniej 1.000.000 CHF.

Straty kapitałowe są zaliczane do dochodu podlegającego opodatkowaniu i stanowią koszt uzyskania przychodu.

Odsetki

Dochód z dywidend z inwestycji zagranicznych podlega opodatkowaniu w Szwajcarii, chyba że dywidenda jest otrzymywana z kwalifikującego się udziału (patrz poniżej zasady zwolnienia z obowiązku uczestnictwa).

Dochód z dywidend od kwalifikujących się udziałów jest w Szwajcarii zwolniony z podatku dochodowego. Udział kwalifikuje się, jeśli spółka holdingowa posiada co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendę lub ma wartość co najmniej 1.000.000 CHF.

Zasady zwolnienia z obowiązku uczestnictwa mają zastosowanie zarówno do inwestycji lokalnych, jak i zagranicznych.

Dochód z dywidend z inwestycji lokalnych podlega opodatkowaniu w Szwajcarii, chyba że dywidenda jest otrzymywana z kwalifikującego się udziału (zob. poniżej zasady dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestnictwa).

Dywidendy wypłacane odbiorcom zagranicznym podlegają podatkowi potrącanemu u źródła w wysokości 35%. Szwajcaria przyjmuje unijną dyrektywę w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych, zgodnie z którą dywidendy pomiędzy podmiotami powiązanymi pomiędzy państwami członkowskimi UE nie podlegają podatkowi u źródła, jeżeli bezpośredni udział kapitałowy wynosi więcej niż 25% przez co najmniej 2 lata.

Dywidendy wypłacane odbiorcom lokalnym podlegają podatkowi potrącanemu u źródła w wysokości 35%, ale zazwyczaj podlega on pełnemu zwrotowi pod warunkiem, że zyski, z których wypłacono dywidendę, zostały opodatkowane.

Należności licencyjne

Dochód z należności licencyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według obowiązujących stawek. Obciążenie z tytułu opłat i prowizji jest generalnie możliwe do odliczenia od podatku. Nie ma podatku potrącanego u źródła od należności licencyjnych na rzecz odbiorców lokalnych lub zagranicznych.

Straty

Zwykłe straty podatkowe mogą być przenoszone na kolejne 7 lat. W Szwajcarii nie jest dostępna żadna ulga grupowa.

VAT

VAT jest pobierany od dostaw towarów i usług. Standardowa stawka podatku VAT wynosi 8%.  Obniżone stawki podatku VAT wynoszą 3,8% (hotelarstwo i hotelarstwo), 2,5% (towary o podstawowym znaczeniu) i 0% (eksport). Leczenie szpitalne, usługi kulturalne, usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne są zwolnione z podatku VAT.

Próg rejestracji dla celów podatku VAT w Szwajcarii wynosi 100 000 CHF. Złożenie deklaracji VAT i zapłata należności z tytułu podatku VAT następuje co 3 miesiące.

Logo Kancelaria Jabłońscy
Kancelaria Jabłońscy w Szwajcarii

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Szwajcarii przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
System podatkowy w Szwajcarii
Przewiń na górę