Założenie spółki na Cyprze – rodzaje spółek

Założenie spółki na Cyprze wymaga wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze. Przepisy cypryjskie przewidują szereg podmiotów, z których mogą wybierać inwestorzy. W niniejszym artykule rozpoznajemy cypryjskie podmioty, omawiamy ich rodzaje i charakterystykę. nagłówka

Założenie spółki na Cyprze wymaga przeanalizowania dostępnych opcji form prawnych jakie może przyjąć planowana przez nas działalność gospodarcza. W zależność od obranego kursu biznesowego wybrana spółka na Cyprze może mieć różną formę.

Kryteria doboru formy prawnej podmiotu

Zgodnie ze sztuką praktyki powoływania podmiotów gospodarczych, założenie spółki na Cyprze powinno się zacząć od udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaki ma być charakter spółki;

 • jaki ma być przedmiot działalności:

 • plan zarządzania zyskami spółki;

Następnie założenie spółki na Cyprze wymaga wyboru najlepiej dopasowanej formy prawnej do sporządzonych odpowiedzi.

Czy twoja spółka posiada rezydencję podatkową na Cyprze?

Wedle prawa unijnego, w tym przepisów cypryjskiego Companies Law oraz przepisów podatkowych dt. osób fizycznych i prawnych, rezydencję podatkową spółki determinuje miejsce zarządu spółki. Co do zasady, spółka może posiadać lokalną cypryjską rezydencję lub być podmiotem ukonstytuowanym na prawie cypryjskim lecz rezydentem podatkowym innego kraju.

 1. Podmiot będący rezydentem podatkowym

Spółka na Cyprze będzie uważana za rezydenta podatkowego gdy jest ona zarządzana i kontrolowana w większości przez osoby fizyczne lub prawne posiadające rezydencję podatkową na Cyprze. Dodatkowo istotnym elementem wpływającym na rezydencję podatkową jest miejsce sprawowania faktycznego nadzoru nad spółką. Spółki będące rezydentami podatkowymi na Cyprze korzystają z pełni korzyści sytemu podatkowego na Cyprze.

 1. Podmioty zarejestrowane na Cyprze, a nie będące rezydentami podatkowymi

Przeciwstawnie, podmiot, który nie jest zarządzany i kontrolowany z Cypru nie podlega opodatkowaniu, chyba że posiada tam stałą siedzibę lub uzyskuje dochodu z tytułu najmu cypryjskich nieruchomości lub uzyskują dochody ze sprzedaży nieruchomości na Cyprze. Podmioty, które nie mają cypryjskiej rezydencji podatkowej nie mogą korzystać z przywilejów systemu podatkowego Cypru oraz korzyści z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sprawdź rezydencję podatkową

Kancelaria Jabłońscy zaleca by sprawdzić status rezydencji podatkowej spółki dyrektorów zarządzających lub dyrektorów nominowanych.

Przeznaczenie spółki na Cyprze?

Tak jak wspomnieliśmy, założenie spółki na Cyprze wymaga zaprojektowania przyszłej działalności nowo utworzonej spółki. Ze względu na charakter działalności możemy wyróżnić:

 1. Spółki holdingowe;

 2. Spółki inwestycyjne;

 3. Spółki nieruchomościowe;

 4. Spółki finansowe;

 5. Spółki handlowe zajmujące się refakturowaniem;

 6. Spółki zarządzające licencjami;

Obok Malty i Holandii, Cypr jest jedną z najlepszych destynacji podatkowych do ulokowania spółki holdingowej. Celem spółki holdingowej jest efektywne zarządzanie grupą inwestycyjną w ramach spółek zależnych. Co do zasady spółka holdingowa nie prowadzi działalności operacyjnej (handel, sprzedaż usług) a jej nadrzędnym celem jest posiadanie udziałów czy akcji w innych spółkach w mniej korzystnych jurysdykcjach podatkowych.

Korzyści z ulokowania spółki holdingowej na Cyprze

Założenie spółki na Cyprze jako spółki holdingowej pozwala na korzystanie między innymi z poniższych korzyści:

 • pod pewnymi warunkami, dywidendy otrzymane przez cypryjską spółkę dominującą od spółek zależnych są zwolnione z podatku;

 • brak podatku u źródła od dywidend otrzymanych ze spółek zależnych Unii Europejskiej;

 • brak podatku od zysków kapitałowych ze sprzedaży papierów wartościowych;

 • brak podatku od zysków kapitałowych lub dochodów z likwidacji cypryjskiej spółki holdingowej;

 • brak podatku od wypłat dywidend dla udziałowców cypryjskiej spółki kapitałowej, którzy są zameldowani poza Cyprem;

 • brak podatku od źródła dotyczącego dystrybucji zysku;

 • Cypr posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 63 państwami;

Środowisko biznesowe dla spółki dla Cyprze

Cypryjska spółka może być wykorzystywana jako spółka inwestycyjna. Zwykle założenie spółki na Cyprze wiąże się z finansowaniem projektów w ramach grupy spółek. Dzięki zwolnieniu z opodatkowania przychodów odsetkowych, udzielanie pożyczek w ramach grupy kapitałowej pozwala na minimalizowanie obciążenia podatkowego. Dodatkowo brak przepisów o cienkiej kapitalizacji powoduje że taka spółka inwestycyjna może być swobodnie finansowana długiem.

Spółka na Cyprze może służyć również jako spółka matka, dla spółek uplasowanych w innych destynacjach podatkowych, które w swoim majątku posiadają nieruchomości. Dzięki takiej konstrukcji na poziomie spółki cypryjskiej pod pewnymi warunkami istnieje możliwość minimalizacji lub wyeliminowania podatku od zysków kapitałowych.

Kolejno, spółka cypryjska może w strukturze pełnić role pośrednika między spółkami zarejestrowanymi w rajach podatkowych a spółkami zależnymi ulokowanymi w krajach z którymi Cypr zawarł umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Spółka taka jako łącznik może dystrybuować środki dalej w strukturze podatkowej.

Środowisko podatkowe dla spółki dla Cyprze

System podatkowy na Cyprze tworzy doskonałe środowisko do inwestowania przy pomocy spółki w papiery wartościowe. Zwolnienie z opodatkowania zysków z obrotu instrumentami finansowymi czyni spółkę na Cyprze doskonałym instrumentem do przechowania i pomnażania aktywów.

Założenie spółki na Cyprze pozwala ponadto na dokonanie optymalizacji podatkowej w zakresie wartości niematerialnych. W ramach umów licencyjnych można zarządzać prawami i pożytkami do:

 • patentów.

 • znaków towarowych,

 • praw autorskich.

Współcześnie, zarządzanie powyższymi aktywami jest kluczowym przedmiotem planowania podatkowego. Umiejętne przekierowanie aktywów pozwala na uzyskanie niskiego efektywnego opodatkowania struktury podatkowej.

Przydatne linki
Kancelaria Jabłońscy na Cyprze

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Cyprze przy współpracy z doświadczonym biurem prawnym i kancelarią księgową.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

Założenie spółki na Cyprze – rodzaje spółek
Przewiń do góry