Zmiany w podatku u źródła od 1 stycznia 2017 r.

Wraz z początkiem roku wprowadzono zmiany w podatku u źródła. Jakich zmian dokonał ustawodawca? Omawiamy i analizujemy zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła z początkiem 2017 r.

Z początkiem 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w przepisach ustawy o CIT w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku u źródła w związku z transakcjami na rzecz zagranicznych podmiotów. Nowe regulacje rozszerzyły katalog transakcji powodujących obowiązek naliczenia daniny oraz wprowadziły nowe warunki formalne do zwolnienia z podatku u źródła. Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o CIT i PIT i czym jest podatek u źródła omawiamy w osobnym artykule. Istotą dotychczasowych wątpliwości związanych z podatkiem u źródła była kwestia osiągania przychodów na terytorium RP. Przedmiotem sporów i różnic w interpretacji było szczególnie sytuacja gdy świadczenie (usługa) było wykonywane całkowicie poza granicami Polski.

Przedmiot zmian

Związku z szeregiem pojawiających się urzędowych interpretacji, ustawodawca z początkiem 2017 roku postanowił rozwiązań problem. Zgodnie z nowelizacją za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  1. wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

  2. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

  3. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

  4. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

  5.  tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. 

Certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta powala uniknąć opodatkowania dochodu w Polsce

Ustanowiony pkt. 5 wyraźnie wskazuje, że za dochód będzie uznane otrzymane wynagrodzenie niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Zgodnie z tym punktem każdy dochód jaki osiągnął nierezydent na terytorium RP może podlegać opodatkowaniu w naszym kraju. Oczywiście odstąpić od tej normy prawnej możemy pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta.

Związku z wprowadzanymi zmianami wydaje się zasadnym przeprowadzenie szczegółowej analizy dokonywanych płatności w stosunkach transgranicznych oraz weryfikacja czy posiadamy aktualne certyfikaty rezydencji podatkowej naszych kontrahentów.

Kategoria beneficjenta rzeczywistego

Drugim filarem zmiany w podatku u źródła jest wprowadzenie do ustawy o CIT art. 4a pkt 29) ustawy o CIT, którym ustawodawca zdefiniował pojęcie “beneficjenta rzeczywistego”. Pod tym pojęciem oznaczono podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi. W uproszczeniu beneficjentem (właścicielem) rzeczywistym jest podmiot końcowy, który korzysta z przywilejów wynikających z prawa własności nawet w przypadku gdy przedmiot własności opiewa na kogoś innego. Po wprowadzonych zmianach, by skorzystać ze zwolnienia z podatku u źródła należy spełnić poniższe warunki:

  1. wypłacającym należności była spółka będąca podatnikiem CIT, która miała siedzibę w Polsce,

  2. uzyskującym należności była spółka podlegająca, w innym państwie UE lub EOG, opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

  3. występowało powiązanie kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami w wysokości co najmniej 25% udziałów (akcji).

oraz nowo wprowadzony punkt

  1.  podmiot otrzymujący należności musi być rzeczywistym właścicielem tych należności .

Wsparcie Kancelarii Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy dostarcza kompleksową obsługę dla przedsiębiorców szukających wsparcia wparcia specjalistów w drodze do biznesowych sukcesów.

 

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Zmiany w podatku u źródła od 1 stycznia 2017 r.
Przewiń na górę